Privacy in the Workplace


הרוטרפמטה תומלוס ןיב עונל

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


תא ןווכל הרוטרפמט וזיאל ?לויטל אצנשכ םיימי דועב הרוטרפמטה היהת המ
.םוימויה ייחב תונשנו תורזוח הז גוסמ תולאש ?הגועה תייפא תעב רונתה
עטקב אורקל ולכות ותוללכב אשונה לעו הרוטרפמטה תדידמ יגוסו תוטיש לע
.תולאשל תובושתה תנכהל רזע ילכ םג םכרובע הווהיש הרשעהה


:תולאש

,תויוזחה סויזלצה תולעמ תא ומגרת ,תואבה תורוטרפמטה תויופצ רחמש רמא יאזחה (1
.ןיוולק תולעמל   

סויזלצ תולעמ 28 ביבא לתב

.ןיוולק תולעמ

סויזלצ תולעמ 25 םילשוריב

.ןיוולק תולעמ

סויזלצ תולעמ 38 תליאב

.ןיוולק תולעמ

סויזלצ תולעמ 36 הירבטב

.ןיוולק תולעמ

.ןיוולק תולעמב םינוש םירמוח לש ךותיהה תורוטרפמט ןה תואבה תורוטרפמטה .2
:סויזלצ תולעמב ןתוא ואטב
סויזלצ תולעמב ךותיהה תרוטרפמט
ןיוולק
רמוחה
505
לידב
392
תירפוג
1803
לזרב
1081
םוינימולא
1279
בהז


4 לש תורוטרפמט םכינפל .סויזלצ תולעמ 37 איה אירבה ישונאה ףוגה תרוטרפמט (3
?הניקת ףוג תרוטרפמט שי םיאבה םישנאה ןיבמ הזיאל .ןיוולק תולעמב םינוש םישנא    
ןיוולק תולעמ 314 :'א שיא .א
ןיוולק תולעמ 307 :'ב שיא .ב
ןיוולק תולעמ 310 :'ג שיא .ג
ןיוולק תולעמ 312 :'ד שיא .ד


:הלבטב םירסחה םיקלחה תא ומילשה (4

ןיוולק תולעמב הרוטרפמט סויזלצ תולעמב הרוטרפמט
40
300
298
2
0
3000
400
-40
273
-200


:סויזלצ םירע לש תורוטרפמט גיצה תוינקירמאה היזיוולטה תותשרמ תחאב יאזחה (5
תולעמב ןתוא ואטב .טייהנרפ תולעמב תונוש

טייהנרפ תולעמ 77

.סויזלצ תולעמ

טייהנרפ תולעמ 59

.סויזלצ תולעמ

טייהנרפ תולעמ 86

.סויזלצ תולעמ

טייהנרפ תולעמ 14

.סויזלצ תולעמ

יפ לע ,ומש לע ארקנה תולעמה םלוס לש ספאה תרוטרפמט תא עבק טייהנרפ (6
.סויזלצ תולעמב וז הרוטרפמט ובשח .וירוגמ רוזאב רתויב הכומנה הרוטרפמטה    

.סויזלצ תולעמ

.טייהנרפ םלוסב תוגצומה תורוטרפמט תועיפומ האבה הלבטה לש ןושארה רוטב (7
:הלבטה תא ומילשה   

ןיוולק תולעמ סויזלצ תולעמ טייהנרפ תולעמ
158
32
194
-22
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק