Privacy in the Workplace


םוטאה ןיערגמ היגרנא ררחשל

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


תלעב הצצפ ,ב"הרא י"ע הלטוה ,1945 טסוגואב 6 - ה ךיראתב
,םיעדוי ונלוכ ףוסה היה המ .ןפיבש המישוריה ריעה לע הרידא המצוע
תא אורקל שי םייניערג םיכילהתו תיניערג היגרנא לע דומלל ידכ םלוא
תולאשה לע תונעלו ,ןיינעל עגונה הרשעהה עטק


:תולאש

?םוטאה ןיערג עוקיב תעב םילבקתמ היגרנא יגוס וליאו תיניערג היגרנא יהמ (1:ובש ךילהת איה תיניערג תרשרש תבוגת (2
.הז רחא הזב תרשרשב םירדתסמ םימוטאה יניערג .א
םיררחתשמה םינורטיונו םוטא לש ןיערג םיעקבמ םינורטיונ .ב
.םירחא םיניערג םיעקבמ םהמ    
םהמ םיררחתשמה םינוטורפו םוטא לש ןיערג םיעקבמ םינוטורפ .ג
.םירחא םיניערג םיעקבמ   
םהמ םיררחתשמה םינורטיונו םוטא לש ןיערג םיעקבמ םיניערג .ד
.םירחא םיניערג םיעקבמ    


שחרתמ תיטירקו תיטירק תת ,תיטירק לע תכרעמב תרשרש תבוגתב (3
?ןהיניב לדבהל םרוג ,ןכ םא ,המ .םימוטא יניערג עוקיב לש ךילהת ותוא   לכב םיניערג יעוקיב ןוילימ הליחתב ושחרתה תיניערג תרשרש תבוגתב (4
תדיחי לכב םיעוקיב ףלא תואמ עשת קר ושחרתה המ ןמז רחאל .ןמז תדיחי   
.ןמז תדיחי לכב םיעוקיב ףלא תואמ עבש קר ושחרתה ןמז דוע רחאלו ןמז   
?תיטירק תת וא תיטירק לע ,תיטירק - הבוגתה השחרתה תכרעמ וזיאב   
.וריבסה   :תכרעמל המגוד אוה יניערג רוכ (5
.תיטירק לע .א
.תיטירק תת .ב
.תיטירק .ג
תונוכנ תובושתה לכ .ד

?תילמשח היגרנא תקפהל תיניערג היגרנאב שומישב תונורתיה ןהמ .א (6?הזכ שומישמ ששח םלועב םייק תאז לכב עודמ .בתא םתועצמאב וביחרהו םירחא תורוקמב וא טנרטניא תורוקמב ושפח .ג
.'ב-ו 'א לע םכירבסה   ?תיטירק תת וא תיטירק לע ,תיטירק - תכרעמ וזיאל המגוד איה תיניערג הצצפ .א (7דציכ הרצקב וריבסהו םירחא תורוקמב וא טנרטניא תורוקמב ורזעיה .ב
.היתונכס ןהמו (fission) עוקיב גוסמ תיניערגה הצצפה תלעופ   לע םכתעד תא ועיבהו םירחא תורוקמב וא טנרטניא תורוקמב ורזעיה .8
םיכמתסמה םיקומינ ואיבה .למשח תקפהל תילמשח היגרנאב שומישה   
.םתשמתשה םהב תורוקמה לע   

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק