!אוורור רגשות - לא עוברים לסדר היום


ורקימב לכואה תא םיש     

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


ןוזמה תא םיחינמ םתא .ברעב אבא םכילא הנופ ,ורקימב לכואה תא השקבב ומיש
.החוראל אבא םע םישגינ םתאו םיעטו םח ןוזמה ,טעומ תוקד רפסמ ךותו ורקימב םיעטה
!?חבטמהמ םירמתימה םיאלפנה תוחירה תא םיחירמ רבכ חטב םתא ?ןובאית ררועמ
תא ואריק ?ונייחב ךכ לכ ינויחל ךפהש ורקימה לעופ דציכ תעדל םיצור ,עגר וכח לבא
.תולאשה לע תונעל ולכותו בטיה אשונה תא וניבת ךכ רחאו אבה הרשעהה עטק

:תולאש

.לגורקימה רונת לש ןוזמה םומיח ןורקע תא םכלש םילמב וראת (1
?עודמ ?םמחתי עלסה םאה .לגורקימ רונת ךותב עלס שוג םיחינמ (2
,םימ ,ררקתהש הפק :וריבסה ?לגורקימ רונתב םמחל ןתינ םיאבה םיצפחה ןמ וליא (3
.הקיר תיכוכז סוכ ,לצינש ,קיר תיכוכז ןקנק ,(המדא יחופת תיחמ) הריפ ,השבי תבגמ.ץראה רודכל ץוחמ לא ללח תרובעמ םיחלוש דציכ הרצקב וריבסה (4
קרמה תא לגורקימה רונתב ומצעל םמחל ןווכתהו םירהצב רפסה תיבמ רזח ןרע (5
ריס תא חיניש יוצר אל עודמ וריבסה .תכתמ ריס ךותב יוצמ היהו ןכ ינפל םוי ןכוהש
.וממחל ידכ רונתה ךותב תורישי קרמה
.קיטסלפמ תחלצ םמחל םיצור (6
?ותלעפהו לגורקימ רונתב ,איהש יפכ תחלצה תחנה ידי לע תאז תושעל רשפא םאה .א
.וריבסה.לגורקימה רונתב שומיש ךות תחלצה תא םמחל ךרד ועיצה .ב 
 


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק