ירבדמ סרוד לש ןוניקה תייגולוקאו היגולויבה - רוחשה זבה

ןיקמורפ ןור

אובמ
רקחמה רוזא
ןוניקה ירתא
ןוניקה תופיפצ
דיצה
ןוזמה
הריגדו ןוניק ,העגה
םילזוגה תוחתפתה
ןוניקה תחלצהו הלוטתה לדוג
הירוטירטה תנגה
ןויד
תורפס


אובמ

הביסה .תובר םינש ךשמב ןירותסמ ףופא היה Falco concolor רוחשה זבה לש וייח חרוא
ולש תרחואמה ןוניקה תנועו םיחיחצ םיירבדמ םירוזאל תלבגומה ותצופת איה ךכל תירקיעה
ןנקמ ,Falco eleonorae םיפוחה זב ,ףסונ דחא סרוד קר .םיטהולה ויתסהו ץיקה ישדוחב -
תובר רקחנ םיפוחה זב .תודדונ םירופיצמ ןוזינ אוהשכ ,יטקראילפה רוזאב וז הנועב
לבגומ היה רוחשה זבה לש היגולוקאהו היגולויבה לע עדיה ךא ,תונורחאה םינשה םירשעב
.ןורחאה רושעל דע רתויב
רקיעב ססבתמו ,רוחשה זבה לש היגולויבהו ןוניקה תייגולוקא לע עודיה תא םכסמ הז רמאמ
ידי לע וכרענש ןוניק ירקס לע ןכו יניסבו לארשיב רבחמה ידי לע ושענש םירקחמ לע
.םודאה םיב Gaucher-ו ןאמוע ץרפמב Walter
,ןוניקה תנוע תארקל .המורדבו הקירפא חרזמב ףרוחש רופאו ןטק סרוד ונה רוחשה זבה
רבדמו לאטאנמ הנה תימלועה ותצופת .ןדריו לארשי תוירבדמל דע הנופצ זבה דדונ
יפוח ,רקסגדמ ,הקירפא חרזמ יפוח תא תללוכו ,ןופצב הדוהי רבדמ דע ,םורדב יראהאלק
חרזמו ןאמוע ץרפמ ,ןדע ץרפמבו םודאה םיב םייאו םיפוח ,םירצמ ,בול ,הירוטקיו םגא
.יסרפה ץרפמה
םודס רה :םירכומ ויה ןוניק ירוזא ינש קר .לארשיב רידנ ןנקמ רוחשה זבה בשחנ ,1977 דע
ונה הז ןימ יכ ולעה יתכרעש תויפצתהו םירקסה .דבלב םיניק 3 ורתוא םהב ,תליא ירהו
.ץראה םורדב ידמל חיכש ןנקמ

םיניינע ןכותל רוזח
רקחמה רוזא

םיהובג ןוטריקו ריג יקוצמ לש ףונב ,בגנה זכרמ ירהבו םיניצה קוצמב ךרענ רקחמה בור
מ"מ 90-כ הנה תעצוממה תיתנשה םיעקשמה תומכ .םיה ינפ לעמ 'מ 500-400 לש םורבו
םיפסונ םירקסו תויפצת .32°C איה טסוגואו ילוי םישדחב תעצוממה תיברמה הרוטרפמטהו
.יניסבו בגנב םירחא םירוזאב םג וכרענ
ירתא השימח .יניסב םירתא 26-ו 1984-1978 םינשב לארשיב ורתוא ןוניק ירתא 70-מ רתוי
םיכוכב ואצמנ םיניקה לכ .1984-1979 םינשב ידוסי בקעמל ורחבנ םיניצה קוצמב ןוניק
.תוידאו לעמ םיאשינ םיקוצמב ,םינגומ
ןקל ואבוהש ןוזמ ירייש יתפסא ןוניקה תנועב םיזבה לש ןוזמה בכרה לע דומלל תנמ לע
.ןקל ןוזמ תאבהבו דיצ יפדרמב יתיפצ ןכו ,תופנצו (תוצונ רקיעב) ותביבסלו

םיניינע ןכותל רוזח
ןוניקה ירתא

(2) ,ןאמוע ץרפמבו םודאה םיב םינטק םייא (1) :ירבדמ ףונ יגוס השלשב ןנקמ רוחשה זבה
םיל סולינה קמע ןיב םירהה תמגודכ ,םיקוצמו םיקומע תוידאו ידי לע םירתובמה םירה
יזוכיר םע ,יבולה רבדמה תמגודכ ,םיידי בחרו חוטש רבדמ (3)-ו ,בגנה ירה וא םודאה
תעטוקמ התצופתו הטעומ ןוניקה ירוזאב הייחמצה .םילודג םיקחרמב םירזופמה םיעלס
עיגהל ןקה רוזאב ריוואה תרוטרפמט הלולע טסוגוא-ילוי םישדחב .תוידאוול רקיעב תלבגומו
םייחה ילעב תומכו םינימז םימ תורוקמ ןיא ןוניקה ירוזא תיברמב .לצב 42°C-ל
קוצמב ןנקל ףידעמ רוחשה זבה .רתויב תמצמוצמ הנה ,זבל ןוזמכ שמשל םילוכיה םיימוקמה
םירופס םירטמ הבוגב ,בור-יפ-לע ,םקוממ ןקהשכ ,לוח ןבא וא ןוטריק ,ריג יושעה הובג
ישוג ןיב יוצמ ןקה ,םיחוטש םייאב ,לשמל ,ומכ ,םיקוצמ ירסח םירוזאב .קוצמה תפשל תחתמ
.ךומנ חיש תולגרמל וא עלס לצב עקרקה לע ףאו עלס
.יקוצמ סכר ילושב וא םיקומע תוידאו לעמ ,יררה ףונב ואצמנ םיניקה לכ ,יניסבו לארשיב
.(1 הלבט) םויה לש תומחה תועשב שמשל הנפומ וניא וחתפש ןפואב םקוממ ןקה ,ללכ ךרדב
שמתשמ זבה .מ"ס 60-30 וקמועו ,קוצמה תיתחת לעמ 'מ 120-ל 5 ןיב ענ קוצמב ןקה םוקימ
שמשה ינרקמ הסחמכ ,ותפש לע ףרטה תוצונ תטירמל "לכוא ןחלוש"כ ,תיפצת תדמעכ םג קוצמב
.םייעקרק םיפרוט ינפמ הנגהכו תוטהולה
יתיפצ םירקמ 3-ב .ךוכה תיעקרק לע םיציבה תא ליטמ אלא ,ןק הנוב וניא רוחשה זבה
ךא רוחשה זבב הרידנ וז העפות .ףרוע-םוח ברוע לש םישוטנ םיניקב ונניקש םירוחש םיזבב
.םירחא םיזב ינימ רפסמב הצופנ

(Walter פ"ע) ןאמועבו (יחכונ רקחמ) לארשיב רוחשה זבה לש ןקה הנפמ :1 הלבט
כ"הס ןאמוע לארשי ןקה הנפמ
3 1 2 'זמ-'פצ NE
26 14 12 ןופצ N
3 3 'עמ-'פצ NW
8 1 7 ברעמ W
2 2 'עמ-'רד SW
9 7 2 םורד S
4 3 1 'זמ-'רד SE
6 4 2 חרזמ E
61 35 26 כ"הס
םיניינע ןכותל רוזח

ןוניקה תופיפצ

לע אצמיהל םילוכי תוגוז 100 דע ,םיתעל .לודיגה תיבל םאתהב הנתשמ םיניקה ןיב קחרמה
,חותפ רבדמב ,ינש דצמ .'מ 40-ל עיגמ רתויב בורקה ןכשה לא קחרמה רשאכ ,ןטק יא
.והנשמל גוז ןיב דירפהל םילולע מ"ק תורשע
200 ןיב ענ םיניקה ןיב קחרמה :ינוציק הכ וניא בצמה ,יררה ףונב ,הדוהי רבדמבו בגנב
.םיניצה קוצמב ר"מק 7 לש חטשב םיניק -5ל העיגמה תיברמ תופיפצ םע ,מ"ק 5-ל 'מ
.מ"ק 3-2 לכ ןק אוצמל ןתינ ,םיקומע תוידאוו ךרואל ,בגנב םירחא םירוזאב
יפ לע .תיצראה םימה תשרפ וקל חרזממ ,יזכרמה בגנב ואצמנ לארשיב ןוניקה ירתא בור
הכרעה יהוז .תוחפל תוגוז האמב לארשיב רוחשה זבה תייסולכוא תכרעומ ,םירקסה יאצממ
.ללכ וקדבנ אל ,ןוניקל הובג לאיצנטופ ילעב םיבחרנ םירוזאש ןוויכמ הטמ יפלכ הריהז
.רדוסמ רקס ךרענ םהב םירוזא םתואב תוגוזה רפסמב הבר תוביצי התפצנ ,1978 זאמ
.ךוכ ותואב ףא םיתעל ,תופיצרב םינש 6-4 ךשמב ןוניק אצמנ ,םידחא םירתאב
םיניינע ןכותל רוזח

דיצה

;םיטרפ 15 דע תונומה תוקהלבו ,תונטק תוצובקב ,תודיחיב רוחשה זבה דצ הפירחה רוזאב
םיקרח לש דיצל דחיב תובזוע ,זאו ,תועש רפסמ ךשמל ץע יבג לע דומעל תוגהונ ולא תוקהל
.םידבכה םימשגה תובקעב ריוואל םיממורתמה םיפפועמ
םייעובשבו הריגדה תפוקתב דחוימבו ,ירקיעה דייצה אוה רכזה ,ןוניקה תנוע ךשמב
.תונטק םירופיצ רקיעב זבה דצ ,הז בלשב .םילזוגה תעיקב רחאל םינושארה
תמגודכ ,םש תוביציה םירופיצהמ םלעתמו ןקה דיל דיצמ ,ללכ ךרדב ,ענמנ רוחשה זבה
הפועת ידכ ךות ספתנ ףרטה .הלגחהו ,רבדמה ינורפע ,םיעלסה תנוי ,ףנכה-תנבל תיעלסה
:תורוצ רפסמב
קחרמב הובג קוצמ לע העובק תיפצת תדמעב דמוע זבה :תיפצת תדמעמ הלילצ
ךומנ הבוגב ףעש ,ילאיצנטופ ףרטב זבה ןיחבמ רשאכ .ןקהמ 'מ 200 דע לש
.ודכלל ידכ זבה וילע ללוצ ,ויתחתמ
ןויסינב ידאוו ךרואל םיכומנ םיצעו םיחיש לעמ ךומנ הבוגב ףע זבה :החרבה
.ןאובחממ ואציש עגרב ןספותלו תורתתסמ םירופיצ חירבהל
תוינונס וא םיסיסכ םירופיצ תקהל רתאמ זבה רשאכ :הדירי ךרוצל היילע
בר הבוגל דע םילודג םיבוביס ךות םמורתמו ותדמע תא זבה בזוע ,בר הבוגב
.םירופיצה תחא רבעל ללוצו הקהלה רשאמ רתוי
אוה ,ילאיצנטופ ףרט רתאמ זבה רשאכ .בר הבוגב ךשוממ ןמז גח זבה :הקירס
רחא בקועו םמורתמ ,ןוויכ הנשמ זאו דעוימה ןברקל תחתמ לא תוריהמב ללוצ
.וירפטב התוא "ףטוק"ו רופיצה לולסמ
םישורדו הנושארה הלילצב ופרט תא דוכלל זבה חילצמ דימת אל ,ההובגה ותוריהמ תורמל
.תינונס סופתי םרטב הדיכל תונויסינ 15-20 םיתעל ול
םיניקמ םירכז ינש ,םעפ ידמ .בורקה ןקהמ מ"ק 5 דע לש קחרמב םידצ וארנ םירוחש םיזב
.ףתושמ דיצל וידחי םיפע וארנ םיכומס
רחאל םויב םירופיצ 6-3-ו ,הריגדה תפוקת ךשמב םויב םירופיצ 4-3 הבקנל איבמ רכזה
רקובב 8:30 דע 5:30-מ :םויה לש תורירקה תועשב ןקל אבומ ןוזמה בור .םילזוגה תעיקב
תועשב םג ןקל ןוזמ אבומ םילזוגה לודיג תפוקתב .םיירהצה רחא 16:30 דע 14:30-מו
.םיירהצה
אישב תואצמנ תונטקה םירופיצה רשאכ ,רקובב םדקומ ןה דיצל רתויב תובוטה תועשהש רחאמ
ןתואב ליכאהל וא לוכאל תלגוסמ איה רשאמ ןוזמ רתוי הבקנל איבהל גהונ רכזה ,ןתוליעפ
.ןוניקה קוצמב תלצומ הניפב רכזה ותוא ריתסמ ,ןוזמה תא תחקול אל הבקנה םא .תועש
.םילזוגל ותוא האיבמו רתסומה ןוזמה תא הבקנה תשפחמ ,םיבער םילזוגה רשאכ ,רתוי רחואמ
,וז ךרדב .אובחמה תומוקממ דחאל ןקהמ ןוזמה יפדוע תא הבקנה תקלסמ ,הלכאהה רמג רחאל
ךרואל הווש ןפואב ותוא קלחלו םילזוגל תקפוסמה ןוזמה תומכ תא תסוול םיזבה םילגוסמ
ןקה ןויקינ לע הרימש :ףסונ ןורתי וז תוגהנתהל .ףרט אוצמל השק ןהב תועשב םג ,םויה
.תוערצ וא םינוש םיליפט ידי לע עגפיהל םילזוגה לש יוכיסה תנטקהו
םיניינע ןכותל רוזח

ןוזמה

לדוג דע םירופיצ ,םיפפועמ םיקרח ללוכ ,םייח ילעב לש בחר ןווגממ ןוזינ רוחשה זבה
.םינטרסו תואטל םג הארנכו םימסרכמ ,םיפלטע ,הטק
לע ודוצינש םירופיצה ינימ תמישר ןלהל .םירופיצ רקיעב רוחשה זבה דצ ,יחכונה רקחמב
:(םיירגוסב) ןימ לכמ יתיהיזש םיטרפה רפסמו ,בגנב רוחשה זבה די
,(4) יוצמ קרקרש ,(2) םירה סיס ,(10) תומוח סיס ,(3) וילשיכלמ ,(1) תידורב ,(1) וילש
,(1) בוהצ ןויפיפ ,(1) םיצע ןויפיפ ,(1) תודג תיכוכ ,(2) רבדמ תינונס ,(18) תותפר תינונס
רבדמ ןרצוצח ,(1) ןנור רימז ,(4) ףרוח תיוולע ,(1) יכבס ,(1) ןורבדמ ,(2) בוהצ ילאילחנ
.(1) יפוריא זובזב ,(1)
ללכמ 93% םיביכרמ דחיבו ,תודדונ םירופיצ םנה המישרבש םינימה 18 ךותמ רשע השימח
םיביצי רבדמה ןרצוצחו רבדמה תינונס ,ןורבדמה קר .רוחשה זבה ידי לע ודוצינש םיטרפה
,םיקרקרשו תויכוכ ,תוינונס ,םיסיס :ל"נה המישרבש םירופיצהמ (67%) םישילש ינש .רוזאב
.ההובג ןורמת תלוכיו הריהמ הפועתב תונייטצמו הפועתב ןנוזמ תא תודכולה םירופיצ ןנה
םודאה םיב םינטק םייאב םג רוחשה זבה לש ותנוזתב יזכרמ ביכרמ תווהמ תודדונ םירופיצ
ידי לע והוזש (6.7%) םירופיצ 120 ךותמ 8 קר ,תאז םע .תידועסה ברעו םירצמ יפוח לומ
.הפועת ידכ ךות תונוזינש םירופיצ ויה Gaucher
זבה ידי לע ודוצינש םינימה תמישרב תוגצוימ אלש טעמכ הפועת ידכ ךות תונוזינש םירופיצ
רתויב םיצופנה םינימה .והוזש םירופיצה 400 ךותמ 2% קר תווהמ ןהו ןאמועב רוחשה
םיצוק יכבס ,(39) הרופא תיפטח ,(53) הירמח ,(םיטרפ 81) רוקמ-תרצ תינייחש םנה ןאמועב
ללכמ 2.5%) םינימ 3 קר .(35) תויעלסו (36) םינקנח ,(21) ינייקוא ןורועסי ,(33)
.םיביצי ויה (והוזש םירופיצה
ודוצינ םבורש ,(תויריפשו המלש ילמג ,םיבגח רקיעב) םיקרח 65 לש ףרט ידירש אצמ Walter
.ןקב הייהשה תפוקת ףוס תארקל
.הריגדה תליחת ינפל ,ינוי שדוחב רבדמ תואנ דיל תויריפש דכול רוחשה זבה הפצנ ,לארשיב
ידי לע ןקל תויריפש םיתעל ואבוה ,תועובש רפסמ ינב ויה םילזוגה רשאכ ,רתוי רחואמ
םיזבה לש םנוזמב רתוי םיחיכש םירחא םיפפועמ םיקרחו תויריפש יכ חינהל ריבס .הבקנה
.ןקה לא םיאבומ םניאו םספתיה םע דימ םילכאנ ,הארנכ ,ךא ,םירוחשה
םיניינע ןכותל רוזח

הריגדו ןוניק ,העגה

םוקימ תריחב .לירפא לש ןורחאה שילשב ןוניקה רוזאל הקירפאמ םיעיגמ םיזבה ינושאר
התפצנש רתויב תמדקומה הלטהה .ילוי-יאמ םישדחב םיעצבתמ תויוגוודזההו רוזיחה ,ןקה
תלטה רחאל הליחתמ הריגדה .טסוגואב 11-ב ,רתויב תרחואמהו ,ילויב 5-ב התייה ץראב
םיימוי-םוי לש שרפהב תולטומ םיציב עברא דע םייתש .םימי 29-27 תכשמנו היינשה הציבה
.םיימוי לש ןמז קרפב תשחרתמו תינורכניס הניא העיקבה .הירחא האבל תחא הציב ןיב
העשב ,הבקנה ידי לע העצוב הריגדה בור יכ אצמנ ,תכשוממ תיפצתל ורחבנש םיניקב
רחאמ .םתגוזל םירופיצ ודצו (...הירוטירטה לע ורמש ילוא וא) ןקל ץוחמ וחנ םירכזהש
הלילב הריגדה םג יכ חינהל ןתינ ,ןושאר רואמ לחהו העיקשה םע ןקב ופצנ תובקנהש
11 הכשמנו ,הבקנ ידי לע התייה התפצנש רתויב הכוראה הריגדה תרמשמ .ןדי לע העצבתה
רגוד הפצנ םירכזה דחא .תרחמלש רקובב החירזה ירחא תועש 3 דע שמשה תעיקשמ ,תועש
.תוקד 10-מ רתויל ןקה בזענ תוקוחר םיתעל .עברו םייתעש ךשמב תופיצרב
7-1 ךשמב שמש תייטבמא תושעל הבקנה הגהנ ,(11:30-8:30 רקיעב) םויה לש תומחה תועשב
וא ,ריוואב החוורל תושורפ היפנכשכ קוצמה תפש לע הדמע הבקנה .רגד רכזהש העשב ,תוקד
.היתוצונ ןיב וסחש םינוש םיליפטמ רטפיהל ידכ ,םחה עלסל תודמצומ ןהשכ
רשאכ ,ררקתהל הרטמב התיחלמ איהשכ תרגודה רופיצה תא תוארל היה ןתינ ,םוחה רובג םע
םיצחרתמו םימ םיתוש םהשכ םירוחש םיזב וארנ ,םירקמ רפסמב .קוצמ לצב דמוע ינשה טרפה
.ךומס רבדמ הוונב
םיניינע ןכותל רוזח

םילזוגה תוחתפתה

הנבלה המולפה ייוטע םילזוגה .רבמטפסב 11-ל טסוגואב 3 ןיב תשחרתמ לארשיב העיקבה
עפומו ישילשה עובשב תאצל תוליחתמ הפועתה תוצונ .םיימוי דע םוי לש שרפהב םיעקוב
.יעיברה עובשה ףוסב םלשומ הארנ ריעצה
הארנ רכזה ,וז הפוקתב .םילזוגה תעיקב ירחא םימי 14-10 ךשמב ודילו ןקב תראשנ הבקנה
הריגדה תפוקתב 93%-מ תחופ ןקב םירוהה לש הייהשה רועיש .תוקוחר םיתעל קר ןקה ךותב
,ישילשה עובשה ףוסמ לחה .ינשה עובשה ףוסב 50%-ו העיקבל ןושארה עובשה ףוסב 80%-ל
.םילזוגה תא ליכאהל ידכ קר ןקל תסנכנ הבקנה
.העובק תיפצת תדמעב תוהשל הבקנה הגהנ ,ןקה ךותב היה רכזה רשאכ ,הריגדה תפוקת ךשמב
לככ וכראתהש ,תוכשוממ תופוקתל הבקנה המלענ םילזוגה תעיקבל ישילשה עובשה תליחתמ
ויה םא םג ,ומצעב םתוא ליכאה אל ,םילזוגל ףרט איבהל ךישמהש ,רכזה .ולדג םילזוגהש
תא הליכאה וזו ןוזמה תא הל ריבעה ,היתועסממ רוזחת הבקנהש הכיח אלא ,דחוימב םיבער
.ןקב םיריעצה
הכישממ ,םמצע תוחוכב לוכאלו ןוזמה תא רתבל םילזוגה םילגוסמ שדוח ליגבש תורמל
ןקב םיהוש םילזוגה .בער ראשנ אל לזוג ףאש אדוול ידכ הארנכ ,םתוא ליכאהל הבקנה
ףונפנב ןמאתהל םילזוגה םיליחתמ ןקה תביזע ינפל םימי העברא דע השלש .םוי 38-32
,םהיפנכ תרזעב הקזחב ריוואב םיכמ ,הצוחה הנפומ םבגשכ ןקה תפש לע םידמוע םה ;םייפנכ
,םויה לש תורירקה תועשב תעצבתמ וז הלועפ .מ"ס 20-10 הבוגל םיצפוק םג םיתעלו
.בשנל הליחתמ הלק חור רשאכ ,םיירהצה ירחא דחוימב
רקובב ןקה תא בזע םיניקה דחאמ ריעצ .תינוצר חרכהב הניא הנושארה םעפב ןקהמ החירפה
.יצחו םוי ךשמב ,ןקהמ 'מ 15 קחרמב ,רצ עלס שגרד לע דמוע ראשנ ךא ,וייחל 34-ה םויה
ףוסבל .רצה שגרדה לע תוחנל החילצה אל ךא ,וליכאהל םימעפ רפסמ התסינ תגאודה םאה
44 רובעכ) ינשה םויה לש וברעב קר .ןקב רתונש חאה תא הליכאהו היצמאמ לע הרתיו
ינשה םויב .רתוי בחר שגרדל רבעש רחאל ןוחרפה תא ליכאהל הבקנה ףוסבל החילצה (תועש
תפש לע תוחנל חילצהו 'מ 400 רבע רבכ תרחמלו ,'מ 120 לוכה ךסב ףועל ןוחרפה חילצה
,וירחא םימי 4 ןקהמ חרפ ,הז תמועל ,ויחא .תולקב וליכאהל היה ןתינ םש ,ןקה קוצמ
.רבוטקואל 17-ב ןורחאהו ,רבמטפסל 7-ב ופצנ םינושארה םינוחרפה .םוי 38 ליגב
הלודג תונמוימ םילגמ םהש רחאל .ןקה תביזע רחאל םינושארה םימיב םג םילכאומ םיריעצה
ינפל אל ,תוצונ תטורמו המילש רופיצ רתויב בערה ןוחרפל םאה הריבעמ ,הליכאב רתוי
ףודרל םהיאצאצ תא םירוהה םינמאמ וז תוגהנתהב .המ ןמזל הירחא ףודרל ול תנתונ איהש
רשוכ יתמ עובקל םירוהה םילוכי ןוחרפה הלגמש הפועתב תונמוימה תדמ יפ לע .ףרט ירחא
ותולת תא הגרדהב קתנלו ,ומצעב דוצל לגוסמ היהיש ךכ םייד םיבוט ולש ןורמתהו הפועתה
.םהב
תחופ ,הגרדהב .םירוהה לש הדומצ החגשה תחת תועובש 3-2 ןקה רוזאב םיהוש םינוחרפה
םתוא ץלאמ בערה .ןוזמ תוחפ םינוחרפה םילבקמ ,ךכמ האצותכו ,םירוהה לש םירוקיבה רפסמ
םיזבה ינורחא םיבזוע רבמבונ תליחתב .ןוזמ שופיח ךרוצל ןקהמ רתויו רתוי קחרתהל
.המורד םידדונו ןוניקה רוזא תא םירוחשה
םיניינע ןכותל רוזח

ןוניקה תחלצהו הלוטתה לדוג

ענמיהל ןוצרה לשבו ,םמוקימ לשב תירשפא יתלב טעמכ התייה בגנב םיניקל השיגהש רחאמ
םינשב .הלוטתה לדוג תא קודבל דאמ השק היה ,ןוניקה ךילהתל קזנ םורגתש תכשוממ הערפהמ
םכותלש ,םיניצה קוצמב םיניק העשתב קר הלוטתה לדוג תא עובקל יתחלצה 1983-1978
.ידגנ קוצממ החונ תיפצת התייה
ןאריטב ןקהמ םילזוגה תעברא לכ .םיציב -4ו 2 םהבו ןאריט יאב ופצנ םיפסונ םיניק ינש
לע .1991 ויתסב ,םילזוג 4 םע דחא ןקב קר יתיפצ םיניצה קוצמב) .ןקה תא ובזע (1981)
רידנ אוה םיציב 4 םע רוחש זב לש ןק (.יחכונה רקסב תללכנ אל וז הנוע ,םינפ לכ
יבגל ףסונ עדימ ןיא ךא ,םיציב 4 לש הלוטת םע םיניק 3 קר םיראותמ תורפסב .תיסחי
Baha el Din הפצ םודאה םיה לש ירצמה ףוחה ךרואל םינטק םייאב ,תאז םע .םתחלצה
םייקה עדימה תא תמכסמ 2 הלבט .תחא לכל םינוחרפ 4 םע םירוחש םיזב תוחפשמ שולשב
.םינוש תומוקמב רוחשה זבה לש הלוטתה לדוג לע
ץוחמו ןקה ךותב םתעונת לשב םינוחרפבו םילזוגב ןיחבהל רתוי לק ,הלוטתה לדוג תמועל
;הנוש הנומת ולעה בגנהמ יתויפצת ,תועקוב םיציבה לכ יכ חינהש -Claphamל דוגינב .ול
םילזוג ינשו (עובש ליגב) וניקב תמ אצמנ דחא לזוג ;העקב אלש הציב יתאצמ םיניק ינשב
תיסחי ןטק ךוכב היה ןורחאה ןקה .(םימי 10-ו 7 ליגב) םיניקה דחאמ ולפנש רחאל ותמ
תעב ולפנ םילזוגה .רקובה בור ךשמב שמשה ינרקל םיפושח ויה םילזוגהש ךכ יחרזמ הנפמבו
.תלצומ הניפ רחא שופיחמ האצותכ הארנכ ,ןקהמ ורדענ םהירוהש
הארנכ ,דחא לזוג קר חרפ ,עודי היה אל םהב הלוטתה לדוגש ,םיפסונ םיניק 5-מ דחא לכמ
.תמ םילזוגהמ קלחש וא ,ועקב אל םייתש וא תחא הציבש רחאל
םילזוג 26 ועקב ,עודי היה םינוחרפה רפסמו םילזוגה רפסמ םהבש ,בגנב םיניק 11 ךותמ
םינוחרפ רפסמ םע םיניק 24-ב (1984 דע) יתיפצ כ"הסב .(ןקל2.09) 23 וחרפו (ןקל 2.36)
דחא לזוג תוחפל םהב םיניקב) םירחא םירוזא םע בגנהמ םינותנה תא הוושמ 3 הלבט .עודי
.(עקב
םילזוגה תחירפו העיקבה תחלצה ,עצוממל לעמ ונה בגנב עצוממה הלוטתה לדוגש תורמל
רוזאב ףרטה תונימזב םילדבה לש האצות תויהל הלוכי וז .רחא םוקמ לכב רשאמ הכומנ
ינפמ רתתסהל תולוכי אל ,םיה לעמ ןתדידנ תעב ,תונטק םירופיצ .םינטק םייא תמועל יתשבי
עפש שי תוידאווה ךרואל םיחישו םינוינק םע יררה רבדמבש העשב ,ןהירחא ףדורה זבה
.רותסמ תומוקמ
םיסחייתמ םיירגוסב םירפסמה) םינוש םירוזאב רוחשה זבה לש הלוטתה לדוג :2 הלבט
.(ןקב וארנש םילזוגה רפסמ יפ לע ךרעומ הלוטתה לדוג םהב םיניקל
עצוממ
םיציב 4
םע
3
תולוטת
2
'סמ
1
םוקמ
2.78 0 7 2 0 בגנ
3.0 1 0 1 0 ןאריט
2.67 1 +9(14) +3(8) 1 ןאמוע
3.0 0 (4) 0 0 ןיירחב
2.43 (2) +3(33) +10(25) 6 םודאה םיה
3.0 0 1 0 0 יבולה רבדמה
2.55 4 71 49 7 כ"הס
.םינוש םירוזאב רוחשה זבה לש םילזוגה רפסמ :3 הלבט
רוקמ עצוממ
םילזוג 4
םע
3
תולוטת
2
'סמ
1Y
םוקמ
רקחמ
יחכונ
2.0 0 6 12 6 בגנ
Walter
2.6 1 3 8 1 ןאמוע
Walter
1979b
3.0 0 4 0 0 ןיירחב
Clapham
1964
2.3 1 23 41 4 םודאה םיה
רקחמ
יחכונ
3.0 1 0 1 0 ןאריט
Total 2.34 3 46 62 11 כ"הס
וחרפ החרזמו המורד ונפש םיניקמ .(4 הלבט) ןקה הנפמל םג ,הארנכ ,הרושק ןוניקה תחלצה
רקחמ לכ יתאצמ אלש רחאמ .יברעמ וא ינופצ הנפמ ילעב םיניקמ רשאמ םילזוג תוחפ
םילזוגה רפסמ יבגל Walter לש וינותנ תא יתאבה ,ןקה תביזעב החלצהה תדימ לע חוודמה
תמועל החרזמ וא המורד ונפש םיניקב םילזוג תוחפ ויה ,ןאמועב .ןקה הנפמל סחיב ןקב
.יברעמ וא ינופצ הנפמ ילעב םיניק
איה תוטהולה שמשה ינרקל םיפושח םניאש םינפמב רתוי ההובגה החלצהה םא רורב אל
םיחלצומ רתוי םנה ינופצ הנפמ ילעב םיניקש ןכתי .דבלב הרוטרפמט ילדבה לש האצות
יוכיס ולא םיזבל שי ךכו תודדונה םירופיצה תועיגמ ונממ ןוויכ ותואל םינופ םהש רחאמ
.ןוזמ רתוי גישהלו םירחאמ םדקומ ףרט רתאל
.ןקה הנפמל סחיב ןקב םילזוגה רפסמ :4 הלבט
ברעמו ןופצ חרזמו םורד הנפמ
רוזא
(17) 2.0 (5) 1.2 לארשי
(12) 2.6 (13) 2.0 ןאמוע
ולא תוגוז .ללכ ונניק אלש תורמל ןוניקה תנוע לכ ךשמב רקחמה רוזאב ופצנ תוגוז רפסמ
קוצמה עטק לע םניגהב תילאירוטירט תוגהנתה וניגפה ףאו וגוודזה ,םיקוצמב םיכוכ וקדב
.הנוע התואב ןוזמב רוסחמ היהש וא ןויסינ ירסח םיריעצ הלא ויה םא רורב אל .והש וב
החלצהב הנניק (הלש יוצינה בצמ יפ לע התהוזש) הנש ליגב הבקנ ,דחא הרקמב תוחפל
.םילזוג ינש הלדיגו
םיניינע ןכותל רוזחהירוטירטה תנגה

,ףרוע-םוח ברוע םע רוחש זב לש םיתומיע 40-מ רתויב יתיפצ יתכרעש תויפצתה ךלהמב
לע הדיעמ ודגנ רוחשה זבה הלגמש הברה תונפקותה .ןקה רוזאמ םיברועה שוריגב ומייתסהש
ענמנ רוחשה זבה .וילזוגב וא זבה יציבב עוגפל לגוסמש ,ברועהמ זבל תפקשנה הנכסה
מ תוחפ) ןקל ךומסב ופע םא אלא ,םירשנו (םיבקעו םיטיע) הדידנב םילודג םיסרוד ףוקתלמ
100 לש חווטב םג ופקתוה ( יוצמ ץנו דדונ זב ,םיצע זב) הדידנב םינטק םיסרוד .('מ 30-
זב ,יוצמ זב ,םיעלס טיע ,םחר) רוזאב םיננקמה םיסרוד םג ופקתוה המוד חווטב .ןקהמ 'מ
.ללכ ףקתוה אל ,רוזאב ץייקמש ,יאיוויחה .רבדמ תילילו חוא ,שאר-םודא
תודח תואירק תיפצת תדמעב היהש רוחשה זבה עימשה ,ןקה רוזאל ברקתמה סרוד ההוז רשאכ
הסינ םג ילואו ,תירשפאה הנכסל וגוז תב וא ןב לש בלה תמושת תא הנפה ךכב .תוכשוממו
ידכ וקיפסה אל תואירקה םא .קלתסיש ול בטומו רוזאב 'תיב לעב' שי יכ שלופל ריהבהל
תא ףקת ףא םיתעלו ,ןקה רוזא לעמ גח אוהש ךות ריוואב זבה םמורתה ,קחרתי סרודהש
.תומר הרהזא תואירק תעמשה ךות שלופה
םיניינע ןכותל רוזח
ןויד

םירחואמה ןוניקה יכיראת .רוחשה זבה לש ינופצה ותצופת לובג אוה לארשיב ירבדמה רוזאה
2,500-ו המורד מ"ק 2,000-כ ,ןאמוע ץרפמבו Dahlac ייא תצובקב רשאמ םינוש םניא בגנב
.המאתהב ,בגנל תיחרזמ-תימורד מ"ק
ךרואל םירופיצ ינוילימ תופלוח הב ,ויתסה תדידנל הליבקמ רוחשה זבה לש ןוניקה תנוע
זבה יכ Moreau חינה 1966-ב .הקירפאל ןכרדב ברע יאה יצח יפוחו ינקירפא-ירוסה רבשה
הרצק הפוקתל עיפומה הזה ןוזמה עפש לוצינב ותוחמתה לשב וז הנועב ןנקל חילצמ רוחשה
תואצות .תודדונ םירופיצמ ןוזינו ןוכיתה םיה ייאב ןנקמה םיפוחה זב תמגודכ ,תלבגומו
ןיב קודה רשק םייק ,םייאב קר אלו ,בגנה ומכ ,יתשבי רוזאב םג יכ תוארמ יחכונה רקחמה
,ביבאב םיננקמ םיסרודה ינימ ראשש רחאמ .תודדונה םירופיצהו רוחשה זבה ןוניק תנוע
תומוקמ לע תורחתמ ענמנ ךכו םירחא םינימ םיננקמ אל הב הפוקתב ןוניקמ רוחשה זבה הנהנ
תומאתה תוכזב המח הכ הנועב ןנקל חילצמ רוחשה זבה יכ ןכתי .ןוזמ וא ןוניק
.הז אשונב םינותנ לכ ןיא םייתניב ךא ,ירבדמ םילקאל תונוש תויגולויזיפ
100 דע םע םירוחש םיזב לש הצחמל יתבשומו יתבשומ ןוניק לע וחוויד Walter-ו Clapham
םיתעלו ,םיכומנ םיקוצמ לע רקיעב ויה םיניקה .ןאמוע ץרפמבו םודאה םיב יאב תוגוז
םירוחשה םיזבה .ןקל ןק ןיב הלעמו 'מ 40 לש קחרמב ,חיש לצב ,עקרקה לע תוקוחר
,החונמל םוקמ רחא תורתו הלילב תודדונה םירופיצל הכישמ דקומ םיווהמש ,םייאב םיזכרתמ
ןנקל םיזבל רשפאמ םייאה יבג לע םייתשבי םיפרוט רדעיה .םויה ךשמב ןוזמ שופיחו רותסמ
.םתופיפצ תא לידגהל ףאו החונ םהילא השיגהש תומוקמב םג הבר החלצהב
םיניקה .הזמ הז מ"ק 5-2 לש קחרמב ,ללכ ךרדב ,םיאצמנ בגנב םיניקה ,םייאב בצמל דוגינב
.(3 הלבט) תיסחי הכומנ ןוניקה תחלצהו םיהובג םיקוצמב םימקוממ
ומכ ,ריוואב תונוזינש םירופיצ לש הובגה זוחאה אוה םייאה ןיבל בגנה ןיב ףסונ לדבה
םה םא םג ,ולא םינימ יכ ןכתי .בגנב רוחשה זבה לש ונוזמב םיקרקרשו תוינונס ,םיסיס
ירתא רדעיה לשב םייאב היינחל םיתחונ םניא ,ןאמוע ץרפמ וא םודאה םיה לעמ םיפלוח
ףועל םהל ףידע ,הפועת ידכ ךות םילכוא םהש רחאמ .בר הבוגב םיפע אלא ,םימיאתמ החונמ
.םיפפועמ םיקרח רתוי שי םש ,השביה לעמ
רוצעל תובייח ,הייחמצהו עקרקה יבג לע םיקרחמ תונוזינש ,ריש ירופיצ ,תאז תמועל
ךשמהל שורדה ןמושה יאלמ תא שדחל ,השולש-םיימוי ידמו ,הלילה וא םויה ךשמב החונמל
םיכחמ םג םש ךא ,ןוזמו לצ ,רותסמ שי םהב ,םינטקה םייאל םיכשמנ ולא םינימ .הדידנה
לש רתוי בחר ןווגמ םש תואצומ בגנה תא תוצוחה ריש ירופיצ ןתוא .םירוחשה םיזבה םהל
,ךכיפל .םיחישו םיעלס ,םיקוצמ ומכ ,החונמו רותסמל תומוקמ לש יסחי עפשו לודיג יתב
ןיאו ריוואב םנמז בור תא םילבמש םינימה יבגל אוה ןכ אלש המ ,ןדכלל רתוי השק בגנב
.םהב רתתסהל תומוקמ הברה םהל
תואנב :הבר הייחמצ שי םהב תומוקמב רקיעב תונוח תובר תודדונ םירופיצ ,ילארשיה רבדמב
רוחשה זבה תייסולכוא לדוגש ןכתי .םיבושייבו תואלקח יחטשב ,םילחנ יקיפאב ,רבדמ
םירחא םיחטשו רבדמ תואנ תברקב םימיאתמ ןוניק יקוצמ תונימז ידי לע לבגומ לארשיב
רבדמ ,בגנה לש םירתובמה םיפונב .תודדונה םירופיצה תא םהילא םיכשומש ,הייחמצ יבורמ
הז ןימ יכ וארי יאדווב םיפסונ םירקס .םיבר םילאיצנטופ ןוניק ירתא שי יניסו הדוהי
רוחשה זבה לש 'ותורידנ' .םויה דע ונרכה רשאמ יניסבו ץראה םורדב רתוי הברה ץופנ
ישדוחב ולש םיחדינה ןוניקה ירוזאב תורדוסמ תויפצת רדעיה לש האצות םצעב התייה רבעב
.םימחה ץיקה

םיניינע ןכותל רוזח
תורפס

.35-30:1/ה"כ ץראו עבט .לארשיב רוחשה זבה .1982 .ר ,ןיקמורפ
הינזעה .1980-1984 ,לארשי לש ירבדמה לבחב םיסרוד ןוניק .1984 .מ ,ולשו .ר ,ןיקמורפ
.60-11:9
Cramp, S., & K.E.L. Simmons (eds.). 1980. The Birds of the Western Palearctic.
Vol. II. Oxford University Press. Oxford.
Baha el Din, S. 1984. Notes on the breeding of the Sooty Falcon Falco concolor on
islands in the Red Sea, and their prey. OSME Bull. 12:2-3.
Booth, B.D.Mcd. 1961. Breeding of the Sooty Falcon in the Libyan desert. Ibis
103a:129-130.
Clancey, P.A. 1968 .Falco concolor Temminck in South Africa. Bull. Brit. Ornithol.
Club 89:10-11.
Clapham, C.S. 1964. The birds of Dahlac archipelago. Ibis 106:376-386.
Frumkin, R. 1984. The Sooty Falcon in Israel. Israel Land and Nature 9:138-143.
Frumkin, R. 1986. The status of breeding raptors in the Israeli deserts.
Sandgrouse 8:42-57.
Frumkin, R. 1988. Biologie und Bestimmung des Schieferfalken Falco concolor.
Limicola 2:28-109.
Frumkin, R., & W.S. Clark. 1988. Is there a dark morph of the Sooty Falcon? Ibis
130:568-570.
Frumkin, R., & B. Pinshow. 1983. Notes on the breeding ecology and distribution of
the Sooty Falcon Falco concolor in Israel. Ibis 125:251-259.
Gaucher, P., T. Petit & P. Symens. 1988. Notes on the study of the Sooty Falcon
(Falco concolor) in Saudi Arabia. Alauda 56(3):277-283.
Heuglin, T. von. 1859. List of birds observed and collected during a voyage in the
Red Sea. Ibis 1:337-352.
Heuglin, M.T. von. 1869. Ornithologie Nordost-Afrika's. Fisher. Cassel.
Liversidge, R., P. Richardson & A. Gubb. 1981. The Sooty Falcon Falco concolor in
the southern Kalahari. Bull. Brit. Ornithol. Club 101:268-270.
Mackworth-praed, C.W., & C.H.B. Grant. 1952. Birds of Eastern and North Eastern
Africa. Longmans. London.
Meinertzhagen, R. 1930. Nicoll's Birds of Egypt. Vol. 2. Hugh Rees. London.
Meinertzhagen, R. 1954. Birds of Arabia. Oliver & Boyd. London.
Milon, Ph., J-J. Petter & G. Randrianasolo. 1973. Faune de Madagascar: Oiseaux.
Vol. XXXV. Pp. 78-79. Tananarive & Paris.
Moreau, R.E. 1966. The Bird Faunas of Africa and its Islands. Academic Press.
New York & London.
Moreau, R.E. 1969. The Sooty Falcon Falco concolor Temminck. Bull. Brit. Ornithol.
Club 89:62-67.
Sharrock, J.T.R. (ed.). 1990. European News. British Birds 83(6):222-230.
Tregenza, L.A. 1951. Observations on the Birds of the S.E. Desert of Egypt. Zool.
Soc. Egypt Bull. 11:1-18.
Walter, H. 1979a. Eleonora's Falcon. The University of Chicago Press. Chicago.
Walter, H. 1979b. The Sooty Falcon Falco concolor in Oman: Results of a breeding
survey. J. Oman Studies 5: 9-59.
Wink, M., C. Wink, & D. Ristow. 1982a. Biology des Eleonorenfalken (Falco
eleonorae) 12. Biometrie des Sexualdimorphismus adulter und flugger Falken. Die
Vogelwelt 15:225-229.
Wink, M., C. Wink, & D. Ristow. 1982b. Biologie des Eleonorenfalken (Falco
eleonorae): 10. Der Einflu. der Horstlage auf den Bruterfolg. J. Ornithol.
123:401-408.

םיניינע ןכותל רוזח