םינגוקנואו ןטרס ,סדייא


:רואת

ףיגנ .ונלש האמה לש הפוסב ,םויכ יאופרה רקחמה לש רגתאהו טושה תויהל ךפה סדייא
ןונגנמלו ,א"נדה - םהלש יתשרותה רמוחל םתחלצה תא םיבייח והומכ םירחאו סדייאה
ץמאמב םיברועמ םלועה יבחרב םירקוח .םהלש ןברוקה יאת לש א"נדה לע םהלש תוטלתשהה
.הזה ינלטקה HIV -ה ףיגנ ינפמ םלועל העושי איבהלו ,וללה תודוסה תא חנעפל
.תמיוסמ הנוכת וא הלחמ חתפל ריבס יוכיסמ רתוי םתוא שרויה םדאל םינתונ םימיוסמ םינג
םיאנת ומכ ,םירחא םיבר םימרוג ךא ,תמיוסמה הלחמב תולחל הייטנ שרוי הזכ םדא
םינג .וללה תולחמה לע הנמנ ןטרסה םג .תיפוסה האצותה תעיבקב דיקפת םיאלממ ,םייתביבס
םיאת תרמהב עגמ ידיל ואבוה םינוסיח יאכדמ םינגו "םינגוקנוא" םיארקנה םידחוימ
.ןטרסה תדיח ןורתפל םעפ יאמ רתוי םויה םיבורק ונא .םיינטרס םיאתל םיילמרונ
תורודהמ תורתוכב ובכיכ םקלחש ,םיינכדע םירקחמ לע םיססובמ ןאכ םירמאמה לש םבור בור
.םיניינעמ םירתאלו םירמאמל םיפסונ םירושיק ואצמת םירמאמה לכב .תושדחה

:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

יטנג - "םתוח תעבטה" - Imprinting
1993 - הנשה תלוקלומ - p-53
הקיטנג לש ב"א
םזיטואל יטנג ןמס לש יוליג
תולחמ עבראל םורגל לגוסמ דחא ןג
סדייאה דגנ קבאמהו םינג
ןטרסו םינג
םינגו ןטרס
םיאתו םימוזומורכ ,םינג
םדאה ףוגב םייטנג םישוביש - ןטרס
?רשק שי םאה - השרותו ןטרס
ךרד תצירפ
ברקה טיהלה - יטנגה יופירה
ינטרס אתל אירב את תרמתה
ןיציק יבשחמו יטנגה ןוכרדה
הנובתהו טנמגיפה
םיסדנוהמ םיחמצ
תרחא תיווזמ תופורת

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©