מעיינות שחורים של אנרגיה
היגרנא לש םירוחש תונייעמ

תונידמ בורב .םלועה יבחר לכב תוינוכמה תכלמ ורצע תחא תבב .רק ףרוח םוי הז היה
בקעו הקספ היישעתה ילעפמלו רוביצה יניינבל ,םייטרפה םיתבל למשחה תקפסא םלועה
םהיגוסל טפנהו למשחה םירונתה .בוחרה יסנפ לועפל ולדח למשחה תקפסא קותינ
.וממד תונושה לוקה תוכרעמו וידרה ,היזיוולטה יטלקמ םג .לועפל וקספ
.םלועה לש ובור לע דרי טקשו איפקמ רוק ,הלפא
.טפנה םלענ היה םואתפ עתפל וליא שחרתמ היה הז ינוימד בצמ
ילכ תא עינמ טפנה .טפנ אלל םויכ םיינרדומה םייחה תא ונמצעל ראתל םילוכי ונניא
רמוח אוה טפנה םלועה תונידמ בורב .תובכרו םיסוטמ ,תוינוכמ ומכ םהינימל הרובחתה
ומכ םיכרצ רופסניאל תילמשח היגרנא תוקפסמה למשחה תונחת תענהל ירקיע קלד
יעצמאו וידר יטלקמ ,היזיוולט יטלקמ ,םיבשחמ תלעפה ,בוחר יסנפ ,תוילעמ ,הרואת
.ריווא גוזימו םומיח
וז םוח תיגרנאב .םוח תיגרנא תררחתשמ ותפרשב .ילזונ קלד רמוח אוה טפנה
תקפהל התוא םילצנמש וא םומיחל םידעוימה םינוש םינקתמב ,םומיחל םישמתשמ
תנחתב תילמשח היגרנא וא תינוכמב העונת תיגרנא ןוגכ ,םירחא םיגוסמ היגרנא
.למשחה
טפנה .םוח רוחש אוה ועבצ .םיענ יתלב חיר לעבו גימצ לזונ אוה תימלוגה ותרוצב טפנה
תא .םינוש םיגוסמ םיקלד םהיניבש םיבר םיביכרמ לש תבורעת השעמל אוה ימלוגה
םישומישל םישמשמ םינושה םיקלדה .קוקיז תיב ארקנה ןקתמב םידירפמ םיביכרמה
םשב טושפ םג רכומ אוה ."ןיסורק" אוה רתויב םיעודיה םיקלדה יגוסמ דחא .םינווגמ
.ןוליס יסוטמ לש םהיעונמ תענהל ןכו הקסהל וב םישמתשמש קלד אוה ןיסורקה ."טפנ"
ךילהת רבוע רלוסה .םיפתושמ םיתבב יזכרמ םומיחל שמשמ הז ."רלוס" אוה ףסונ קלד
םירבעומה ,םימ םומיחל שמשמ הזו בר םוח קפומ ךכ בקע .םילודג םירונתב הפרש לש
,ףסונ בושח קלד אוה "טוזמ" .םומיח ןהל םיקפסמו ףתושמה תיבה תורידל תורוניצב
תא ונל תוקפסמה ,למשחה תונחת לש ןתענהל םישמתשמ הז קלדב .רתויב בושחה ילוא
.בר םוח קפסמו למשחה תנחתב ףרשנ טוזמה .הישומיש ללש לע תילמשחה היגרנאה
.(םימ ידאל רחא םש אוה רוטיק) רוטיק תריציל דע םימ םומיחל לצונמ הז םוח
ץחל .דאמ הובג ץחלב רוטיק תרצוי טוזמה לש ותפרשב תגשומה ההובגה הרוטרפמטה
אוה למשח תנחתב תילמשחה היגרנאה תא קיפמה קלחה .הניברוט בוביסל שמשמ הז
היגרנא קיפמ אוה ,הז קלח בבותסמ רשאכ .בבותסמ קלח לעב ןקתמ והז .רוטרנגה
תבבוסמ התובבותסהבו רוטרנגה לש בבותסמה קלחה לא הרושק הניברוטה .תילמשח
םינוש רוביצ תודסומל ,םילעפמל ,םיתבל תרבוע וז .תילמשח היגרנא תקפומ ךכו ותוא םג
ילכימ תא םיאלממ ונא ןהבש קלדה תונחתמ ונל רכומ אוה .קלד דוע אוה "ןיזנב" .דועו
םיסוטמ ,תוינוכמ ןוגכ םינוש הרובחת ילכ תענהל שמשמ ןיזנבה .וניתוינוכמ לש קלדה
.תובכרו
םיארקנה םירמוח לש םוצע ןווגמל רוקמ םג אוה .היגרנא תקפהל קר אל שמשמ טפנה
ובשחת םא .םהידעלב ינרדומה םלועה תא ראתל ללכ םילגוסמ ונניאש קיטסלפ ירמוח
דאמ לודג רפסמ ולגתש וארת קיטסלפ ירמוחמ םייושעה םיצפח לע תוקד שמח ךשמב
תינוכמב םינוש םיקלח ,היזיוולט יטלקמ ,םיבשחמ ,תוסוכ ,תוחלצ ןוגכ הלאכ םיצפח לש
.די ינועשו


ויביכרמל טפנה תא םידירפמ ובש ןקתמ ,קוקיז תיב

םיעיגמ ןכ םא דציכ .המדאה יקמעמב םירטמ תואמ לש קמועב םירגאמב יוצמ טפנה
?וילא
רופחל םילגוסמ הלא םיחדקמ .םידחוימ םיחדקמב שמתשהל איה תאז תושעל הטישה
לש בחורב ,לודג תויהל בייח םיחדוק םהש חתפה בחור .םיבר םירטמ תואמ לש קמועל
המדאה ךות לא תורישי חדקמה רדוח ,ותלעפה ךלהמב .המדאב רופחל לכויש תנמ לע
תובכשב הביצח רשפאתתש תנמ לע .טפנה לא ועיגה דע הכותבש םיעלסה ךותב רפוחו
ןמ רתוי קזח רמוח אוה םולהי .םייתימא םימולהיב חדקמה יניש תא םיפצמ עלס לש
ולקתיהב הביצחה תדובע תא עצבל לגוסמ אוה ןכלו רתויב םישקה םינבאהו םיעלסה
םידימצמ זא .עקרקה ינפ לא עיגמו הלעמל טפנה ץרופ ,טפנה לא חדקמה עיגהב .עלסב
דועב ונכוהש םייקנע םילכמ לא טפנה רבוע וכרדו ץרופ אוה ונממ חתפה לא לודג רוניצ
.דעומ
עיגהו 1859 תנשב ב"הראב עצבתה טפנ אוצמל הרטמב השענש ןושארה טפנה חודיק
רחאל הלדג טפנה תקפה .טפנה ןדיע לש ותליחת התייה וז .םירטמ 21 לש קמועל
הפיחד .ונימי לש תוינוכמה תוססובמ וילע עונמה ,ימינפה הפרשה עונמ לש ותאצמה
טרסה תטישב תוינוכמ לש ינומהה ןרוציי תלחתה תובקעב הנתינ טפנה תיישעתל המוצע
.1911 תנשב דרופ ירנה ליחתה הבש הטיש ,ענה


טפנ חודיק

תחאה .שרדנ אוה ןהב תונושה תונידמה לא טפנה תלבוהל תולבוקמ תוטיש יתש תומייק
החונהו הליעיה איה וז הטיש .ודעיל דע טפנה םרוז הלא תורוניצב .תורוניצ תועצמאב איה
תרחא הטיש .םירטמוליק יפלא תואמל םויכ עיגמ טפנה תורוניצ לש ללוכה ןכרוא .רתויב
רתויב תולודגה טפנה תוילכמ ."טפנ תוילכמ" תויורקה תויקנע תוניפס תועצמאב איה
האצותכו טפנ תילכמב הנואת תשחרתמ םיתעל .טפנ תונוט יפלא תואמ ליכהל תולגוסמ
.םיה תא תמהזמ וזכ תושחרתה .טפנ לש תונוט יפלא הנממ ףולדל תולולע ךכמ
ילעב לש םתומל םרוגו םתוא םג םהזמ ,םיפוחה לא טפנ עיגמ םילגהו תוחורה תועצמאב
.םיחמצו םייח
?טפנה רצונ דציכ
ינפל ותמש םיחמצו םייח ילעב לש םפוגמ רצונ טפנהש איה םויכ תלבוקמה הרעשהה
לא ועקשו םיחמצו םייח ילעב ותמ םינש ינוילימ ךשמב .םיב רצונ טפנה בור .םינש ינוילימ
ויה אל םהבש םירוזא םתואב הרק הז רבד .ןצמח םע עגמב אובל ילב םיה תיעקרק
םימב ריוואה תא בברעל םילוכי ויה ולאש םושמ םימ ימרז וא םיקזח םילג אצמנב
םיחמצהו םייחה ילעב לע םיעלסו לוח ומרענ םינשה ךלהמב .םיה קמועל ורידחהלו
םייחה ילעב לש םתסממ קלח תכיפהל םרג הז ץחל .ץחל םהילע וליעפהו ,םיתמה
.טפנכ םיריכמ ונאש המל םיחמצהו
םילודגה תונורתיה דצב םלוא תימלועה היישעתה תא ץיאהו ונייח תא דאמ רפיש טפנה
םירמוח תטילפל תמרוג ותפרש םצע .תורומח הביבס םוהיז תויעבל םרוג הווהמ אוה ,ולש
האצותכו ותפילדל םורגל תולולע ותוא תוליבומה טפנ תוילכמב תונואתו ריוואל םימהזמ
תויחכונ תוכרעה יפ לעו תיפוס איה טפנה תומכ ,ךכל ףסונב .םיפוחהו םיה םוהיזל ךכמ
.טפנב שומישל תופולח אוצמל ךרטצנ זא דע .2050 תנש תוביבסב רמגיהל טפנה דיתע

רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק