Privacy in the Workplace


הצוחה םיצחלנ

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


,םכפוג לע לעופה חוכב םישח םתא תבבותסמ הלסורקב םיבשוי םתאשכ
תינוכמה ןפודל ץחלנ םכפוג הדח היינפ תעצבמה תינוכמב םיבשוי םתאשכ
דועו תאז לכ לע ?וללה םיבצמב םישח םתאש חוכל הביסה יהמ .בר חוכב
.תולאשה לע ונעתשכ םכתא החניש הרשעהה עטקב אורקל ולכות

:תולאש

.ילגופירטנצ חוכ והמ וריבסה (1:(הנוכנ תחא הבושת קר) ?בבותסמ ףוג לע לעופה ילגופירטנצ חוכ יבגל רמול ןוכנ המ (2
.ףוגה םינפ יפלכ ףוגה לש ינוציחה קלחה ןוויכמ לעופ אוה .א
.ץוח יפלכ ףוגה םינפ ןוויכמ לעופ אוה .ב
.בבותסמה ףוגה לש תומדקתהה ןוויכ ךרואל לעופ אוה .ג
.בוביסה ןוויכב יולת הלועפה ןוויכ .ד

,םיראותמה םיפוגה לע לעופ םהב םיבצמ םה םיאבה םיבצמה ןמ וליא .3
:וריבסה ?אל וליאו ילגופירטנצ חוכ   

רשי שיבכ ךרואל תעסונ תינוכמ .א.לוגיע תרוצב בוביס עצבמ סוטמ .ב.סינט רודכל והצקב רושקה טוח בבוסמ דלי .ג.רשי לולסמב ץר דלי .דןוידטצא ךרואל ץר יאטרופס .החוכה לדוג לע ,בבותסמ ףוג לש בוביסה ריצמ קחרמה עיפשמ דציכ (4
?וילע לעופה ילגופירטנצה   חוכה לדוג לע ,בבותסמ ףוג לש בוביסה תוריהמ העיפשמ דציכ (5
?וילע לעופה ילגופירטנצה   הלסורקה ריצמ םהלש הבישיה קחרמ .הלסורק לע םיבבותסמ םידלי ינש (6
.םרגוליק 12 'ב דלי לשו םרגוליק 15 איה 'א דלי לש ותסמ .רטמ 1.5 אוה   
.הינשל םירטמ 4 לש תוריהמב םיבבותסמ םה   

.םהמ דחא לכ לע לעופה ילגופירטנצה חוכה תא ובשח .אתוריהמ םא םהמ דחא לכ לע לעפיש ילגופירטנצה חוכה היהי המ .ב
?2 יפ ןטקת הלסורקה לש בוביסהתורוניצה דחא ךותב ,םיינפוא לגלג תיומד ללח תבשומב םדקתמ םדא (7
ןוויכל םדקתמ אוה .הזכרמ לא הבשומה תעבט תא םירשקמה םילולחה   
.וריבסה ?תומדקתהה תעב ופוג לע לעופה חוכל הרקי המ .הבשומה ריצ   למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק