!אוורור רגשות - לא עוברים לסדר היום


םיאוגה םיה ימו שמשה ,חריה     

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


...םלועה יפוח בורב םויב םיימעפ הרוק הז
:תואבה תולאשה לע ונעו אשונב הרשעהה עטק תא וארק

:תולאש

?עודמ ?לפשהו תואיגה תורצוויהל ירקיעה םרוגה והמ (1
?לפשהו תואיגה תעפות תשחרתמ דציכ וריבסה (2
םכתעדל ןמז המכל תחא ,תועש 8 -ב םעפ וריצ ביבס בבותסמ היה ץראה רודכ וליא (3
?(הינשה תואיגה תליחתל דעו תואיג תליחתמ) לפשהו תואיגה תעפות תשחרתמ התייה?חריהמ בושח תוחפ אוה עודמו לפשו תואיג לע עיפשמ ףסונ םרוג הזיא (4?שדוחב םיימעפ תשחרתמ איה עודמו לפשהו תואיגה תרבגה תעפות תשחרתמ דציכ (5?חרי היה אל ץראה רודכל וליא םג לפשו תואיג תשחרתמ התייה םכתעדל םאה (6?עודמ .רתויב הנטק איה לפשהו תואיגה לע םתעפשה ךא םיפוג םה תכל יבכוכ םג (7עודמ .חריה ןמ רתוי הברה וילא םיבורק ץראה רודכ תא םיפיקמה םייתוכאלמ םינייוול (8
?לפשהו תואיגה לע העפשה לכ טעמכ םהל ןיא םכתעדלתואיגה תעפות לע ץראה רודכמ חריה לש ותוקחרתה העיפשמ התייה םכתעדל דציכ (9
?לפשהותואיגה תעפות לע ץראה רודכ לא חריה לש ותוברקתה העיפשמ התייה םכתעדל דציכ (10
?לפשהו

 
 


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק