םדאה ארקיו .ומש אוה היח שפנ םדאה ול-ארקי רשא לכו"
תישארב) "..הדשה תיח לכלו םימשה ףועלו המהבה-לכל תומש
('כ-'טי ,'ב

שי .םיחמצו םייח-ילעב רקיעב ,םירוצי ינוילימ םייח םלועב
שיו (םייאת-דח) דבלב דחא אתמ בכרומ םפוג לכש םירוצי
הליחת ריכהל דמל םדאה .(םייאת-בר) םיבר םיאת יושע םפוגש
םלג ירמוח ,םילכ ,תוסכ ,ןוזמ ול ושמישש םייח-ילעבו םיחמצ
ריכהל רתוי לק היהיש ידכש ואצמ םדא ינב .תופורתו
ירקוח .םשב רוצי לכל אורקל שי םתביבסמ םדחיילו םירוצי
יפל תוצובקל םייחה םירוציה תא םיצבקמו םינייממ עבט
עבטה תא רתוי בוט ןיבהלו תוסנל ידכ ,הטישו ןויגיה
."ןגלבב רדס תושעל" ידכ ,ונביבסמ
הברקה יפל םירוצי ןוימ לש יעדמה םוחתה ?םינייממ ךיא
םיכיישמ םינעדמ .הימונוסקט וא הקיטמטסיס ארקנ םהיניב
תרוצ יפל ,םהיניב ןוימדה תדימ יפל תוצובקל םירוצי
הברק ףקשתש ךרדבו והנבמו טרפה לש תוחתפתהה
קלחל גוהנ םלועב םייחה םירוציה תא .תרעושמ תינויצולובא
תולודגה תוכלממה יתש ןה רתויב תורכומה .תוכלממל
תורדגומ םדבלמ . (םייאת-בר) םייח-ילעבו םיחמצ - תוטלובהו
חמוצל הקולחה םייאת-דחהמ םיברב :תוכלממ 5 דוע םויכ
הנוכמה תדרפנ הכלממל וצבוק םה ןכלו הרורב הניא יחלו
יתש ;םיחמצה תכלמממ ודרפוהש ,תוירטפ ;הטסיטורפ
;םייתימא םיקדייחו הירטקביכרא - םיקדייח לש תוכלממ
.(םיסוריו) םיפיגנו