הקרינה הבוקעת מגרעין האטו
םוטאה ןיערגמ תעקובה הנירקה

.הילע םלח אלש תילגתל ותוא ליבות הרקמה דיש רעיש אל לרקב ירנה יתפרצה יאקיזיפה
םשב רמוח ,הריגמ ךותב חינה ,ךרעש םייוסינ תרדס תרגסמב ,1896 תנש לש םימיה דחאב
.םוליצ טרס חנומ היה ודיצלו רוחש ריינב ףוטע היה םוינרואה .םוינרוא
.ריחשה אוהש ותעתפהל הליג ותוא חתיפש רחאלו םוליצה טרס תא איצוה רתוי רחואמ
.םיפוג ךרד תרדוחה תיארנ יתלב הנירק וילאמ טלופ םוינרואהש הנקסמל ותוא איבה רבדה
.תויביטקאוידרה הנירקה התלגתנ ךכ
,םימיוסמ םירמוח םהילאמ םיטלופש הנירק יגוס רפסמל ללוכ םש איה תיביטקאוידרה הנירקה
ןמ הגופה אלל תטלפנ תיביטקאוידרה הנירקה .ץוחבמ תוברעתה לכ אלל ,ןיטולחל יאמצע ןפואב
םימוטאה יניערגב יוניש לח ,תיביטקאוידרה הנירקה לש התטילפ ךילהתב .התוא טלופה רמוחה
.התוא םיטלופה
ןיערגב םייונישה תאו תיביטקאוידרה הנירקה תא תללוכה תוליעפל םשה אוה תויביטקאוידר
םירמוח םשב םיארוק וז הנירק םיטלופה םירמוחל .התטילפ ידכ ךות םיללוחתמה
.םייביטקאוידר
יהוז .אפלא תנירק איה תחאה .הנירק יגוס רפסמ לש ףסוא ,רומאכ ,איה תיביטקאוידרה הנירקה
םינוטורפ 2 לש רורצ השעמל אוה אפלא קיקלח לכ .ןיערגה ןמ םיטלפנה רמוח יקיקלח לש תנירק
יבויח ילמשח ןעטמ ילעב םיקיקלח םה התוא םיביכרמה םינוטורפהש רחאמ .םינורטיונ 2 - ו
קיקלחה .יבויח אוה הנירקה לש הנעטמש ירה ילמשח ןעטמ ירסח םיקיקלח םה םינורטיונה וליאו
תנירק .אפלא קיקלח יורק (םינורטיונ ינשו םינוטורפ ינשמ רומאכ בכרומה) אפלאה תנירק לש
םוטאה הנשמ וז הנירק לש התטילפ ןמזב .םימיוסמ םירמוח לש םידבכ םימוטאמ תטלפנ אפלא
אוה ימוטאה רפסמה .םיינשב ןטק ימוטאה ורפסמו יביסמ תוחפ םוטאל ךפוה אוה .ועבט תא
רפסמ יוניש .רמוחה יושע ונממ דוסיה גוס תא עבוקש אוהו םוטאה ןיערגבש םינוטורפה רפסמ
.רחא גוסמ דוסיל ,רמוחה יושע ונממ דוסיה יוניש ,ןכל ,איה ותועמשמ םיניערגה
םיטלפנה םינורטקלא השעמל איה וז הנירק .אתיב תנירק איה תרחא תיביטקאוידר הנירק
ןכלו ילילש ילמשח ןעטמב םינועט םיקיקלח םה םינורטקלא .יוניש םירבועה םימוטא יניערגמ
אוה אתיב תנירק לש התטילפ תא םרוגה ךילהתה .ילילש אוה אתיב תנירק לש ילמשחה הנעטמ
ןיערגל ץוחמ לא טלפנ ןורטקלאה .ןוטורפלו ןורטקלאל ,םוטאה ןיערג ךותב ןורטיונ לש ותוקרפתה
תורחא םילמב .דחאב לדג אתיב קיקלח טלפש םוטא ןיערג לש ורפסמ .אתיב קיקלח יורק אוהו
.רחא דוסיל ךפוהו וגוס תא םוטאה הנשמ ,אפלא תנירקב ומכ ,הזכ ןיערגב םג
לש הנניא וז הנירק ,היתומדוק יתשל דוגינב .תיביטקאוידר הנירק לש ישילש גוס איה אמג תנירק
םשב דחיב תויורקה תונירק ףסואמ תחא איה אמג תנירק .הרוהט היגרנא לש אלא רמוח יקיקלח
תת הנירק ,ןגטנר תנירק םג תוכייתשמ תיטנגמורטקלאה הנירקל .תיטנגמורטקלא הנירק ללוכה
ךילהתב .(דועו לוחכ ,לוגס ,םודא) הארנה רואה תונירק לכו וידר תנירק ,הלוגס לע הנירק ,המודא
הנשמ ונניא התוא טלופה םוטא ןכלו ןיערגבש םינוטורפה רפסמ הנתשמ אל ,אמג תנירק תטילפ
.ילמשח ןעטמ תרסח איה אמג תנירק .התטילפ ידכ ךות וגוס תא
איה אפלא תנירק .רמוחה ךותל ןהלש הרידחה רשוכב תונוש אמגו אתיב ,אפלא תונירקה תשולש
םירטמיטנס ךרד קר רודחל תלגוסמ איהו התוא רצוע ריינ ףד .רתויב ךומנה הרידחה רשוכ תלעב
.רטמילימ תירישעמ תוחפ רתוי הברה ךומנ התרידח חווט ףוגה ךותב .ריוואב םירופס
תלגוסמ םג איה .קד תכתמ חטשמ וא הבע רפס ךרד רודחל תלגוסמ אתיב תנירק ,התמועל
םירטמילימ רובעכ תמלבנ איה יחה ףוגה ךותב .םלבית םרטב ריוואב םידחא םירטמ םדקתהל
.םירטמילימ 2 ויבועש תרפוע חטשמ ידי לע התוא םולבל ןתינ .םירופס
ךותב .רטמ לש יבועב ןוטב חטשמ ךרד וליפא רודחל תלגוסמ וז .אמג תנירק איה ןלוכמ הרידחה
תועצמאב קר הרצועל ןתינ .רתוי ףאו םירטמיטנס 15 -כ לש קמועל רודחל תלגוסמ איה יחה ףוגה
.הבע תרפוע חול
רבכ העודי תאז הדבוע .ללכב םיחמצו םייח ילעבלו םדאה ףוגל קזנל תמרוג תיביטקאוידר הנירק
תולוקלומב םייונישל תמרוג איה יחה אתל הנירק תרדוח רשאכ .םירשעה האמה תליחתמ
יונב יחה ףוגה .ותומל ףאו אתה לש ודוקפת שובישל םורגל םילולע םייונישה .ותוא תוביכרמה
.תוומ ידכ דע ףוגה לש ודוקפת שובישל םורגל הלולע םהב העיגפו םיאתמ
לככ .ףשחנ אוה הילא תיביטקאוידרה הנירקה תומכב היולת יחה ףוגל הנירקה תמרוגש קזנה
וא קזנ לכ תמרוג הנניא דאמ תונטק הנירק תויומכל הפישח .קזנה לדג ךכ ,רתוי הלודג איהש
הלולע הנירקה .םיינטרס םילודיגל תמרוג דאמ תולודג תויומכל הפישח ךא ,דאמ ןטק קזנל תמרוג
.השרותב ןכמ רחאל םירבועה ,אתב םייטנג םיקזנל םורגל
.הנירקה םוקממ קחרתהל איה תחא הטיש ?תיביטקאוידרה הנירקה ןמ ןנוגתהל ןתינ דציכ
3 לש קחרמב ,המגודל .הנירקה רוקממ קחרמה עובירל ךופה סחיב תאצמנ הנירקה תמצוע
רטמ לש קחרמב התמצוע רשאמ 32 יפ הנטק היהת הנירקה תמצוע ,הנירקה רוקממ םירטמ
חטשמ תבצה ותועמשמש ,ךוסימ איה תרחא הטיש .9 יפ הנטק היהת איה ,תרמוא תאז .דחא
םושמ תיביטקאוידרה הנירקה גוסב יולת הנגהל שרדנה ךוסימה גוס .םדאה ןיבל הנירקה ןיב
איהש ,אמג תנירקמ הנגהל .הנירקל הנירקמ הנוש הנירקה לש הרידחה רשוכ ,וניארש יפכש
תמועל .תודבכ תוכתמו םימ ,ןוטב ,תרפועב שמתשהל לבוקמ ,רתויב לודגה הרידחה רשוכ תלעב
.אתיבו אפלא תונירק לע ןגהל ידכ םוינימולא לש וא יטסלפ רמוח לש הקד הבכשב יד תאז
.תלעות םג שי תיביטקאוידרה הנירקב
ךותב םיינטרס םילודיג ןוגכ הלחמ ידקומ ןחבאל ידכ :םייאופר םיכרצל לשמל תלצונמ איה
רישכמ תועצמאב .הלחמב עוגנה רוזאל עיגמה יביטקאוידר רמוח םדל םירידחמ ,יחה ףוגה
רוזאב זכרתהש רמוחה לש ומוקימ תא םירתאמ ,ףוגל ץוחמ יוצמה תיביטקאוידר הנירק יוליגל
.עוגנה רוזאה תא םילגמ ךכו עוגנה
.םיינטרס םילודיג תסירה איה םייאופר םיכרצל תיביטקאוידרה הנירקב שומישל תרחא המגוד
ותוקמטצהל תמרוגו ותוא תסרוה ,ינטרסה לודיגה רבעל תנווכמ תיביטקאוידר הנירק לש המולא
.תטלחומה ותומלעיהל ףא םיתעלו
ךרוצל ןוזמב לופיט םהבו האופר דבלמ םיפסונ םישומיש ןווגמל םילצונמ םייביטקאוידר םירמוח
הנירקב ותנרקה ידי לע השענ ןוזמב לופיטה .ותוכיא רופישלו ולש ףדמה ייח תכראה
.תיביטקאוידר

רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק