םייראלוס םירשג" ,(1999) לסור-ןירג ןייארו הנולא יקב
.17-14 םידומע ,24 ,2000 טעמכ ,"םולשל
,היתונורתיו (תישמש) תיראלוס היגרנאב קסועה רמאמ
רמאמב .הביבסה תוכיא לע הרימשה לש ןורתיה ללוכ
חרזמה רוזאב תיראלוסה היגרנאה לש הדיתע םג ןודינ
.ןוכיתהלמע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק