שים את האוכל במיקרו
ורקימב לכואה תא םיש

םיעטה ןוזמה תא חקול התא .ברעב אבא ךילא הנופ ,"ורקימב לכואה תא השקבב םיש"
לכל וא ,םייתש וא הקד ךותו בוטהו רכומה לגורקימה רונת ךותב ותוא חינמ ,רקה ךא
.בר ןובאתב החוראל םישגינ אבאו התאו אילפהל םח ןוזמה ,תוקד שש שמח רתויה
רבכ וניתבב וילאמ ןבומ רישכמל ךפה ,"ורקימ" רוציקב וניפב ארקנה ,לגורקימה רונת
ינרדומה ןדיעב .שומישב ללכ היה אלו טעמכ דוע הנש הרשע שמח ינפל ךא םינש הזמ
ןמזב רכינ ןוכסיח ונל רשפאמ לגורקימה רונת .דימתמ רתוי רקיל ךפה וננמז ,םייח ונא וב
.ןוזמ לש םיריהמ םומיחו הנכה ידי לע
.הזה רונתה לעופ ךיא קודבנו עגר בכעתנ ואוב
ורקימ ילג תנירק םייסיסב תונורקע ינש לע תססובמ לגורקימה רונת לש ותלועפ
.לגורקימ תנירק םשב םג םיארוק ורקימה ילג תנירקל .םימהו (microwave radiation)
תעגופ רשאכ םמחתמה רמוח םה םימה וליאו תיארנ יתלב הנירק איה ורקימ ילג תנירק
.וז הנירק םהב
?ורקימ ילג תנירק םהב תעגופ רשאכ םימה םיממחתמ עודמ
תעה לכ םיאצמנ רמוח לכ יקיקלח .תולוקלומ וא םימוטא - םיקיקלחמ בכרומ רמוח לכ
הריהמ היהת העונתהש לככ .רמוחה תרוטרפמט תא תעבוקש איה וז העונת .העונתב
ומכ ,םימה תולוקלומ .רתוי ההובג היהת הרוטרפמטהש איה רבדה תועמשמ ,רתוי
תולוקלומב דחוימה .תדמתמ העונתב תואצמנ ,רחא רמוח לכ לש םימוטא וא תולוקלומ
תרבגהל תמרוג ,ןהב תעגופה לגורקימ תנירק ,ןהלש דחוימה הנבמה בקעש ,אוה םימה
הרוטרפמטה תרבגה התועמשמ םימה תולוקלומ לש העונתה תוריהמ תרבגה .ןתעונת
לש הנירקה תיגרנא תיטגרנא תואר תדוקנמ .םימה םומיח תורחא םילימבו םימה לש
.םימה תולוקלומ לש העונת תיגרנאל תלגלגתמ ,ורקימה ילג תנירק
ילג תנירק רציימ ,ןורטנגמ יורקה ,דחוימ ןקתמ ,לגורקימה רונת תא םיליעפמ רשאכ
ילג תנירק תא גפוס םימ ליכמה רמוח רשאכ .רונתה םינפ לא התוא רדשמו ורקימ
האצותכ םמחתמ ,םימ ונניאש ,ןוזמבש רמוחה .םיממחתמ וכותבש םימה ,ורקימה
תושגנתמ הצאוה ןתעונתש םימה תולוקלומ .וב םימה תולוקלומ לש ןתושגנתהמ
תצאומ ,ךכ .ןהלש העונתה תיגרנאמ קלח ןהל תורסומו םימ ונניאש רמוחה תולוקלומב
וא הלדג רמוחה לש הרוטרפמטהש אוה רבדה תועמשמו רמוחה תולוקלומ לש ןתוריהמ
.םמחתמ רמוחה תורחא םילמב
.ליגר רונת רשאמ הברהב הלודג תוריהמב ןוזמה תא םמחמ לגורקימ רונת
?עודמ
רשאכ ,ךכ בקע .רמוח ךרד תרדוחה הנירק ,תינרדוח הנירק איה ורקימה ילג תנירק
ןכלו ימינפה וקלחב םגו ינוציחה וקלחב םג ןוזמב עגופ אוה ,לגורקימה רונת תא םיליעפמ
הבכשב ליחתמ םומיחה ליגר רונתבש ןמזב ,תאז .תחא הנועבו תעב םמחמ אוה
תלגלגתמ הנירקה תיגרנא לגורקימ רונתב ,ןכ ומכ .המינפ הגרדהב רבועו תינוציחה
הנניאו ומצע ןוזמה תא קר תממחמ ורקימה ילג תנירק .ןוזמה לש םוח תיגרנאל תורישי
רונתה ףוג ןיטולחל הנוש ךילהתה ,תאז תמועל ,ליגר רונתב .רונתה ףוג לע העיפשמ
תא םג רונתה ףוג םמחמ ,ליבקמב .עגמב ותיא אצמנה ןוזמל רבוע הז םוחו םמחתמ
.ןוזמל איה םג תרבוע םחה ריוואה ןמ םוח תיגרנאו ,רונתה ךותבש ריוואה


.וכותב םגו ולש חטשה ינפב םג תחא הנועבו תעב םמחתמ ןוזמה - לגורקימ רונת.וכות לא ןוזמה לש חטשה ינפ ךרד ,תינוציחה הביבסהמ הגרדהב רדוח םוחה - ליגר רונת

רונת תועצמאב םתוא םמחל םילוכי ונאש הביסה וזו םימ םיליכמ םילכוא ונאש תונוזמה
תונוזמ םג םא יכ םימ םיליכמ שבדו םימ ,בלח ,קרמ ומכ םיילזונ תונוזמ קר אל .לגורקימ
םה ,הלא תונוזמב םימה .לצינשו השק הניבג ,תוריפ ,תוקרי ,םחל ןוגכ םיקצומ
.םימ םניאש ןוזמה יביכרמל םוח תיגרנא םירסומ םהו םיממחתמש
קיטסלפ יופיצב לגורקימ ירונת םיפצמש הביסה וז .םימ ליכמ ונניאש רמוח אוה קיטסלפ
.םמחתמ ונניא םג אוה ,םימ ליכמ ונניא קיטסלפהש ןוויכמ .םינפבמ
,תיכוכז וא קיטסלפ לכימב ןוזמ לגורקימ רונתב םיממחמ ונא רשאכש הביסה םג וז
תא רישי ןפואב תממחמ לגורקימה תנירק .ןוזמה תרוטרפמטמ הכומנ לכימה תרוטרפמט
תיילע .רישי ןפואב ומצע לכימה תרוטרפמט לע העיפשמ הנניאו לכימה ךותבש ןוזמה
ךותב םמוחש ןוזמהמ םוח רבעממ ףיקע ןפואב קר תעבונ לכימה לש הרוטרפמטה
.ומצע לכימה לא לכימה
תרבוע םוחה תיגרנא ובש ליגר הייפא רונתב שחרתמה ןמ ךופה קוידב אוה הז ךילהת
.ןוזמה לא םהמו וכותבש ריוואה לאו ומצע רונתה לא לכ םדוק
תנירק תמרוג ,תכתמב העגופב .הנוש ןפואב ךא תוכתמ לע םג העיפשמ ורקימ ילג תנירק
תוקירפ תורצונ ךכמ האצותכו תכתמבש םימוטאמ םינורטקלא לש קותינל לגורקימה
ןהש רחאמ םינכוסמ הלא תוצוצינ .םיקרבל תומודה תוקהוב תוצוצינ ןהש ,תוילמשח
.תכתממ םילכ ,לעופ לגורקימ רונת ךותב חינהל ןיא ,ןכל .תוחקלתהל םורגל םילגוסמ
הלודג תומכ ליכמ ונפוג ,עודיכ .הנכס תווהל הלולע תמיוסמ המצועל לעמ ורקימ ילג תנירק
.רוע יאתו רירש יאת ןוגכ תורחאה ףוגה תומקרב ןהו םד ןוגכ ףוגה ילזונב ןה ,םימ לש
בסהל לולע הז םומיח .ותוא תממחמ איה ,ףוגב והשלכ רוזיאב ורקימ תנירק תעגופ רשאכ
ינפמ ףוגה לע ןגהל ידכ .םייניעהו םיכשאה לשמל םה עגפיהל םילולעה םירביא .קזנ
,לגורקימ רונתב שומיש תונש רפסמ רחאל .ותלועפ ןמזב רונתה םטאנ ,ורקימ ילג תנירק
.רתומל לעמ הנירק לש הפילד ונממ ןיאש אדוולו לגורקימה רונת תא קודבל םג יוצר
לשמל תשמשמ איה .לגורקימה רונתב דבלמ םיפסונ םישומיש םימייק ורקימ ילג תנירקל
תשמשמ איה ןכ ומכ .םינייוול ךרד וא ץראה רודכ ינפ לע היזיוולט ירודיש תרבעהל
.יאופר לופיטל ףאו םימיוסמ ןוזמ יגוס לש רוקיעל


רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק