נלחצים החוצה
הצוחה םיצחלנ

לעופ הז חוכ .םכפוג לע לעופה חוכב םישח םתא תבבותסמ הלסורקב םיבשוי םתאשכ
(הלסורקה תידיב םיזחוא לשמל) והשמב םיכמתנ םתאש ךכל תודוה קרו ץוח יפלכ םכילע
,לקעתמ שיבכב תעסונ תינוכמ רשאכ ,ןפוא ותואב .הלסורקל ץוחמ לא םיפדהנ םכניא
בטיה תאז שיגרהל םילוכי םתא .שיבכה ילוש לא תינוכמה ןמ ונוויכש חוכ הילע לעופ
זא ץחלנ םכפוג .רהמ תעסונ איהש ןמזב הדח היינפ תעצבמה תינוכמב םיעסונ םתאשכ
.בר חוכב תינוכמה ןפוד לא
.ילגופירטנצ חוכל תואמגוד ןה הלא
ךותמ אוה ותלועפ ןוויכ .בבותסמ ףוגה רשאכ ףוג לע לעופה חוכ אוה ילגופירטנצה חוכה
:ומצע ביבס בבותסמה ףוג ראתמה ,אבה רויאב תאז תוארל ןתינ .הצוחה ףוגהאיה ןהמ תחא .ילגופירטנצ חוכל תופסונ תובר תואמגוד אוצמל ןתינ תואיצמב
םירמוח לע חוכ לעופ בוביסה בקע .ומצע ביבס בבותסמה ןקתמ והז .הגופירטנצה
הגופירטנצב תדיוצמ ,לשמל ,הסיבכ תנוכמ .ותא דחיב םיבבותסמו וכותב םיאצמנה
תבכרומ הסיבכה תנוכמ לש הגופירטנצה .הבוטרה הסיבכה ןמ םימ תטיחסל תשמשמה
הסיבכה םע בבותסמ ילילגה לכמה .ויתונפודב םיבר םיבקנ םע ,ףות יומד ילילג לכיממ
ןמ הצוחה םיפחדנ םהו םימה לע ילגופירטנצ חוכ לעופ ,ובוביס תעב .וכותבש הבוטרה
.בלחה ךותמ ןמושה תא םידירפמ רחא גוסמ הגופירטנצב .םיבקנה ךרד םיאצויו הסיבכה
וז תוריהמש לככ .ומצע ביבס ףוגה לש בוביסה תוריהמב יולת ילגופירטנצה חוכה לדוג
שיגרנ הלסורקב ,המגודל .ףוגה לע לעופה ילגופירטנצה חוכה רתוי לודג ךכ ,רתוי הלודג
.רתוי רהמ בבותסת איהש לככ ונפוג לע רתוי לודג חוכ
לככ .בוביסה ריצמ קחרמה אוהו ילגופירטנצה חוכה לדוג לע עיפשמה םרוג דוע שי
.(בוביס תוריהמ התוא רובע) אוה םג רתוי לודג ילגופירטנצה חוכה ,רתוי לודג הז קחרמש
(הלסורקה לש בוביסה ריצל םיבורק) םיימינפ תואסכ הב שיש הלסורק לע המגודל ובשיח
רתוי לודג היהי בבותסת הלסורקהש ןמזב ונילע לעופה חוכה .(ריצה ןמ םיקוחר) םיינוציחו
.(בוביס תוריהמ התוא רובע) ימינפ אסיכב בשנשכ רשאמ ינוציח אסכב בשנשכ
ףוגה לש קחרמהו ומצע ביבס ףוגה לש בוביסה תוריהמ ,הלא םימרוג ינש תועצמאב
דציכ תראתמ האבה החסונה .וילע לעופה ילגופירטנצה חוכה תא בשחל ןתינ ,ומצע ביבס
:תאז תושעל ןתינףוגה תסמ איה m ,םינוטוינב ,ףוגה לע לעופה חוכה לדוג אוה f תאז החסונב
ריצמ ףוגה קחרמ אוה r - ו הינשל םירטמב ףוגה תוריהמ איה v ,םימרגוליקב
.םירטמב בוביסה
תא ,םימרגוליקב הסמה תא אטבל דימת שי םינוטוינב חוכה תא לבקל ידכ :בל ומיש
.םירטמב קחרמה תאו הינשל םירטמב תוריהמה

דליה תסמ םא הלסורקב בבותסמה דלי לע לעופה ילגופירטנצה חוכה והמ :המגוד
ריצמ ולש קחרמהו ,הינשל םירטמ 2 איה ולש בוביסה תוריהמ ,םרגוליק 20 איה
.םירטמ 2 אוה הלסורקה לש בוביסה

:לבקנ ,החסונב םינותנה תא ביצנ םא

(ובשחו החסונב םינותנה תא וביצה) f = ןוטוינ 40

:טושפ יוסינ עצבל ולכות ילגופירטנצה חוכה תא םכמצעל שיחמהל ידכ

.םהיתוצקב םיזורח םע םיטוח וילושל וקיבדה וא ורשיק .ןוביבס וחק
.ןוביבסה תא ובבוס

?םיטוחל הרוק המ *
?םיטוחה לע חוכ לעופש םיעדוי םתא ךיא *
?עודמ ?םיטוחל הרוק המ .תונוש תויוריהמב ןוביבסה תא בבוסל וישכע וסנ *

רקחב םיקסועה םישנאה ןמ םידחא ידי לע ראותמה ,ילגופירטנצ חוכ לש ינדיתע שומיש
םה .דיתעב ללחב ויחיש םישנאל יתוכאלמ הכישמ חוכ ןיעמ תריצי אוה ללחב תובשייתהה
רצוויש ילגופירטנצה חוכה .ןריצ ביבס ובבותסיש ,ללחב תויתוכאלמ תובשומ םיראתמ
לקשמה תשוחתל המוד השוחת הבשומה ךותבש םיבשותל םורגי ,הבשומה בוביסמ
תובשומ .ץוח יפלכ םיצחלנ םהש ושוחי םה .ץראה רודכ ינפ לע םיאצמנ ונאשכ ונל שיש
לש םיגוהה ןמ דחא ,(Gerard K. O'Neill) לינוא דראר'ג ידי לע תוראותמ הלאכ ללח
.הלאכ ללח תובשומ
.קנע םיינפוא לגלג תרוצ איה וזכ תינדיתע ללח תבשומ שובלל הלוכיש תורוצה ןמ תחא
היהי לגלגה לש ירקיעה וקלח .ץראה רודכמ קחרה ,ללחב ףחרת לגלגה תיומד הבשומה
.םילולח תורוניצ תועצמאב תעבטה זכרמ לא הרושק היהת תעבטה .תיקנע הלולח תעבט
.םדא ינב יפלא ורוגי הכותב .ץראה רודכ תא ףיקתש ללח תבשומ הווהי הזה קנעה לגלגה
.םירחא היחמ יאנתו םימ ,ריווא ליכתש ,הלולחה תעבטה ךותב ויחי הלא
.תעה לכ המצע ביבס בבותסת לגלגה תיומד ללחה תבשומ
דקפתל השקש בצמ ,ףוחיר לש בצמב םישנאה ואצמיי ,הריצ ביבס הבשומה בוביס אלל
תותשל הצרי והשימ רשאכ :ףוחיר לש בצמב ירשפא ישוקל המגוד הנה .ןמז ךרואל וב
:תפסונ המגוד .הבשומה ללחב ול ףחרלו סוכה ןמ תאצל לולע הקשמה ,סוכ ךותמ הקשמ
בוביס .םש וראשייו ריוואב ולש תורעשה יפיז ורזפתי ,חלגתהל בשות הצרי רשאכ
ענמיהל םהל רשפאי ךכו הכותבש םישנאל לקשמ תשוחת קינעי המצע ביבס הבשומה
.חונו ןיקת ןפואב דקפתלו ףוחירה בצממ
תורוניצ .לגלג תרוצב תיתוכאלמ ללח תבשומ תראותמ םכינפלש יטמכסה טוטרשב
רוזאכ רויאב ןמוסמה רוזאב וררוגתי םישנאה .הזכרמ לא תעבטה תא םירשקמ םילולח
.'ב
?עודמרוזא ינפ לע ודמעי םישנא רשאכ ,ןכל .ץוח ןוויכל לגלגה זכרממ לעופ ילגופירטנצה חוכה
םישח םהש ומכ ,רוזאה ינפ לא םיצחלנ םהש ושוחי םהו ץוח יפלכ חוכ םהילע לעפי ,'ב
םרובע הווהי ,ןכ םא ,רוזאה .ץראה רודכ ינפ לע םתויהב עקרקה יפלכ םיצחלנ םהש
.עקרק

רוזא) 'ב רוזא לע דמועה םדא לש הייארה תיווזמ ףונ האריי םכתעדל דציכ :1 הלאש
.וריבסה ?לגלגה תיומד ללחה תבשומ ךותב (םירוגמה

?םירוגמה רוזא םניאש ,םירחאה םירוזאהמ דחא לכב ושיגרי המ :2 הלאש


רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק