!אוורור רגשות - לא עוברים לסדר היום


ליט לש ודיפל לע     

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   


?ללחה לא וכרדב הלעמ אירממה קנע ליט לש םישרמה והארמ תא ריכמ וניא ונתאמ ימ
ההובג הצואתב ותוא אשונו וכותמ טלפנה ,קנע שא דיפל לע ולש רוגישה ןכמ אירממ ליטה
עטקב ונייעתשכ הנעמ ולבקת וז תניינעמ הלאש לע ?ליטה לעופ דציכ .םיימשה רבעל
.תולק רתיב תולאשה לע תונעל ולכות הנהמה האירקה תא ומייסתשכ . הרשעהה

:תולאש

?ליטה לעופ ויפ לעש ןורקיעה תא וריבסה (1
תכל יבכוכמ החקלנש המדאב אלמ ילכה .ללחב ענה ינוימד הרובחת ילכ םכמצעל וראת (2
םאה .ידגנה ןוויכל ענ ילכהו הרובחתה ילכ לש דחא ןוויכמ תקרזנ המדאה .םידיאורטסאמ וא
.וריבסה ?ליטל בשחיהל לוכי הז ילכ
?ללחב הענה תיללח לש התוריהמ תא טאהל ןתינ ךיא וריבסה (3.ץראה רודכל ץוחמ לא ללח תרובעמ םיחלוש דציכ הרצקב וריבסה (4
תרובעמ ומכ ימעפ בר שומישל תויללח תלעפהל םכתעדל שי ,תונורתי וא ןורתי הזיא (5
?ימעפ דח שומישל תויללח תמועל ,ללחה
 
 


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק