הירח, השמש ומי הים הגואים


םיאוגה םיה ימו שמשה ,חריה

הבוגל םיעיגמ םהש דע םילועו םילוע םיה ימ ,םלועה יפוח בורב םויב םיימעפ הרוק הז
םימה םיליחתמ הז בצממ .תואיג םשב ארקנ הז בצמ .דוע םילוע םניא ונממש איש
בצמ .דוע םידרוי םניא ונממש ילמינימ הבוגל םיעיגמ םהש דע םידרויו םידרוי םה .תדרל
תואיגה תעפות םשב עודי לפש ןכמ רחאלו תואיג לש ולוכ ךילהתה לכ .לפש ארקנ הז
.הממיב םיימעפ םישחרתמ לפשהו תואיגה ,רומאכ .לפשהו
ןיבל תואיגה הבוג ןיב לדבהה ,לשמל ,ןוכיתה םיב .ףוחל ףוחמ הנוש לפשהו תואיגה תדימ
םירטמ 15 - ל םיעיגמ תואיגה יאיש תאז תמועלו םירטמיטנס 30 קר אוה לפשה הבוג
.סונייקואב םיפוח רפסמב
הנטק הדימבו חריה לש הכישמה חוכ ידי לע רקיעב תמרגנה העפות איה לפשהו תואיגה
.שמשה לש הכישמה חוכ בקע רתוי
?דציכ
לודג ךשמנה ףוגה ןמ ךשומה ףוגה לש וקחרמש לככ .םירחא םיפוג וילא ךשומ ףוג לכ
הקחרמש לככ .ץראה רודכבו חריב ןנובתנ .ליעפמ אוהש הכישמה חוכ רתוי ןטק ךכ ,רתוי
ןטק הילע ליעפמ חריהש הכישמה חוכ ,רתוי לודג ,חריה ןמ ץראה רודכ ינפ לע הדוקנ לש
םיכשמנ ,וילא רתויב םיבורקה ןכלו ,חריה לא םינופה ,ץראה רודכ ינפש תוארל לכונ .רתוי
קוחר אוהש ,ץראה רודכ לש ידגנה ודצבש ץראה רודכ ינפ רשאמ רתוי קזח חוכב וילא
דצב םימה ,תאז תמועל .הלעמ יפלכ םילוע חריל רתוי בורקה רוזאב םימה .חריה ןמ רתוי
םא ,תורצונ ."הרוחאמ" ,רתוי קוחר םיראשנ םה ןכלו רתויב ןטקה חוכב םיכשמנ ידגנה
תוטילב .חריה ןמ קוחרה דצב תרחאהו חריל בורקה דצב תחאה ,םימ לש תוטילב יתש ,ןכ
לא הנופה רוזאב ,ליבקמב םירוזא ינשב תרצונ תואיגה ,תורחא םילמב .תויואיגה ןה הלא
םירוזאה ןמ םיעיגמ הלאה תוטילבה תריציל םישמשמה םימה .ול ידגנה רוזאבו חריה
.לפש שחרתמ הלא םירוזאב ןכלו םיידדצה


?הממיב םיימעפ לפשהו תואיגה םישחרתמ עודמ
לש דחא בוביס ךשמב ,ןכל .(תועש 24) הממיל תחא וריצ ביבס בבותסמ ץראה רודכ
דגונמה דצב תחא םעפו חריה לומ תחא םעפ אצמיי וינפ לע םיוסמ רוזא ,ץראה רודכ
לכ ,ןכל .תואיג הנשי הלא םירוזא ינשב .חריה ןמ רתויב קוחרה דצב תורחא םילמב ,חריל
בוביס ותואב .הממי אוהש ,ץראה רודכ לש דחא בוביס ךשמב תואיגב םיימעפ היהי רוזא
.הממיב םיימעפ לפש םג שחרתמ ןכלו םיידדצה םירוזאה ינשב םיימעפ םג רוזא לכ אצמנ
העיפשמ שמשה םג .דיחיה ונניא לבא לפשהו תואיגה תעפותל ירקיעה םרוגה אוה חריה
רתוי ןטק חוכב יכ םא ,ץראה רודכ תא שמשה תכשומ ,ףוג התויה םצעב .וז העפות לע
רשאכ .חריה לש הזמ רתוי הברה לודג ץראה רודכמ הקחרמש םושמ ,חריה לש הזמ
ץראה רודכ ינפ תא םיכשומ םהינש ,ץראה רודכ םע דחא רשי וקב םיאצמנ חריהו שמשה
לפשו תואיג םירצונ הז בצמב .רתוי לודג חוכ לעופ הז רוזא לע ןכלו ,דחיב ,םלומש
ןמ תאצמנ שמשה רשאכ ,תאז תמועל .רתוי ךומנ לפשהו רתוי ההובג תואיגה ,םירבגומ
תואיג םירצונ ,שמשהו ץראה רודכ ,חריה ןיב תולעמ 90 לש תיווז תרצונ ובש בצמב ,דצה
.תואיגל םש םרוגו ץראה רודכ ינפ לע םיוסמ רוזא ךשומ חריה ?עודמ .םישלחומ לפשו
ןכלו המ תדימב ולש היילעל תמרוגו ,לפש שי ובש ,ידדצה רוזאה תא תכשומ שמשה
םירבגומ לפשו תואיג .חריה לומש תואיגה ירוזאמ םימ לש תמיוסמ תומכ תמרזהל
עצמאבו ,וכרד תליחתב ,שמרחכ הארנ חריה רשאכ ,ירבע שדוח תליחתב םישחרתמ
רודכו חריה ,שמשה םיאצמנ הלא םירקמ ינשב .ואולימב הארנ חריה רשאכ ,ירבע שדוח
ירה ,שדוחב םעפ ץראה רודכ תא ףיקמ חריהש רחאמ .דחא רשי וק לע ץראה
.שדוח לכב םירבגומ םילפש ינשו תויואיג יתש תולבקתמש


תואיגמ רבעמה ןמזב .תילמשח היגרנא תקפהל לצנל ןתינ לפשהו תואיגה תעפות תא
תרבוחמה הניברוט תענהל לצנל ןתינ וזה םימה תעונת תא .םימ תעונת תשחרתמ לפשל
הניברוטהו הניברוטה תא םיעינמ םימה .תילמשח היגרנא תקפהל ןקתמ אוהש ,רוטרנגל
היגרנא לש הקפה תעצבתמ ךכבו רוטרנגה ךותב יוצמה בבותסמ קלח תבבוסמ
תואיגה תא לצנמה ןקתה םייק רבכ תפרצבש (Rance) סנאר רהנ ךפשב .תילמשח
.תילמשח היגרנא תקפהל לפשהו

רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק