כדור הארץ על גחלים
םילחג לע ץראה רודכ

ץראה רודכב תעגופה שמשה תנירק תא ללוכה הנירקה ןזאמ תא םיבשחמ ונייה וליא
- םיהדמ ןותנ םילגמ ונייה ,ללחה לא ץראה רודכ ינפמ תאצויה הנירקה תאו
תחתמ תולעמ 15 - כ תויהל תבייח התייה ץראה רודכ ינפ לע תעצוממה הרוטרפמטה
םיעדוי ונא םלואו .םיירשפא ויה אל םויכ םתוא םיריכמ ונאש יפכ םייחה הז בצמב .ספאל
בקעו הברהב ההובג איה ,םייח ונא וילע תכלה בכוכ ינפ לע תעצוממה הרוטרפמטהש
.ונל םירכומה םייחה םירשפאתמ ןכא ךכ
היורקה העפות איה ,םייחה תא םייקל ידכ קיפסמ ההובג הרוטרפמט לש המויקל הביסה
.(Greenhouse Effect) הממחה טקפא
?הממחה טקפא והמ
תעגופו הרפסומטאה ךרד תרדוח ,תעה לכ שמשה ןמ ץראה רודכ לא העיגמ הנירק
רחא קלח וליאו הרפסומטאל רזחומ ץראה רודכ ינפב תעגופה הנירקה ןמ קלח .וינפב
המצועה תלעב הנירקה .תורחא תונירק תרוצב הרפסומטאל טלפנו עקרקב טלקנ הלש
.(infra red) המודא תת היורקה הנירק איה הלא תונירק ןיבמ רתויב הלודגה
םייורק הלא םיזג .המודא תת הנירק םיעלובה םיזג םייוצמ ץראה רודכ לש הרפסומטאב
לא ץראה רודכ לש עקרקה ינפמ תטלפנ המודא תתה הנירקה .הממח יזג
ןתמ ,ןוזוא ,ינצמח וד ןמחפ םה הממחה יזגמ המכ .הממחה יזגב תעלבנו ,הרפסומטאה
יזג .םוחל םדי לע תרמומ הממחה יזגב תעלבנה המודא תתה הנירקה .םימ ידאו
תא םירשפאמו הרפסומטאה לש ידימת םומיחל הז ןפואב םימרוג הממחה
םיריכמ ונאש יפכ םייחה תא תרשפאמה הרוטרפמט ,הלש ההובגה הרוטרפמטה .םתוא
.הממחה טקפא היורק וזה תוממחתהה תעפות
יזג .ץראה רודכ ינפ לע םייח לש ןיקת םויק הממחה טקפא רשפא םינש ינוילימ ךשמב
יכילהתו םייח ילעב תמישנ ןוגכ םייעבט םיכילהת בקע הרפסומטאל וטלפנו ורצונ הממח
בקע ,הרשע הנומשה האמהמ לחה ,תונורחאה םינשה תואמב .ינגרוא רמוח לש ןובקיר
הממחה יזג תויומכל הממח יזג לש תופסונ תויומכ ופסונ ,היגולונכטה תוחתפתה
.הממח יזג לש םתטילפ הגרדהב הרבגתה הזכ ןפואב .םייעבט םיכילהתב םיטלפנה
יזג לש םתטילפ בצק .הרפסומטאה לש תיבקע ךא תיטיא תוממחתהל םרג הז ךילהת
וז תוממחתה .שועיתה תרבגהמ האצותכ ,םינשה םע רבגתהו ךלה הכותל הממחה
תובורקה הנשה םיעברא דע םישולש ךלהמבש תופוצ תויזחתו רוריבב התע ההוזמ
ןיבל סויזלצ הלעמ 1.5 ןיבש רועישב הרפסומטאה לש תעצוממה הרוטרפמטה הלעת
.סויזלצ תולעמ 4.5
תוחתפתה בקע הרפסומטאל הממח יזג לש םתטילפל םינוש םימרוג םימייק
םידחא םה היישעת ילעפמו בכר ילכ ,למשח תונחת ומכ םינקתמ .היגולונכטה
יזג םיטלפנ ובש קלד תפרש לש ךילהת תועצמאב םילעופ הלא םינקתמ .םימרוגהמ
הממח יזג תטילפל בושחו ףסונ רוקמ .ןתמו ינקנח וד ןצמח ,ינצמח וד ןמחפ ןוגכ הממח
.םיסוטמה םה

:ץראה רודכ תוממחתהל םימרוג


בכר ילכהיישעת ילעפמלמשח תונחתםיסוטמ


.תושונאה לרוגל תונכס הבוחב תנפוצ ץראה רודכ תוממחתה
םורגל הלולע תכשמתמה הרוטרפמטה תיילע .תוממחתהה םצע איה תונכסה תחא
לש הייסולכוא יזוכירל ןבומכו םיחמצו םייח ילעבל תולבסנ יתלב תורוטרפמטל
.םדא ינב
תוממחתהל םורגת איה ,ףסונב .םינוחרק לש תיקלח הכתהל םג םורגת תוממחתהה
תלדגהו םינוחרק תכתה הלא םימרוג ינש .םחפנ תלדגהל איבי םמומיח .םיסונייקואה
ףוח ירע ופצוי ךכ בקע .םיה ינפ הבוגב היילעל ואיבי ,םמומיח בקע םיסונייקואה חפנ
.תובר
היילעהמ האצותכ םיירבדמל םימלש םירוזא לש םתכיפה ךילהת איה תפסונ הנכס
תואלקחל בר קזנ בסיש רבד ,(רבדמ ןושלמ) רובדימ יורק הזכ ךילהת .הרוטרפמטב
םילודיג םהב לדגל השקיש וא תואלקח ירוזאכ דוע שמשל ולכוי אלש ,םירוזא םתואב
.םייאלקח
םייוניש בקע ,ץראה רודכ תרפסומטא תוממחתהמ ןה םג ולבסי תויתשבי םייח תוכרעמ
תדמשה היהת תואצותה ןמ תחא .תוממחתהה תובקעב ןהלש הייחמה יאנתב ומרגיש
.םיחמצו םייח ילעב לש םימלש םינימ
שחרתתש הייחמ יחטש תפצה בקע ושחרתי םדא ינב תויסולכוא לש תויביסמ תוזוזת
ךותש ןכתיי הביבסה תוכיאל ם"ואה ןוגרא תוכרעה יפ לע .םיה ינפ תיילע תובקעב
םינוש םירוזאב םדא ינב ינוילימ תורשע זיזהל ךרוצ היהי הנש םיעברא דע םישולש
.םירצמב םהיניב ,םלועב
הנניא ץראה רודכ תוממחתה ,תומייאמו תורדוק תוארנ הלא תויזחתש המכ דע םלוא
.תוממחתהה תא עונמל ןתינ .הינפמ ןנוגתהל רשפא יאש הריזג
יבצחמה קלדב שומישה תתחפה אוה דחא ןוויכ .היעבה ןורתפל םינוויכ רפסמ םימייק
ךכ בקעו ולש רתוי תונטק תויומכ תפרש התועמשמ וזכ התחפה .טפנו םחפ ןוגכ לבוקמה
אוה רחא ןוויכ .הרפסומטאל ,הממח זג אוהש ,ינצמח ודה ןמחפה תטילפ תתחפה
,םירחא םיחמצ ומכ ,םיצעה .םישדח תורעי תעיטנ ךפהלו תורעיה תדחכה תריצע
תגיפס ותועמשמ םיצע לש רתוי בר םויק .ןצמח םיטלופו ינצמח ודה ןמחפה תא םיטלוק
לש הפרשה תוליעי תא רפשל תוסנל םג ןתינ .ינצמח וד ןמחפ לש רתוי הלודג תומכ
וד ןמחפ תוחפ טלפיי ןכלו קלד תוחפ ףרשיי הזכ ןפואב .הרובחתבו היישעתב םיעונמ
היגרנא תורוקמב תושמתשמה תויגולונכטל רבעמ אוה ןוויכ דוע .הרפסומטאל ינצמח
ילפממ היגרנא ,חור תיגרנא ,שמש תיגרנא ,יניערג קלד ןוגכ הממח יזג םיטלופ םניאש
לש לפשבו תואיגב הרושקה היגרנא איה תימרתואיג היגרנא) תימרתואיג היגרנאו םימ
.(למשח תונחת תענהל הלצנל ןתינ .םיה
רודכ לש היופצה תוממחתהל הבר תועדומ תונורחאה םינשב תמייק םלועה יבחרב
םיסוניכב .םורגל הלולע איהש תונכסלו םדאה לש תיגולונכטה תוליעפה תובקעב ץראה
תונורתפ ועצוה ,וז היעבב םינויד ולהנתה ,םלועב םינוש תומוקמב ומייקתהש םיבר
.תוטלחה ולבקתהו
תעפשה .ץראה רודכ תוממחתה לש תוכלשההמ ןבומכ תררחושמ הנניא לארשי
וקה אוה רבדמה וק .רבדמה וק לש ותזוזתב אטבתהל היושע לארשי לע תוממחתהה
ונניאש ינופצה קלחהו ירבדמ אוהש ,ימורדה קלחה םירוזא ינשל לארשי תא קלחמה
ךפהל וא בחרתהל לארשיב ירבדמה רוזאה יושע תוממחתהה בקע .ירבדמ
.שחרתת הלא תויושחרתהמ וזיא רורב אל ךא ,םצמטצהל
וליבויש תוטלחה ועצוביו רבגת ץראה רודכ תוממחתהל תועדומהש תווקל אלא רתונ אל
.יתביבס ןוסאל םורגת איה וב בלשל וז עיגת םרטב תוממחתהה תייעב ןורתפל


רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק