Privacy in the Workplace


םוטאה ןיערגמ תעקובה הנירקה

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


,לרקב ירנה ,יתפרצה יאקיזיפה חינה 1896 תנשב םימיה דחאב
ךשמהה היה המ תעדל תנמ לע ...הריגמ ךותב םוינרוא םשב רמוח
.םוחתב הרשעהה עטק תא אורקל שי ,תואבה תולאשה לע תונעלו

:תולאש

:איה תיביטקאוידר הנירק (1
.םייביטקאוידר םירמוחל רחא םש .א
.תיטנגמורטקלא הנירק .ב
.םימיוסמ םירמוחמ יאמצע ןפואב םיטלפנה הנירק יגוס רפסמל ללוכ םש .ג
.אמג תנירק .ד


.וריבסה ?רתויב תנכוסמה איה תויביטקאוידרה תונירקה ןמ וזיא (2
תא טלופה יביטקאוידר רמוח הבע תרפוע תבית ךותב םיחינמ (3
הביתב .אמגו אתיב ,אפלא - תויביטקאוידרה תונירקה יגוס תשולש
ןפואב .ומצע יביטקאוידרה רמוחה דע העיגמה ,הרצ הלעת הרופח
.הצוחה הלעתה ךרד תיביטקאוידר הנירק לש הרצ המולא תאצוי הזכ
הנירק וב תעגופש עגרב ריחשמה םוליצ חול םיחינמ הלעתה חתפ לומ
.ילמשח ןעטמב םינועטה תוחול ינש ןיב רובעל המולאל םיחינמ .תיביטקאוידר
םילבקתמ חולה לע .ילילש ןעטמב ינשהו יבויח ןעטמב ןועט דחא חול
ישילשהו וילעמ ינשה ,הלעתה חתפ לומ דחאה ,םירוחש םימתכ השולש
?םימתכה ןמ דחא לכ תא רצי תיביטקאוידר הנירק לש גוס הזיא .ויתחתמ
.וריבסה

.תיביטקאוידר הנירק רוקממ םירטמ 100 לש קחרמב יוצמ םדא (4
:לש קחרמב אצמיי רשאכ הנירקה תמצוע תחפת המכ יפ    

.הנירקה רוקממ םירטמ 400 .א


.הנירקה רוקממ םירטמ 600 .ב?תיביטקאוידר הנירק תטלפנ ונממ רמוחה לש דוסיה הנתשמ יתמ (5
.אמג תנירק ונממ תטלפנ רשאכ .א
.אתיב תנירק ונממ תטלפנ רשאכ קר .ב
.אפלא תנירק ונממ תטלפנ רשאכ קר .ג
.אתיב תנירק ונממ תטלפנ רשאכ םגו אפלא תנירק תטלפנ רשאכ .ד


?אפלא תנירק יבגל ןוכנ המ (6
.ןיערגה ןמ םיטלפנה םינורטקלאמ היושע איה .א
.םינוטורפ ינשמ יושע ונממ דחא לכש םיקיקלח לש העונת איה .ב
.תטלפנ איה ונממ םוטאה לש ותסמ תא הניטקמ איה .ג
.תטלפנ איה ונממ םוטאה לש ימוטאה ורפסמ תא הלידגמ איה .ד
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק