!אוורור רגשות - לא עוברים לסדר היום


רוא לע תובוכר תויללח     

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


שומיש השוע אלא קלד אלל המצע הציאמה ,ללח תניפס םכנוימדב תולעהל וסנ
הרשעהה עטק תא ואריק !ינוידב עדמ אל הז אל .ללחב התענהל שמשה רואב
.תולאשה לע ונעו

:תולאש

.שמש תישרפמ לש הלועפה ןורקע תא הרצקב וראת (1
וריבסה .רתוי לודג שרפמ חטשל הקוקז איה ,רתוי לודג שמש תישרפמ לש התסמש לככ (2
.עודמ
.תיטקר הענה תועצמאב תוענה תויללח ינפ לע שמשה תישרפמ תונורתי תא וראת (3תדחוימ הזירא תטישב שמתשהל ךרוצה איה שמשה תישרפמ לש היתויעבמ תחא (4
.הנווכה המל וריבסה .הלש שרפמל
םתאש הזיראה ןפוא תא וראת .שמש שרפמ תזירא לש הליעי הטיש םכמצעב ןנכתל וסנ (5
תישרפמה תא םיניכמש עגרמ ללחב השירפהו ץראה רודכב הזיראה ךילהת תאו םיננכתמ
.ללחל התעגה רחאל הלש שרפמה תשירפ דעו חולישל
תוקחרתהה םע תתחופ שמשה לש הראהה תמצועש איה שמשה תישרפמ תויעבמ תחא (6
.הילע רבגתהל ןתינ דציכ וראתו היעבה תא וריבסה .שמשה ןמ,ןמויב ,רופיסב ,רמאמב ,המישרב וראתל ולכות .שמש תישרפמב ינוימד ללח עסמ וראת (7
.תרחא ךרד לכב וא תגצמב 
 


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק