יוצמ בצח

ףוחה תלצבח

םשגה ירשבמ - הנועה יחמצ

וציקל םינמיס ונלוכ םישפחמ ,שביו םח ,ךורא ץיק רחאל
םיראשנה םיבר ןיא ,ךכיפל .רירקה ויתסה אובל םילחיימו
בצחל ףסונב .ךרדה דצל רקדזמש ןושארה בצחה הארמל םישידא
םייתנש-בר םיינובשע םיחמצ) םיטיפואג לש םיפסונ םינימ שי
ישדוחב םיחרופה (תעקפו לצבכ םייעקרק-תת הריגא ירבא ילעב
תיסחי הלד החירפה םהבש םישדוח רבמבונ-רבמטפס - ויתסה
ןיעל תטלוב םיטיפואגה לש םתחירפ ,ךכיפל .הנשה ישדוח ראשל
,תינוותס ,תינומלחכ םיגוס ןייצל יואר םהיניב .תאש רתיב
תחרפתה ידומעו םילודגה םיחרפה .תלצבחו בצח-ןב ,בצח ,םוכרכ
תיסחי םיטעמה םיקיבאמה תא םהילא םיכשומ קוחרמל םיטלובה
.הנשה לש וז הפוקתב

יתנוע םילקאל תמאתומה םייח תרוצ םיטיפואגב תוארל לבוקמ
הניחבמ תולד תועקרקב םילדגשו ,שבוי תופוקתל ןותנה
רבא ילעב חמצל יגולוקא ןורתי םיווהמ הלא םיאנת .תיתנוזת
.תושק תופוקת לע רבגתהל ול רשפאמה יעקרק-תת הריגא
םירקו םיהובג תומוקמב תולדגה תויסולכוא ,בור-יפ-לע
םיכומנ תומוקמב תולדגה תויסולכואה תמועל חורפל תומידקמ
.ביבאל האוושהב "החירפ ךופיה"כ תרכומה העפות - םימחו

,ףוחה תלצבח ,ינולג בצח ,יוצמ בצח םה םיחרופה ינושאר
אישל רבמטפסב םיעיגמה בגנה תלצבחו םיחרפ-תנטק תלצבח
הרויה תינוותסו ינוותס בצח-ןב םיחרופ רבוטקואב .םתחירפ
םוכרכו תופילקה תינוותס ,ירבדמ בצח-ןב ,ינוכית-םיה לבחב
םימתכב הלדגה הלודג תינומלחו ,תוברעבו רבדמב יאקשמד
.ינוכית-םיה לבחבו בגנה רהב םינטק

,ביבאהו ףרוחה ךשמב ןוזמ ירמוח םירגוא הלא םינימ
תישארבו ץיקה ףוסב רבכ םיערז רציילו חורפל םהל םירשפאמש
םיטיפואג םינוכמ וז הביס לשב .םימשגה תנוע ינפל דוע ,ויתסה
םיעיפומ וז םינימ תצובקב םילעה ."םשגה ירשבמ" םשב הלא
רחאל םידחא תועובש ףא םיתעל ,םימשגה רחאל ללכ ךרדב
.החירפה

,טעומ םתטיבנ רשוכש םיערזמ תויטיאב םיברתמ םיטיפואגה בור
תעפוה ןיבל חמצה תטיבנ ןיב תודחא םינש תופלוח ללכ ךרדבו
היושעו תושק םהב תעגופ םתריקעו םתפיטק .ןושארה חרפה
קוחב םירדגומ םבור ךכיפלו ,םהיתויסולכוא תדחכהל םורגל
.העיגפב םירוסאה םינגומ םיחמצכ

:ףסונ עדימל

הרויה תינוותס :ץיקה תישארב ןצינל תכפוהש הדוקנה
הלודגה תינומלחה :בוהצ המהדת חרפ
הבישי םיטיפואג םיחיטבמ ךיא :אתבס ירופיס אל הז רזגב רושמ
עקרקב תואנ קמועב
(היגולויבה ירומל ןולע) רפסה תיבל הבורקה הביבסב םירויס