!אוורור רגשות - לא עוברים לסדר היום


םחפ ומכ רוחש     

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


ןווגמל שמשמו תושונאה לש רתויב םיבושחה היגרנאה תורוקממ דחא אוה םחפה
אוצמל ולכות ,םינושה וישומישו םחפה לע ףסונ עדימ .היגרנא תקפה דבלמ םישומיש
.ןאכ תוגצומה תולאשה לע תונעל ולכות עטקה תאירק רחאל .הרשעהה עטקב

:תולאש

?למשח תונחתב היגרנא רוקמכ םחפה שמשמ דציכ (1
?עודמ וריבסה .תיתיישעתה הפוקתב דאמ בחרתה םחפב שומישה (2
?םינושה םחפה יגוס לש םתריצי ךילהת תא וראת (3?היגרנא רוקמכ םחפב שומישה םורגל לולעש יתביבסה קזנה לע רבגתהל ןתינ דציכ (4

 
 


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק