טבלת קוראים אנרגיה

היגרנא םיארוק / היגרנאה תשרב


 

טבמ ,"תרושקת יניוולו םינייוול" ,(1993) םרוי דערוא
םינייוול דציכ ריבסמה רמאמ .46-41 םידומע ,35
חוכ בקע עקרקה לא םיעיגמ םניאו ללחב םיראשנ
ןייוולה לש ותאבה ןפוא לע םירבסה רמאמב .הכישמה
לש םתלועפ ןורקע לע רבסה ןכו ליט תועצמאב ללחה לא
.תרושקת ינייוול 
,1 ,2000 טעמכ ,"רוחשה רוחה" ,(1994) םרוי דערוא
.14 דומע
הרוק המו רוחש רוח והמ ריבסמה רצק רמאמ
.ותביבסב 
"אוב אוב וי-וי" ,(1995) םרוי דערוא
,(The Exploratorium Quarterly ךותמ םוגרתו דוביע)
.35-34 םידומע ,10 ,2000 טעמכ
תאו וי-ויה לש ותלועפ ןורקע תא ריבסמה רצק רמאמ
לש רצק רואית םג רמאמב .ולש םייטגרנאה םיטביהה
.וי-ויה תודלות
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/ 010034.html

 
,"םיצצופתמה םיבכוכה בכוכ" ,(2000) טרבור ןויריא
.45-42 םידומע , 42 ואילילג
בכוכ ץצופתמ היינש לכב .ץצופתמ בכוכ איה הבונרפוס
הבונרפוסה תעפותב ןד הז רמאמ .םוקיב והשלכ םוקמב
.התושחרתהל םרוגה ךילהתבו 
"הליבומ םואוטפרפ לע" ,(1996) רימא םולש ןב
.16-14 םידומע ,10 ,2000 טעמכ ,םילהנמ יעוצעצו
תענומה הנוכמ ,תיחצנ הנוכמ איה הליבומ םואוטפרפ
תקפסאב ךרוצ אלל דועו דוע לועפל הכישממו תחא םעפ
.תישעמ הניחבמ ןכתית אל וזכ הנוכמ .תפסונ היגרנא
לעו הליבומ םואוטפרפ לע םירבסה ליכמ רמאמה
.ןכתית אל וזכ הנוכמ הללגבש הביסה
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/ 010014.html

 
םייראלוס םירשג" ,(1999) לסור-ןירג ןייארו הנולא יקב
.17-14 םידומע ,24 ,2000 טעמכ ,"םולשל
,היתונורתיו (תישמש) תיראלוס היגרנאב קסועה רמאמ
רמאמב .הביבסה תוכיא לע הרימשה לש ןורתיה ללוכ
חרזמה רוזאב תיראלוסה היגרנאה לש הדיתע םג ןודינ
.ןוכיתה 
לעופ דציכ" ,(1993) הרימ םלושמו לאגי ילילג
.34- 27 םידומע ,35 טבמ "?ררקמה
ךילהת לש ותושחרתה ךרד לע רבסה גיצמ רמאמה
ותועצמאבש ,רוריקה רוזחמ תא גיצמו ררקמב רוריקה
.הז ךילהת שחרתמ 
,14 ואילילג "?שערה המ לע" ,(1996) יבצ לקנופרג
.39-37 םידומע
המו ?ןתצופת יהמ ?המדא תודיער תומרגנ ךיא
ןהב תויגוסה ןמ קלח ולא ?תושחרתמ ןה הב תורידתה
ןד םג רמאמה .המדא תודיער אוה וניינעש רמאמה קסוע
המדא תודיערבו המדא תודיער לש יוזיחה תורשפאב
.ונרוזאב
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/ 014037.html

 
טעמכ ,"הלוצינו שמשה תייגרנא" ,(1999) דדלא ןגד
.29-22 םידומע ,24 ,2000
לוצינל תונוש תויגולונכטבו שמש תייגרנאב ןדה רמאמ
לדגמו שמש תכירב ,שמש את ןהבש שמש תיגרנא
.שמש

,"םיקרבב ןנובתהל" ,(1997) לופ יטרהוד
.20-18 םידומע ,14 ,2000 טעמכ
.םיקרב ירצוי םיננע לעו םיקרב לע רבסה שיגמה רמאמ
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/ 1418.html


,2000 טעמכ ,"םילמשחמ םייח" ,(1997) רטיפ ןמליה
.8 - ו 5 םידומע ,14
תומיעפלו ונחומ תולועפל למשחב שומיש השוע ונפוג
ףוגה השועש שומישה תא גיצמ רמאמה .ונלש בלה
גיצמו ףוגב למשחה תכלוהב ןד ,תילמשח היגרנאב
.וז היגרנאב אקווד ףוגה שמתשמ עודמ םירבסה
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/ 1404.html,"םיירהנב חוכה תנחתו גרבנטור" ,(1997) ידוא ףלוו
.13-10 םידומע ,14 ,2000 טעמכ
למשחה תרבח חתפמו םזוי ,הגוה היה גרבנטור סחנפ
תקפהל לעפמבו גרבנטורב ןד רמאמה .לארשי ץראל
.םיירהנב םיקהש למשח
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/ 1410.html,12 ואילילג ,"קדצב הרורב העיגפ" ,(1995) לופ ןמסייו
.56-52 םידומע
בכוכב ,יול רקיימוש טיבשה לש וירבש ועגפ 1994 תנשב
תא הוולמו וז תושגנתהב ןד רמאמה .קדצ קנעה תכלה
.תושגנתהה ןמ םימולצתב ןוידה
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/ 012052.html
 
תוהז תדועת :שמשה" ,(1999) ירמע לדנ
.4-2 םידומע ,24 ,2000 טעמכ ,"תימונורטסא
םינויפא רפסמ ,יתיצמתו דקוממ ןפואב גיצמה רמאמ
רוקמו הבכרה ,הידממ ןוגכ שמשה לש םייזכרמ
תא גיצמה סיטרכ ןיעמ םג ליכמ רמאמה .הלש היגרנאה
.שמשה לש םיירקיעה הינותנ 
טעמכ ,"םירחא תכל יבכוכב םיקרב" ,(1997) באוי ריאי
.24-22 םידומע ,14 ,2000
?םירחא תכל יבכוכב םג םיללוחתמ םיקרב םאה
אשונב םייעדמ םיאצממ גיצמו וז הלאשב ןד רמאמה
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/ 1422.html


,"ץראה רודכ - הרטמה" ,(1996) הליג זריל
.65-62 םידומע ,19
ואילילג

ןוציחה ללחה ןמ םיפוג תעיגפ לש הנכסב קסועה רמאמ
ןכו וזכ העיגפ לש היתואצותב ןד רמאמה .ץראה רודכב
תומוקמ ראתמ רמאמה .רבעב הלאכ םיפוג לש תועיגפב
רודכל עיגהל הלאכ םיפוג םילולע םהמ ,ללחב םיירשפא
העיגפ שארמ תופצל תורשפאב ןד ןכו וב עוגפלו ץראה
.העיגפה תא עונמל תורשפאבו הלאכ םיפוג לש
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/1962.htm 
ואילילג ,"הצוחה ץרופ ןודארשכ" ,(1996) תירמ ןיולס
.29-28 םידומע ,15
תויגוסב קסוע רמאמה ?ויתונכס ןהמו ןודארה זג והמ
.ןודארה זג תומכ תדידמ ןהיניבו תורחאבו הלא
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/ 015028.html,"האיצמ שממ-האצמה יתאצמה" ,(1997) םשבי דגזע
.44-40 םידומע ,14 ,2000 טעמכ
למשחב קסע אוה .םיאיצממה ילודגמ היה אלסט אלוקינ
גיצמ רמאמה .ילמשחה הארשהה עונמ תא איצמהו
סמות ןיבל וניב םיסחיה לעו הלסט תודוא הרצק הריקס
.םיאיצממה ילודגמ דחא אוה םג ,ןוסידא הוולא
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/ 1440.html


ףפוכתהל בטומ" ,(1995) ןביטס לגופ
.51-46 םידומע ,12 ואילילג ,"רבשיהל רשאמ
םה דציכו םינוש םינבמ לע םילעופה תוחוכב ןדה רמאמ
ןכו קזוח לומ תוחישקב ןד רמאמה .םהב םידמוע
םינבמב שומיש תושעל הפידעמה ,ונלש היגולונכטב
רתוי הפידעמה ,עבטה לש היגולונכטה תמועל ,םיחישק
.םתרוצ תא תונשל םילגוסמה ,םישימג םינבמב שומיש
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/ 012046.html

טעמכ ,"םייביסאפ םייראלוס םיתב" ,(1999) דוד ןמייפ
.32-30 םידומע ,24 ,2000
לכב החונ הרוטרפמט ונל ורשפאיש םיתב תונבל דציכ
?םינגזמל וא םומיח ירונתל קקדזהל ילב הנשה תונוע
םיתב .תאז רשפאמ םבוציעש םיתבב קסוע הז רמאמ
.םייביסאפ םייראלוס םיתב םייורק הלא


,8 ,2000 טעמכ ,"םילק םינבמ" ,(1995) ילא טנק
.43-40 םידומע
?םיליגר םינבממ םתוא דחיימ המו םילק םינבמ םהמ
לש םינוש םינונגנמ רקוסו לק הנבמ והמ ריבסמ רמאמה
.הפיכהו תשקה ןוגכ םילק םינבמ
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/ 008040.html"?לזונ תפיט תרדכתמ עודמ" ,(1995) סכלא קינזר
.28-26 םידומע ,5 ,2000 טעמכ
רודכ תרוצ לבקל לזונל םימרוגה תוחוכב קסוע הז רמאמ
םיחנומב ,לזונה ינפב רצונה םינפה חתמ תא ריבסמ ןכו
.היגרנא לש
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/ 005026.html


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק