לנוע בין סולמות הטמפרטורה
הרוטרפמטה תומלוס ןיב עונל

הרוטרפמט וזיאל" וא ,תובורק םיתעל םילאוש םתא "?רחמ הרוטרפמטה היהת המ"
םג ,תוריהמו לקשמ ,הסמ ןוגכ הקיזיפב םירחא םילדגל ומכ "?רונתה תא ןווכל
,םרגוליקה איה הסמ תדידמל תלבוקמ הדיחי ,לשמל .הלשמ תודיחי שי הרוטרפמטל
.דועו העשל רטמוליק איה תוריהמ תדידמל תלבוקמ הדיחי
ונא הב הרוטרפמטה תדידמ תטישב היולת הרוטרפמטה לדוג לע הלאשל הבושתה
.םישמתשמ
םלוס היורקה הדידמ תטישב שמתשהל לבוקמ ,תורחא תובר תונידמבו לארשיב
תא וליאו ,תולעמ 0 - כ םימה לש האיפקה תרוטרפמט תא םינייצמ הז םלוסב .סויזלצ
תורוטרפמט יתש ןיבש חוורמה .תולעמ 100 - כ םינייצמ םהלש החיתרה תרוטרפמט
םלוס .סויסלצ תלעמ םשב יורק םהמ דחא לכו םלדוגב םיווש םיחוורמ האמל קלוחמ הלא
ידוושה ,הטישה רצויו םונורטסאה לש ומש לע םיארקנ סויזלצה תלעמו סויזלצ
.1744 - ל 1701 םינשה ןיב יחש (Celsius) סויזלצ סרדנא


(1701 - 1744) סויזלצ סרדנא

הרוטרפמט .רמוחה תולוקלומ לש תעצוממה העונתה תיגרנאל יוטיבה איה הרוטרפמטה
ךפהלו תולוקלומה לש רתוי ההובג תעצוממ העונת תיגרנא התועמשמ רתוי ההובג
.תולוקלומה לש רתוי הכומנ תעצוממ העונת תיגרנא התועמשמ רתוי הכומנ הרוטרפמט
ןכלו ללכ ועוני אל תולוקלומה רשאכ תלבקתמ תירשפאה רתויב הכומנה הרוטרפמטה
ספאה םשב תארקנ וז הרוטרפמט .0 זא היהת ןהלש תעצוממה העונתה תיגרנא
הרוטרפמט םלוס .-273 איה טלחומה ספאה תרוטרפמט ,סויזלצ תולעמב .טלחומה
םלוס .0 - כ טלחומה ספאה תרוטרפמט תא ןייצמ ,ןיוולק םלוס םשב יורקה
יחש (Kelvin) ןיוולק ןוסמות םאיליוו דרולה יטירבה יאקיזיפה םש לע יורק הרוטרפמטה
תעבקנ ,תירשפאה רתויב הכומנה הרוטרפמטה ,הז םלוסב .1907-ו 1824 םינשה ןיב
תדיחי לדוגל הווש ,הרוטרפמטה תדיחי לדוג תרמוא תאז ,חוורמה לדוג .0 - כ רומאכ
20 ,ןיוולק תולעמ 273 - ל הווש סויזלצ תלעמ 0 לש הרוטרפמט ,וז הטיש יפ לע .סויזלצה
תוילילש תורוטרפמט ןיא ןיוולק םלוסב .'וכו ןיוולק תולעמ 293 - ל תווש סויזלצ תולעמ
.יעדמה רקחמב רקיעב תשמשמ הטישה .ויתונורתימ דחא הזו


(1907-1824) ןיוולק ןוסמות םאיליוו

273 ,סויזלצה תולעמב הרוטרפמטל ףיסוהל שי ןיוולק תולעמל סויזלצ תולעמ םגרתל ידכ
.ןיוולק תולעמב המיאתמה הרוטרפמטה תא םילבקמ זאו תולעמ
273 ןהל ףיסוהל שי ןיוולק תולעמב הרוטרפמטל סויזלצ תולעמ 10 ךופהל ידכ :המגודל
.ןיוולק תולעמ 283 םילבקמ זאו
.273 ןיוולקה תולעממ ריסחהל שי סויזלצ תולעמל ןיוולק תולעמ םגרתל ידכ
זאו 273 ןהמ ריסחהל שי סויזלצ תולעמל ןיוולק תולעמ 296 ךופהל ידכ :המגודל
.סויזלצ תולעמ 23 םילבקמ

תונידמה ןמ תחא .טייהנרפ םלוס םשב ארקנה ,רחא םלוס גוהנ ןהבש תונידמ שי
.ב"הרא איה הלאה
32 איה םימה לש ןואפיקה תרוטרפמט ובש תורוטרפמט םלוס אוה טייהנרפ םלוס
לש ומש לע ארקנ הז םלוס .תולעמ 212 איה םהלש החיתרה תרוטרפמטו תולעמ
ןיב יחש ינמרג םירישכמ הנוב ,(Fahrenheit) טייהנרפ לאינד לאירבג ינמרגה יאקיזיפה
םויכ יורקה תורוטרפמטה םלוס תא עבקש אוה ומצע טייהנרפ .1736 - ל 1686 םינשה
.ומש לע
רתויב הכומנה הרוטרפמטה יפ לע טייהנרפ עבק ,ולש םלוסב ספאה תרוטרפמט תא
.וירוגמ רוזאב הדדמנש
ןהל תומיאתמה תורוטרפמטה לומ סויזלצ תולעמב תורוטרפמט תוגצומ האבה הלבטב
:טייהנרפ תולעמב
תולעמב הרוטרפמט
טייהנרפ
סויזלצ תולעמב הרוטרפמט
212
100
122
50
104
40
68
20
32
0
20 -
4 -


?סויזלצ תולעמב ןיוטיב ןיבל טייהנרפ תולעמב תואטובמ ןהש יפכ תורוטרפמטה ןיב רשקה
:ךירצ ,טייהנרפ תולעמב המושרה הרוטרפמט סויזלצ תולעמב אטבל ידכ
.32 טייהנרפב הרוטרפמטהמ ריסחהל .א
.לבקתמש הממ 5/9 בשחל .ב

?סויזלצ תולעמב טייהנרפ תולעמ 68 ןה המכ :המגודל

.36 לבקנ . 68 מ 32 ריסחנ .א
,תרמוא תאז .(36 ב 5/9 םיליפכמ תאז תושעל ידכ) 20 לבקנו 36 מ 5/9 בשחנ .ב
.סויזלצ תולעמ 20 איה המיאתמה הרוטרפמטה


רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק