םייתשרות םימגפו תולחמ


:רואת
היאצאצמ םיברל היליפומהה תלחמ תא הריבעה הילגנא תכלמ הירוטקיוש ,לוכל עודי
ךכ - ליבוהש רבד ,תויסורהו תויאפוריאה הכולמה תוחפשממ םיבר םיפנעל םג םתועצמאבו
תוומל ףאו בר לבסל המרג תישמרח הימנא .םיראצה רטשמ תליפנל ,רבד לש ופוסב - םירמוא
סיזורביפ קיטסיצה תלחממ ססוג ריעצ .הקירפאב םרוקמש הקירמאב םירוחשה תייסולכואב
.וז תיטנג הלחמב םה םג וקלש ,ויחא ינש לש םלרוג םג יאדו היהי הזו

אלל ליבויש רבד ,םייטנגה םימגפה ינונגנמ לע הנבהו עדי ונל קפסמ םויה לש הקיטנגה רקח
.םתעינמלו םהילע תוטלתשהה רופישל קפס

תורודהמ תורתוכב ובכיכ םקלחש ,םיינכדע םירקחמ לע םיססובמ ןאכ םירמאמה לש םבור בור
.םיניינעמ םירתאלו םירמאמל םיפסונ םירושיק ואצמת םירמאמה לכב .תושדחה

:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

יטנג - "םתוח תעבטה" - Imprinting
הקיטנג לש ב"א
א"נדה תויתואו - ןיק תוא
םירירש ןווינ תולחמב יטנג םגפ יוליג
םזיטואל יטנג ןמס לש יוליג
תולחמ עבראל םורגל לגוסמ דחא ןג
םוגפה ןגה
םיביכו תוירטקב - םימונג
סיזורביפ קיטסיסו הקיטנגה
שוגיר לש םינג
םייח-ילעבב ינוירדנורטימה א"נדה
תוילכ תלחמל יארחאה ןגה תא ואצמ םירקוח
היליפמוהל שדח לופיט
דשה ןטרסו הקיטנג ,םידוהי
הובג םד ץחלב בושח דיקפת םינגל
ןגה ךרואב יולת - ןואכיד וא הוולש :הקורוסמ ןעדמ
הקיטנגב שדח המ
השוג תלחמ - רתויב הצופנה תיתשרותה תידוהיה הלחמה
(CF) סיזורביפ קיטסיצ - תינלטק תיתשרות הלחמ
יתדיל-םורט ןוחביאו תויתשרות תולחמ
ירלוקילומ ןוחביא :תויתשרות תולחמ
השרוה יכרד :תויתשרות תולחמ
רמייהצלא תלחמ
יטנגה רשקהו הירלמ
דיתעל ףונמ - תיטנג הסדנה
!תובוט תויצטומ םג שי ,וא - יאופר סנ
?יטנג םרוג הלחמב ברועמ םאה :הינרפוזיכס
םדאה ףוגב םייטנג םישוביש - ןטרס
1997 רבמצד - הקיטנגב םינורחא םינוכדע
ןינהו באה אענצמ-ןינלא-לינפ ףדוע
ךרד תצירפ
הרידנ תיטנג הלחמ לש םרוגב תנמתסמ ךרד תצירפ
(סיזורופואיסוא) םצעה תולדלדתה תעפותל םרוג יטנג רשק
סיזורביפ קיטסיצל ןושאר
םירירשה תייפורטסיד ןגב םגפ ורתיא םיאפור
יטנג יופיר
תקונית ייח ליצה יטנג יופיר
ולש יפואה הלש לכשה
ריבשה X-ה תנומסת
רדנוכוטימל שדח דיקפת
ןיציק יבשחמו יטנגה ןוכרדה
םנוקיתו םייטנג םישוביש


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©