םירחא םימושייו יטנג יופיר


:רואת
ותרוצב ןגה לש ותעפוה תעינמב ןומט תויטנגה תולחמהמ תוברל ןורתפה ,ונימיב
הרוצב - רשפאשכ - לופיטב וא ,וב הקל רשא רבוע לש ותדלוה תעינמב ,תיטוגיזומוהה
.הלחמה לש םימוטפמיסב רתוי וא תוחפ ןוצר תעיבשמ

איצוהל וא ,החוטב הרוצב ףילחהל לכונ רשאכ .ינגה יופירה יוצמ םויה לש םירקחמה דקומב
םירצומ רוצייל םהב שמתשהל וא ,תיטנג הלחמ לש םימוטפמיסל םימרוגה םינגה תא ,ירמגל
.תיתשרותה הלחמב ךורכה לבסה רקיעמ רטפיהל םילגוסמ היהנ זא ,םימוטפמיסה תלקהל

,ינג יופירלו טובישל ,תיטנג הסדנהל םירושקה וללה םימושייהש ,רוריבב יד הארנ םויה רבכ
.21-ה האמל ברקתנש לוככ הקיטבצמרפהו האופרה ימוחתב הכפהמ וללוחי

תורתוכב ובכיכ םקלחש ,םיינכדע םירקחמ לע םיססובמ ןאכ םירמאמה לש םבור בור
.םיניינעמ םירתאלו םירמאמל םיפסונ םירושיק ואצמת םירמאה לכב .תושדחה תורודהמ

:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

הלחמה תא אפרלו םיישונא םינג "קילדהל"
"רתויב הבושח הגרדמ תציפקב רבודמ" :ינש השמ רוטקוד
היליפומהל שדח לופיט
ינג יופירו ספרהה ףיגנ
דיתעל םינפה םע - תופורת יאשנ
1997 רבמצד - הקיטנגב םינורחא םינוכדע
סיזורביפ קיטסיצל ירשפא יופיר לעו םישנאו םירבכע לע
לש המסלפ תויחב רצייל וחילצה םייטירב םינעדמ - תיטנג הסדנהב תירוטסיה ךרד תצירפ
ישונא םד
יטנג יופיר
תקונית ייח ליצה יטנג יופיר
ינג יופיר
סיזורביפ קיטסיצל ןושאר ינג יופיר
דגנו דעב :ןטרסו ינג יופיר
הניקת יתלבו הניקת תינוסיח הבוגתו ינג יופיר
תונורתפו םילושכמ :ינג יופיר
ברקה טיהלה - יטנגה יופירה
תופורתל הדימע תפחש תעינמל הקיטנג תוססובמ תושיג :תרזוח תפחשה
ינגה יופירה דגנכ םילוקישה
םנוקיתו םייטנג םישוביש

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©