םימשב שא לש גזגיז     

:E-mail תבותכ :םש
   
:ךלש התיכה
:רפסה תיב םש
   עתפל קיזבמה רוא לש ספ ,קרבה לש המישרמה העפותה תא ריכמ אל ימ
לע דוע ודמיל ,הרשעהה עטקב ונייע ?גזגיז יומד ביתנ םהב הוותמו םימשב
.האנהבו תולקב תולאשה לע תונעל ולכותו המישרמה העפותה

:תולאש

:קרבה והמ (1
.הפירשמ האצותכ תרצונה שא לש ספ
.ריוואב דאמ לודג ילמשח םרז לש רבעמ בקע רצונה רוא לש ספ
.םערה ןמ האצותכ רצונה רוא ספ
ןמ םירדוחה םיפוג לש ךוכיחה ןמ רצונה םוחב ורוקמש רוא ספ
.ץראה רודכ לש הרפסומטאל ללחה          

.םערה לש ותורצוויה ןיבל קרבה תורצוויה ןיב רשקה תא וריבסה (2לא םערה לש ולוק עיגמ ,ןכ םא ,עודמ .ןמזה ותואב םירצונ םערהו קרבה
?קרבה תא םיאור ונחנאש רחאל קר ונינזוא
(3
תא ובשח .םערה הינזואל עמשנ ןכמ רחאל תוינש ששו קרבב התפצ רמת
.קרבה רצונ ובש ןנעה ןמ רמת לש הקחרמ
(4
וב עגרהמ ופלחי תוינש המכ .חתפימ םירטמ 2400 לש קחרמב אצמנ ןנע
?קרבה תורצוויה בקע רצונש םערה לוק תא עמשי חתפיש דע קרב וב קיזבה
(5
םינעטמ לש םתורבטצהו םתריצי בקע קרבה לש ותורצוויה ךרד תא וראת
.םיילמשח
(6
בקע הביבסל םרגיהל לולעה קזנ עונמל עייסמ אוה דציכו קרב אילכ והמ
?םיקרב לש םתעיגפ
(7

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק