טעמכ ,"הלוצינו שמשה תייגרנא" ,(1999) דדלא ןגד
.29-22 םידומע ,24 ,2000
לוצינל תונוש תויגולונכטבו שמש תייגרנאב ןדה רמאמ
לדגמו שמש תכירב ,שמש את ןהבש שמש תיגרנא
.שמש

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק