חלליות רכובות על אור
רוא לע תובוכר תויללח

ללחב ותצאה םשל רשא הרידא תומכב היגרנא ךרוצה בכר ילככ וניניעב תרייטצמ תיללח
,ללח תניפס םכנוימדב תולעהל וסנ לבא ,קלד לש המוצע תומכב ודייצלמ סונמ ןיא
לככ .ללחב התענהל שמשה רואב שומיש השוע אלא ללכ קלד אלל המצע תא הציאמה
וזכ ללח תניפס .םינושאר חותיפ יבלשב תמייק רבכ וזכ ללח תניפס ,םיהדמ ןויערהש
. "solar sail" ילגנאה המשב וא "שמש תישרפמ" םשב תארקנ
הנירקש איהו תובר םינש הזמ העודיה תילקיזיפ הדבוע לע תססובמ שמש תישרפמ
םא ,תאז השוע הנירק לכ .בושח ונניא הנירקה גוס .וב תעגופ איהש ףוג לע חוכ הליעפמ
ןיא שמשה תישרפמל .רחא הנירק גוס לכ וא ורקימ תנירק ,םודא לע תנירק ,הארנ רוא הז
.שמשה ןמ העיגמה רואה תיגרנא השעמל אוה התוא עינמה עונמה .הלשמ עונמ
רוא ."שמש שרפמ" ארקנה לודג רוא ריזחמ חטשמב תדיוצמה תיללח איה תישרפמה
חוכה .האלהו שמשה ןמ ונוויכש חוכ וילע ליעפמו וב עגופ ,חטשמה לא שמשה ןמ עיגמ
.התוא ץיאמו תיללחה תא ףחוד.שמשה ןמ ץוח יפלכ התוא ףחודו שמשה תישרפמ לש שרפמב עגופ שמשה רוארוא .רתויב שלח אוהש םושמ הבורקה ונתביבסב שגרומ ונניא הנירקה הליעפמש ץחלה
,ןחלושה ,תוריקה ןוגכ ותביבסבש םימצע לע חוכ ליעפמ ,לשמל תילמשח הרונמ עקובה
םא ףאו דאמ הלודג רואה תמצוע םא ףא םזיזהל ידכ ידמ ןטק אוה לבא ,דועו םירפס
150 - כ) שמשה ןמ ץראה רודכ אצמנ וב קחרמב .רתויב הנטק איה םצעה לש ותסמ
ריזחמ חטשמ לש דחא יעוביר רטמ לע שמשה תנירק הליעפמש חוכה (םירטמוליק ןוילימ
דע םימ האלמה סוכ לע ובשיח הז חוכ ןטק המכ דע ןיבהל ידכ .ןוטוינ תוינוילימ 9 אוה
ןיימדל וסנ וישכע .בוריקב דחא ןוטוינ אוה (סוכה אלל) םמצע םימה לקשמ .התיצחמ
חוכה לדוג והז .ןוטוינ לש ףלא האמ יקלח דחא ךרעב וא ,ןוטוינ תוינוילימ 9 םכמצעל
בושיח .אצמנ ץראה רודכ וב קחרמב דחא יעוביר רטמ לע שמשה תנירק הליעפמש
.םינוטוינ 9 ל קר חוכה לדוג עיגי יעוביר רטמוליק לש חטש לע וליפאש הארמ טושפ
לדגיש לככ .דאמ לודג חטש לעב שרפמב תדיוצמ תויהל ןכ םא תבייח שמש תישרפמ
.שמשה וילע ליעפתש חוכה לדגי ךכ ,שרפמה חטש
?תיללח הענהל שמש תוישרפמב שמתשהל יאדכ עודמ
דחא הצקמ טלפנו ףרשנ קלד וז וז הענהב .תיטקר הענהב תושמתשמ ונימי לש תויללחה
הז רבד .רמוחה תטילפל דגונמה ןוויכב תיללחה תצאהל תמרוג וז הטילפ .תיללחה לש
.הצוחה טלפיהל אוה ודיקפת לכש קלד לש המוצע תומכ המיע תאשל תיללחה תא בייחמ
ךכ בקע .תיללחה תסמ בור תא השעמל םיווהמ ותוא םיאשונה םילכימה םע ,קלדה
ןעטמה ארקנה ,ללחב עינהל םיצורש ןעטמה תצאהל אל ,היגרנאה בור תעקשומ
,ךכמ האצותכ .ןכמ רחאל שומיש לכ אלל טלפיהל דיתעה ,קלדה תצאהל אלא ,ליעומה
התייהש וזמ הברהב הלודג היגרנא עיקשהל שי ,והשלכ ליעומ ןעטמ ללחב ץיאהל ידכ
.ומצע ליעומה ןעטמה תצאהל קר הצוחנ
בור תא עיקשהל תוחפל וא ,דבלב ליעומה ןעטמה תא ץיאהל תרשפאמ שמשה תישרפמ
םע דחיב ותוא תאשל ךרוצ ןיאו ,רוחאמ רתונ הצאהל שמשמה קלדה .ותצאהב היגרנאה
.המצע שמשה תנירק ןבומכ אוה הז קלד .תיללחה
דוע לכ ץאות שמשה תישרפמ .ןמזב תלבגומ הנניא שמשה תנירק תועצמאב הענהה
.רתוימ קלד דוע תישרפמה תסמל ףיסוהל ךרוצ אלל ,תאזו שמשל ףושח השרפמ היהי
.רתוי בר ןמז ץיאהל ידכ רתוי הלודג תומכב קלדל תקקזנ תיטקרה ללחה תניפס ,התמועל
תויומכ הירוחאמ הריתומ תיטקר תיללח .יתביבס ןורתי םג םייק שמש תישרפמב שומישל
שמשה תישרפמ .םתביבס תא םהזל םייושעו הנממ םיטלפנה קלד ירמוח לש תורידא
.ותוא תמהזמ הנניא םג ןכלו הביבסל רמוח לכ תטלופ הנניא
םיניוול ילולסמ לש םינוקית איה ןהמ תחא .תורטמ ןווגמל שמשל הלוכי שמשה תישרפמ
שמש ישרפמב דיתעב שמתשהל היהי ןתינ ,תוינזבזב תוטקרב שמתשהל םוקמב .ללחב
ךותב ,חריל ללח תועסמ איה תרחא הרטמ .שרדנה ןוויכל םיניוול וטיסיו שמשל ונווכיש
.שמשה תכרעמל ץוחמ לא ףאו שמשה תכרעמ
.לקשמ תודבכ תויעב םג שי שמש תוישרפמל ,הדורו תיארנ הנומתהש תורמל םלוא
.םוצע שרפמ חטשל הקוקז איה ךא המצע לשמ קלד תכרוצ הנניא םנמא שמש תישרפמ
ואשיש תוישרפמלו םיעובר םירטמ יפלא תורשע לש חטש שורדת העונצ תישרפמ וליפא
םיחטש לש םתועמשמ ,הכ דע .םיעובר םירטמוליק לש חטשב ךרוצ היהי רבכ םדא ינב
לש ןחולישו ןתיינב תא הכפה איהש ,הרידא הכ שרפמ תסמ התייה הלאכ םימוצע
הריבס המרל וז הסמ ןיטקהל ידכ .םיישעמ יתלבל וא ,םיירשפא יתלבל שמש תוישרפמ
ילעב םירמוחמ ,רתויב םיקד םיחטשמב ךרוצ היה תישעמ תיללח הענה רשפאתש
.רשפאה לככ הכומנ תופיפצ
דאמ לודגו דאמ קיקד קר אל תויהל בייח שרפמה .שרפמה קזוח איה תפסונ היעב
טווינב קדסיי וא רבשיי אלו הצאהב דומעיש ידכ ,קזח םג תחא הנועבו תעב אלא ,וחטשב
.תישרפמה
,והשלכ ןפואב וזרואל שי .ץראה רודכ לע ודועב שרפמה תא שורפל תורשפא ןיא ,ןכ ומכ
ועיגהב קר .ץראה רודכל ץוחמ לא ,ללחל הכותב וחלושלו ,תילנויצנבנוק תיללחל וסינכהל
תטישב ךרוצ שיש איה רבדה תועמשמ .שמשה לומ לא וחטש אולמל ושרופל שי םשל
.תידוחיי הזירא
םושמ רשפאה לככ הבוט הרוצב רוא ריזחהל ךירצ שרפמה ,הלא תויעבב יד אל םאו
.הרואת יאנת םתוא רובע ,תישרפמה רתוי ץאות ךכ ,רתוי תרפושמ הרזחההש לככש
תוקחרתה םע תתחופו תכלוהה ,שמשה תנירק לש הראהה תמצוע איה היעב דוע
תדיחיב חטש תדיחיב תעגופה הנירקה תומכ איה הראהה תמצוע .שמשה ןמ תישרפמה
םא ,המגודל .רואה רוקממ קחרמה עובירל ךופה סחיב תאצמנ הראהה תמצוע .ןמז
.9 יפ תרמוא תאז ,32 יפ הראהה תמצוע ןטקת ,רואה רוקממ 3 יפ לש קחרמל קחרתנ
ץראה רודכ לש קחרמה) שמשה ןמ רטמוליק ןוילימ 150 קחרמב ,ללחב הראהה תמצוע
600 לש קחרמב .(הינשל לו'ג 1000 לש קפסה :טאווליק) טאווליק 1.4 כ איה (שמשה ןמ
יפ הנטק תרמוא תאז ,4 2 יפ הנטק הראהה תמצוע היהת שמשה ןמ םירטמוליק ןוילימ
.דבלב טאוו 88 - כ היהי הז קחרמב הנירקה קפסה ,ןכל .16
םינשב םלוא ,הלא תולבגמל םיקפסמ םייגולונכט תונורתפ אצמנב ויה אל הנורחאל דע
ואצמנ ,ןכ ומכ .ךדיאמ רתוי םיקיקדו דחא דצמ רתוי םיקזח םירמוח וחתופ תונורחאה
תישרפמ םולח תא שממל ורשפאי הלא תונורתפ .לופיק לש רתוי םיללכושמ תונורתפ
.שמשה
.רזייל ןקתמ תועצמאב רותפל ןתינ קחרמה םע תתחופה הראהה תמצוע לש הייעבה תא
דבאל ילבמ ,קיודמ ןפואב דוקימל ןתינ רזיילה תמולאש אוה רזיילה תנירק לש הנורתי
רזייל ןקתמ ןיקתהל היהי ןתינ .התוא םידקממ הילאש םוחתל רבעמ הנירק תיגרנא טעמכ
המכ דע שמשל בורק) שמשה ביבס לולסמב תוענה תויללחב רזייל ינקתמ רפסמ וא
לש הנירק תיגרנאל שמשה לש הנירקה תיגרנא תא ולגלגי הלא רזייל ינקתמ .(רשפאש
רזיילה תמולא תא דקמל ןתינש ןוויכמ .התוא עינתו תישרפמל ןווכתש המולא ורצייו רזייל
לא עיגתש הנירקה תיגרנא םגש ירה בחרמב התעונתב ןיטולחל טעמכ קיודמ ןפואב
.שמשה ןמ התוקחרתה םע תחפת אלו טעמכ שמשה תישרפמ לש השרפמ
תא םיקיסעמ ןהלש םינוש םימגדו תונוש תורגסמב הבר תוניצרב תונודינ שמש תוישרפמ
דאמ חוור יללח הענה ילכ ויהי שמש תוישרפמש חינהל שי .םיננכתמ לש םהיתוחומ
.תחאו םירשעה האמה ךלהמב


רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק