שחור כמו פחם
םחפ ומכ רוחש

םא ,ןכאו .דאמ רוחש אוהש ךכל םינווכתמ ,"םחפ ומכ רוחש" והשמ לע םירמוא רשאכ
םחפה םלוא הז רוחש רמוחב דוחיי לכ ןיא הרואכל .רוחש שוגב ןיחבנ ,םחפב ןנובתנ
םישומיש לש ןווגמל שמשמו תושונאה לש רתויב םיבושחה היגרנאה תורוקממ דחא אוה
.היגרנא תקפה דבלמ םיפסונםחפ תקבא

ןמ לודג קלח .(םחפה גוסב יולת) רופא וא רוחש ועבצש קצומ יעבט רמוח אוה םחפה
םילרנימו ןצמח ,ןמימ םה וב םייוצמה םיפסונ םיביכרמ .ןמחפ דוסיה ןמ יושע םחפה
רשאכ .רתוי הבוט תוכיא לעב אוה ןמחפ לש רתוי הובג זוחא ליכמ ןמחפהש לככ .םינוש
אוה דאמ חוור שומיש .םינוש םיכרצל שמשמ הז םוחו בר םוח רצוי אוה םחפ םיפרוש
םיכפוה הלא ,םימ םמחמ םחפה ןמ קפומה םוחה .למשח תונחתב היגרנא רוקמכ
בבותסמה רוטרנגל הרושקה הניברוט בבוסמ הז רוטיקו לודג ץחלב (םימ ידא) רוטיקל
רבעומ הזו ילמשח םרז רצוי אוה בבותסמ רוטרנגה רשאכ .הניברוטה םע דחיב
.םילעפמו םידרשמ ,םיתב ןוגכ םינושה םינכרצל
.םימשבה תיישעתו קיטסלפה תיישעת ןוגכ תונוש תוישעתל םלג רמוח םג שמשמ םחפ
תושמשמו םחפ תוליכמה תולולג רוצייל המגודל ,תונוש תופורת רוצייל םג שמשמ אוה
.לוכיעה תכרעמב םיזג דגנכ
יושעה םחפ רפא םשב יורקה רמוח רתונ ,למשחה תנחתב םחפה לש הפרשה ךילהתב
םוחל דעו ריהב רופאמ ענ םעבצש םיקיקד םיריגרגמ תבכרומה הנידע הקבא ובורב
שי הז רפאל .קד ץצח ייומד ,רתוי םילודג םירגרג אוה םחפה רפא לש וטועימ .ריהב
םוחתב .ןוסכא יחטשמו םינוינח ,הפועת ילולסמ תיינבל ,םישיבכל ןוגכ םיבר םישומיש
,תואלקחה םוחתב םג שמשמ םחפה רפא .םינבל רוצייל וב םישמתשמ היינבה
.םירוחו םיצירח תמיטאלו תויעקרק תולעת ןופידל םג שמשמ אוה .עקרקה תחבשהל
םחפה ןמ לודג קלח .םירטמ תואמ לש םיקמועמ ,עקרקה ינפל תחתמ םירוכ םחפה תא
.םימגאו תורהנ לש םהיתויעקרקל תחתמ םג הרכנ
וב ושע ,ולופ וקרמ לש ויחוויד יפ לע .םחפב םדא ינב ושמתשה םינש יפלא ינפל רבכ
היה רבכ אוה סנסנרה תפוקתב .הרשע שולשה האמב קלד רוקמכ שומיש םיניסה
בקע היגרנא תקפהל רתויו רתוי םחפה שמיש תיתיישעתה הפוקתב .יתיב קלדכ לבוקמ
.הדלפהו לזרבה תיישעתב שומישה וב חתפתה ןכ .ןתוחתפתהו רוטיקה תונוכמ תאצמה
תקפהל היגרנא רוקמכ שמשל םחפה לחה ,תילמשח היגרנאב שומישה תלחתה םע
ותלודגמ םחפה דרי םילודגה טפנה ירגאמ ולגתהשכ .למשח תונחתב תילמשח היגרנא
םחפה הווהמ םויכ ,תאז תורמל .וריחמ תדיריו טפנה לש םידממ תרידא הקפה בקע
.למשחה תונחת םישמתשמ םהב היגרנאה תורוקמב ירקיע ביכרמ
תונש תליחת דע .למשחה תונחתב היגרנא רוקמכ םחפה דאמ חוור לארשיב םג
היגרנא תקפהל םחפב שומיש לארשיב השענ אל םירשעה האמה לש םינומשה
.הרדחבש דוד רואמ למשחה תנחתב םחפב שמתשהל ולחה זא םלוא למשח תונחתב
הלעפוה 1981 תנשבו םיעבשה תונש עצמאב הלחה םחפב שומישל הנחתה תבסה
דוד רואמ למשחה תנחת היונב םויכ .םחפ לע תלעופה ,הנחתה לש הנושארה הדיחיה
ינוילימ תכרוצ הנחתה .ימלוג טפנב וא טוזמב הליעפהל תורשפא םע םחפב שומישל
.הנשב םחפ תונוט.הרדחב למשחה תנחת
.לארשי תנידמ לש ימואלה םימולצתה ףסוא ךותמ .(1998) בוקעי רהס :םלצ

םגש םירגאמל רבעומ םחפה .ורוזיפ תא עונמל ידכ תאז ,חל אוהשכ ץראל עיגמ םחפה
םחפה עסומ םירגאמה ןמ .ורוזיפ תא עונמל ידכ ,ךרוצה תדימב בטרומ אוה םהב
הפירש דודל קרזומו הקד הקבאל ןחטנ אוה םש .למשחה תנחת לא םיעוסמ תועצמאב
םע תורוניצ תממחמ תרצונש םוחה תיגרנא .םוח תיגרנא קיפמו וב ףרשנ ,ריווא תפסותב
תענהל לצונמ םהלש ץחלהו הובגה םוחה בקע רוטיקל םיכפוה הלא .םכותב םימ
קיפמ ,ובוביסב רוטרנגה .הניברוטה םע דחיב בבותסמה רוטרנגל תרבוחמה הניברוט
היגרנאה תא תקלחמו הריבעמ וזו תיצראה למשחה תשרל תרבועה תילמשח היגרנא
.םינוש תומוקמל תילמשחה
?םחפה רצונ דציכ
ןתעיקש בקע .חלו בוחט םילקא ץראה רודכב ררש םינש ינוילימ ינפל ,הרעשהה יפ לע
םימגאבו תוציבב ץראה רודכ ינפ לע םילודג םיחטש וסוכ הפוקת התואב תושביה לש
הלפנ איה הייחמצה הנקדזה רשאכ .הייחמצ החמצ הלא תוציבבו םימגאב .םידודר
וז הבוקר הייחמצ .הטיאל הייחמצה הבקרנ םיקדייח לש םתלועפ תועצמאב .םימה ךותל
הלפנ ,הנקדזה איה םגו השדח הייחמצ החמצ םייתניב .קילד רמוח אוהש לובכ תארקנ
רודכ תא ועזעז המדא תודיערו שעג ירה לש תורידא תויוצרפתה .הבקרנו םימה לא
םימגאה תויתחתבש הבוקרה הייחמצה התסוכ ךכ בקעו ףונה ינפ תא ונישו ץראה
ולעפ םיעלסהו לוחה הטעמ תחת הרובקה הייחמצה לע .םיעלסו לוח תובכשב תוציבהו
ינש .המדאה הבעממ עקובה םוחה ינשה ,םיעלסהו לוחה ץחל דחאה :םימרוג ינש
ההכ םוח רמוחל לובכה ךפה הליחתב .ובש םיזגהו םימה תא דבאל לובכל ומרג הלא
,םתלועפ תא לועפל וכישמה םוחהו ץחלהש לככ .(טינגיל) םוח םחפ ארקנה תיסחי ךרו
םחפ איה רתוי יקנ םחפ לש ותועמשמ .רתוי יקנו רתוי סוחד השענו ךלה םחפה ךכ
םחפל םחפה ךפה ,םוחהו ץחלה תוכשמתה םע .ןמחפ לש רתוי הובג זוחא ליכמה
גוסל םחפה ךפה ,ץחלהו םוחה דוע וכשמנ םהב תומוקמב .(ינמוטיב םחפ וא) רוחש
.רוהט ןמחפ ולוכ טעמכש םחפ אוה טיצרתנא .טיצרתנא םשב ארקנה ,רתוי דוע יקנ
דחא .םינוש םיעצמאב הז קזנ עונמל ןתינ ךא יתביבס קזנל םורגל הלולע םחפה תפירש
תובורא ךרד ריוואל למשחה תנחתמ םתאיצי ינפל הפירשה ירצות ןוניס אוה םהמ
לש ןתיינב אוה ףסונ יעצמא .םידחוימ םיננסמ תועצמאב השענ הז רבד .הטילפה
,םיננסמה תלועפ רחאל םירתונ ןיידעש הפירשה ירצות םיטלפנ ךכ .תוהובג תובורא
.עקרקה ינפ לע םזוכיר ןטקו הריפסומטאב בר הבוגב
?היגרנא רוקמכ דיתע יופצ םחפל םאה
תויזחתה יפ לע ךא דאמ בחרנ שומישב םלועב םויכ אצמנ םנמא טפנה .ןכש הארנכ
םג .2050 תנש תוביבסב רמגיהל יופצ אוה .לזאיש דע םינש תורשע המכ דוע קר ורתונ
.2090 תנש תוביבסב רמגיהל יופצ אוה .הברהב הנוש וניא יעבטה זגה לש ולרוג
.םינש תואמ דועל קיפסי ,תאז תמועל ,םחפה


רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק