:תויוליעפה תמישר

םימשב שא לש גזגיז  

םיאוגה םיה ימו שמשה ,חריה  

היגרנא לש םירוחש תונייעמ  

ורקימב לכואה תא םיש  

םחפ ומכ רוחש  

רואה לע תובוכר תויללח  

ליטה לש ודיפל לע  

םוטאה ןיערגמ תעקובה הנירקה  

תוריהמ םיריבגמ  

םוטאה ןיערגמ היגרנא ררחשל  

םילחג לע ץראה רודכ  

הרוטרפמטה תומלוס ןיב עונל  

הצוחה םיצחלנ  


 
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק