תוהז תדועת :שמשה" ,(1999) ירמע לדנ
.4-2 םידומע ,24 ,2000 טעמכ ,"תימונורטסא
םינויפא רפסמ ,יתיצמתו דקוממ ןפואב גיצמה רמאמ
רוקמו הבכרה ,הידממ ןוגכ שמשה לש םייזכרמ
תא גיצמה סיטרכ ןיעמ םג ליכמ רמאמה .הלש היגרנאה
.שמשה לש םיירקיעה הינותנ


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק