Privacy in the Workplace


תוריהמ םיריבגמ

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


,זאו תוכירדב םיניתממ םתא הצירה לולסמ הצק לע
המו ...הצירה תלחתה תא ןמסמה תואה עמשיהב
.תולאשה לע ונעו הרשעהה עטק תא וארק ?זא הרוק תמאב

:תולאש

:איה הצואת (1

.ההובג תוריהמ .א
.ףוג לש ותוריהמ תרבגה .ב
.ףוג לע חוכ תלעפה .ג
.ףוג השועש ךרדה תלדגה .ד

:איה הטואת (2

.הנטק הצואת .א
.הנטק תוריהמ .ב
.ףוג לע הנטק חוכ תלעפה .ג
.ףוג לש ותוריהמ תתחפה .ד

.התוריהמ תא הציאמו היינחמ תאצוי תינוכמ (3
התצואת םא תוינש 7 רובעכ התוריהמ היהת המ   
?הינשב הינשל רטמ 3 איה   
.הינשל םירטמ 100 לש העובק תוריהמב ענ סוטמ (4
.ותוריהמ תא ץיאהל ליחתמ אוה םיוסמ עגרב   
הצאה לש תוינש 14 רובעכ ותוריהמ היהת המ   
.הינשב היינשל םירטמ 5 איה ותצואת םא    
.טאהל הליחתמ הינשב םירטמ 30 התוריהמש תינוכמ (5
םא הטואת לש תוינש 4 רובעכ התוריהמ היהת המ    
.הינשב הינשל םירטמ 4 התטואת    
.הינשב םירטמ 15 לש תוריהמב הענ תבכר (6
,רוצעל ידכ הימלב תא ליעפהל ךרטצת ןמז המכ    
לש הטואת תמרגנ םתלעפהמ האצותכ םא   
?הינשב הינשל םירטמ 3    
םירטמ 6.0 לש הצואתב עונל ליחתמ םיינפוא בכור (7
.תוינש 5 ךשמב וז הצואתב ענ אוה .הינשב הינשל   
הינשל רטמ 1 - ל ותצואת תא ריבגמ אוה ןכמ רחאל   
אוה זא .תוינש 5 ךשמב וז הצואתב ענו היינשב   
לש הטואתב ענ ךכמ האצותכו םימלבה תא ליעפמ   
4 רחאל ותוריהמ המ .היינשב היינשל םירטמ 0.5    
?הטואת לש תוינש   


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק