על לפידו של טיל

ליט לש ודיפל לע

לא וכרדב הלעמ הלעמ אירממה קנע ליט לש םישרמה והארמ תא ריכמ אל ונתאמ ימ
לעב דיפל ,וכותמ טלפנה ,שא לש קנע דיפל לע ולש רוגישה ןכמ אירממ ליטה ?ללחה
םיליט .םימשה רבע לא ההובג הצואתבו הלעמ הלעמ ותוא תאשונה ,הרידא היגרנא
םע = תושייואמ) תושייואמ תויללח ובג לע אשונ םקלח .ונימיב דאמ ץופנ ןיינע םה הלאכ
.תושיואמ יתלב תויללח ומיע אשונ םקלחו (םישנאללחה לא אירממ ליט


?ליטה לעופ דציכ
קלדה רמוח לש תימיכה היגרנאה .ליטה תעונתל יארחאה אוה .ימיכ קלדב דיוצמ ליטה
.ליטה לש העונת תיגרנאל תלגלגתמ

?עצבתמ הז דציכ
טלפנ ריוואה ,ןולבה תייפ תא םיחתופ רשאכ .ריוואב חפונמ ןולב לע בושחנ תאז ןיבהל ידכ
:אבה רויאב תוארל ןתינש יפכ ,הטילפה ןוויכל דגונמ ןוויכב ענ ןולבהו ןולבה ןמ
ליחתמ ףוגה הזכ הרקמב .חנ ףוגמ רמוח טלפנ ובש הרקמ לכל םג ןוכנ ,ןולבל ןוכנש המ
רחא ףוג לש וא ןולבה לש ותעונת תוריהמ .רמוחה לש הטילפה ןוויכל דגונמ ןוויכב עונל
.רתוי הלודג היהת רמוחה לש הטילפה תוריהמש לככ רתוי הלודג היהת
םיטלפנ ,ןולבב ומכ ריווא ונממ טלפייש םוקמבש אלא ןורקיעה ותוא יפ לע לעופ ליטה םג
.קלדה חקלתמ ובש הפירש אתב דייוצמ ליטה .ובש קלדה תפירשמ םירצונה םיזג ונממ
בקעו ליטה לש וסיסבמ תוריהמב םיטלפנ הפירשה ירצותש ךכל תמרוג קלדה תוחקלתה
םיאשונ ללחל םיאצויה םיליט .ןצמחל קוקז אוה רעבי קלדהש ידכ .המידק ענ ליטה ,ךכ
קלדה תא ףורשל םילוכי םה ,ןצמח ןיא ובש ,ללחל םיעיגמ םה רשאכ םגש ךכ ןצמח םמיע
.םכותבש
רבכ ליטה רשאכ הרוק המ םלוא ,עונל ליחתמ אוה ,החונמ לש בצממ ליט םירגשמ רשאכ
תא ריבגי ליטהש ירה ,ליטה לש העונתה ןוויכל דוגינב וטלפיי ולש הפירשה ירצות םא ?ענ
לש ותוריהמש ירה ,ותעונת ןוויכב וטלפיי הפירשה ירצות םא ,תאז תמועל .ותעונת תוריהמ
.ליט יבגל קר אלו רמוח ונממ טלפנש ףוג לכ יבגל ןוכנ הז רבד .ןטקתו ךלת ליטה
דגונמה ןוויכב םיזג לש םתטילפל םימרוג ,ללחב ליט לש ותעונת תא ץיאהל ךרוצ שי רשאכ
,וזכ הטילפ ךשמית דוע לכ .הגרדהב תרבגתמ ותוריהמ ךכמ האצותכו ליטה לש ותעונתל
.רבגתהל ךישמת ליטה לש ותעונת
לש ותוריהמ תא טיאהל םיניינועמ רשאכ ?העונתה ןוויכב םיזג תטילפב םישמתשמ יתמ
רשאכ וא ,תכל בכוכ וא חריה ןוגכ והשלכ םימש םרג לע התיחנ ךרוצל לשמל ,ליטה
ליטהש םימש םרג לש םימולצת תכירע ןוגכ םירחא םיכרצל ליטה תא טיאהל םיניינועמ
עיגיש דע ותוריהמ תא טאי ליטה ,העונתה ןוויכב םיזגה וטלפיי דוע לכ .םתברקב רבוע
.(ספא טעמכ איה הייוצרה תוריהמה ,התיחנב םיניינועמ םא) הייוצרה תוריהמל


.(space shuttle) ללחה תרובעמ איה שומישב םויכ רתויב תוצופנה תויללחה ןמ תחא
תרושקת ינייוול תחנהל ןוגכ םינווגמ םיכרצל תשמשמו תשיואמ תיללח איה ללחה תרובעמ
יהוז .תימואלניבה ללחה תנחתל םיטואנורטסא תאישנל ןכו םימוליצלו תויפצתל ,ללחב
ללחל תרגושמ איה םג ,תויללחה לככ .ימעפ בר שומיש הב שמתשהל ןתינש תיללח
.ליט תועצמאב

:םה ללחה תרובעמ יקלח

הב שיו םעפ100 - כ הב שמתשהל ןתינ .םירטמ 36 - כ הכרוא .המצע תיללחה *
.המצע לשמ םייטקר םיעונמ
םה .םירטמ 45 - כ םהמ דחא לכ ךרוא . SRB םשב םיארקנה םיידדצ םיליט ינש *
.םעפ 20 - כ ימעפ בר שומישל םינתינ
.םירטמ 46 - כ וכרוא .ימעפ דח שומישל יזכרמ ליט *

?ללחל ללחה תרובעמ תחלשנ דציכ
ינשו יזכרמה ליטה) םיליטה תשולש לש םבג לע תיללחה תרבוחמ ,רוגישה ינפל ,הליחתב
עקרקל ךנואמב םיבצינ ,הילא םירבוחמה םיליטה תשולשו תיללחה .(םיידדצה םיליטה
.רויאב תוארל ןתינש יפכ


םידרפנ םירטמוליק 40 - כ לש הבוגב ,זאו הלש רוגישה ןכ לעמ תרגושמ ללחה תרובעמ
םיחנצמ השולש תועצמאב חנוצ םהמ דחא לכ . (SRB ה יליט) הלש םיידדצה םיליטה
.תרובעמה לש תורחא ללח תוסיטל רתוי רחואמ שמתשהל ןתינ הלא םיליטב .סונייקואל
ליטה םג ללחה תרובעממ דרפומ ,םתחינצו םיידדצה םיליטה תודרפיה רחאל המ ןמז
.בוש וב םישמתשמ אלו ימעפ דח אוה הז ליט ,רומאכ .סונייקואה ךות לא לפונו יעצמאה
היעונמ תא ליעפהל ללחה תרובעמ הכישממ ,תיללחה ןמ ליטה לש ותודרפיה רחאל
הכישממ איהו היעונמ םיקתשומ זא .ץראה רודכ ביבס לולסמל תסנכנ איהש דע ,הלש
.הלולסמב עונלרוגישה ןכמ האירממ ללח תרובעמ

שומישה תלחתה דע .ימעפ בר שומישל החתופש הנושארה תיללחה איה ללחה תרובעמ
תחא םעפ שומיש םהב השענש תויללח תרמוא תאז ,תוימעפ דח תויללחה לכ ויה ,הב
לש ןורקיעהו םיליט תועצמאב הענהב שומיש תושוע תויללחה לכ ,תאז םע דחי .דבלב
.ידגנה ןוויכב ותעונתל תמרוגה ,ליטה לש דחא דצמ רמוח תטילפ ההז אוה םיליטה


רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק