יללכ


:רואת
ןווגמב תורושקה תוריעסמ תוילגת תופשחנ .תויושחרתהו ןיינע אלמ תיאופרה הקיטנגה םלוע
הקיטנגה תאלממש דיקפתה ףשחנו ךלוה .רתואו ההוז היסרפדל םרוגה ןג .םימוחת לש
רוקסנ הז קרפב .הינרפוזיכס וא םזילוהוכלא ומכ ,תומיוסמ תויתוגהנתהו תוישפנ תוערפהב
.האופרה םוחתמ תורחא תוניינעמ תועפותו וללה תועפותהמ המכ
תורודהמ תורתוכב ובכיכ םקלחש ,םיינכדע םירקחמ לע םיססובמ ןאכ םירמאמה לש םבור בור
.םיניינעמ םירתאלו םירמאמל םיפסונ םירושיק ואצמת םירמאמה לכב .תושדחה

:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

?הקיטנגל ץמוא ןיב רשקה המ
"הכופהה הקיטנגה"
הקיטנג לש ב"א
םדא-ינב לופכשב ןושאר יוסינ
קריביסובונב IN םה IN ןג םע םירבכע :השרות
ולש יפואה הלש לכשה
תוזרל הלקה ךרדה - םישנאו םירבכע לע
?דיספהל םייחה ילעב םילולע המ ?םייח ילעב טובישמ חיוורהל האופרה לכות המ
?הנמזה יפל םירבוע
הקיטנגו תורכמתה
תויטנג תולחמו הקיטנג יאשונב תוניינעמ תודבוע
א"נדה תויתואו - ןיק תוא
שוגיר לש םינג
ךרד תצירפ ףס לע תויתומכ תונוכת לש הקיטנג
?הקיטנגב שדח המ
םזיטואל יטנג ןמס לש יוליג
?םיישונא םימוזומורכ אל המל זא - ונימיב יתוכאלמ לכה
השדחה תיתיישעתה הכפהמה וא תיטנגה הישעתה לש גושגשה
דיתעה תובלחמ
תואלקחו תיטנג הסדנה
?יטנג םרוג הלחמב ברועמ םאה :הינרפוזיכס
אירב ךתוא רומשי ירט המדא חופת
תיטנג תבתכומ תינימ תוגהנתה


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©