!אוורור רגשות - לא עוברים לסדר היום


היגרנא לש םירוחש תונייעמ     

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


...ולוכ םלועה יבחרב תוינוכמה ורצע תחא תבב .רק ףרוח םוי הז היה
:תואבה תולאשה לע ונעו ןיינעמה הרשעהה עטק תא וארק ןכבו ?אה חתומ

:תולאש

.םהישומיש תא ונייצו ימלוגה טפנהמ םיקפומה קלד יגוס השולש ונמ (1
?למשחה תנחתב תילמשח היגרנא תקפהל טפנ םילצנמ דציכ (2
תוינוכמה תוססובמ וילע עונמה) תימינפה הפרשה עונמ לש ותאצמה המרג םכתעדל דציכ (3
?טפנ לש רתוי הלודג הקפהל (ונימי לשתא םירשעה האמה תליחתב תוינוכמ לש ינומהה רוצייה תלחתה הציאה םכתעדל עודמ (4
?טפנה תיישעת לש התוחתפתה
ךכל תוביס לע ובשיח .טפנ תלבוהל רתויב החונהו הליעיה הטישה אוה טפנ רוניצ (5
.ןתוא ומשרו
תועצמאב הלבוה - טפנ תלבוהל תוטישהמ תחא לכ לש תונורסחהו תונורתיה ןיב וושה (6
.טפנ תוילכמ תועצמאב הלבוהו תורוניצתכירצ .הלש טפנה תקפסה םוקממ דאמ קוחר היוצמה הנידמל טפנ ליבוהל םינינועמ (7
רוניצ תועצמאב טפנה תא הילא ליבוהל יאדכ םאה .יסחי ןפואב הנטק איה הנידמה לש טפנה
.וקמנ ?תילכמ תועצמאב וא הילא דע הנביישםורגל תויושעה תוביס ומשרו ובשיח .2050 תנש דע רמגיהל טפנה דיתע ,תוכרעה יפ לע (8
.הז דעומ לש ותורחאתהל םורגל תויושעה תוביס לעו הז דעומ לש ותמדקהל 
 


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק