יטנג ץועיו ןוחביא


:רואת
לש ךלוהו לדג רפסמ תולגל ונתלוכי רופיש אוה ישונאה םונגה טקיורפ לש םיגשיהה דחא
וא הדילה ינפל תולגתהל םיבר םירקמב םילוכי תויצטומו םייטנג םייוקיל .םימוגפ םינג
תויטנג תולחמ לש רתוי תוקיודמ תויזחתל תויורשפא חתופ הז .םייחה לש םינוש םיבלשב
הזה יטנגה ןוניסהש םושמ ,יבויח תוחפ דצ םג ונשי הז אשונב .רתוי ןימא יטנג ץועילו
תומלידל ליבוהל םג לולעו ,תומיוסמ תויסולכוא לש היילפהל תויורשפא רוציל לולע
.החפשמ ינב ברקב תושק תוטלחה לבקל חרוכלו תויניצר תוירסומ

תורודהמ תורתוכב ובכיכ םקלחש ,םיינכדע םירקחמ לע םיססובמ ןאכ םירמאמה לש םבור בור
.םיניינעמ םירתאלו םירמאמל םיפסונ םירושיק ואצמת םירמאמה לכב .תושדחה

:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

"הכופהה הקיטנגה"
םידעה ןכוד לע DNA
הקיטנג לש ב"א
לותח תרעשו ןמית ידלי ,ייא.ןא.יד ,ייא.יב.ףא
השרשה םרט ןוחבא - ןוירה ינפל רבועל תויטנג תוקידב
דיתעו הווה ,רבע :תויטנג תוקידב
PCR :רבכמ ודבכנש םירוציו תוריעז תומיגד
דשה ןטרסו הקיטנג ,םידוהי
םיעבצב םימוזומורכ
(CF) סיזורביפ קיטסיצ -תינלטק תיתשרות הלחמ
יתדיל-םורט ןוחביאו תויתשרות תולחמ
ירלוקילומ ןוחביא :תויתשרות תולחמ
השרוה יכרד :תויתשרות תולחמ
?דורו וא לוחכ םינימה
דיתעל ףונמ - תיטנג הסדנה
ךרד תצירפ
"תרשרשה תבוגת" תטיש - ךרדה תצירפ
ריבשה X-ה תנומסת

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©