לאסוף את הדלק בדרך לחלל


ללחל ךרדב קלדה תא ףוסאל

(םישנא םע ללח תוסיט) תושיואמ ללח תוסיטש םושמ ןיידע תמייק הניא ללחב תוריית
ןצמחב תושמתשמ תויללח .הסיטה תולעב רתויב בושח ביכרמ הווהמ קלדה .ידמ תורקי
תילנויצנונוק תיללח לש הלקשממ זוחא םיעשתו ללחל ןמצע תענהל קלדכ םיילזונ ןמימבו
.קלד אוה הסיט תעב
תכרעמה .קלדה תייעבל ינכפהמ ןורתפ הגיצמ הלא םימיב תעצומה קולדת תכרעמ םלואו
ללחה תרובעמ לדוגב תיללח בכרות העצהה יפ לע .(Alchemist) יאמיכלא היורק
אוה .ילזונ ןמימ קר ותא אשי סוטמה .לודג סוטמ לש ובג לע ,שומישב םויכ תלבוקמה
ןמ ריווא ףוסאי אוה ,םש .םירטמוליק 8 לש הבוגל ליגר הפועת הדשמ אירמי
לש קלדה תסמ בור .ןצמחה תא ונממ דירפיו ילזונ ריוואל ותוא ךופהי ,הריפסומטאה
ופסאלו הארמהה תעב ןצמח תאשלמ ענמיהל רשפאת וז הלועפ .ילזונ ןצמח אוה תיללח
שמתשי ,תקפסמ תומכב ילזונ ןצמח היהישכ .דאמ הסיטה תא ליזוהל ךכו הסיטה תעב
,םש .ללחה לובג לא (וילעש תיללחה תאו) ומצע תא ץיאהל ידכ ןמימבו ןצמחב סוטמה
.תחניו ץראה רודכ לא הרזחב שולגי סוטמה .ללחל הכרד ךישמתו תיללחה ונממ דרפית
.ונימי לש ללחה תרובעמ ומכ ץראה רודכל תיללחה רוזחת התמישמ םויס רחאל
תוריית רשפאיו ללחל תושיואמה תוסיטה תא המיהדמ הרוצב ליזוי וזכ תכרעמב שומיש
.הנש 20 דע 15 ךות ללח







למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק