אנרגיה חשמלית מן המרומים


םימורמה ןמ תילמשח היגרנא

אל יאדוב ?תילמשח היגרנא תקפה לע םכתא םירבדמשכ םכיניעב רייטצמ ןקתמ הזיא
לע בר חטש תספותה הלודגו הדבכ למשח תנחת םכיניע דגנל וארתש ריבס רתוי .ןסיט
ןויערה קוידב אוה תילמשח היגרנא תקפהל ןסיט לבא .ןשע תולעמ היתובוראו עקרקה ינפ
.תילמשח היגרנא תקפהל ינדיס ןרטסוו תטיסרבינואמ סטרבור ןאירב רוספורפ לש
עיגיש רחאל .ולש םיפחדמה תלעפה תועצמאב םימשל הלעויש דחוימ ןסיטב רבודמ
היגרנא תקפהל םירוטרנגל םיפחדמה וכפהי עקרקה לעמ םירטמוליק המכ לש הבוגל
םינסיט לש תוקהל חולשל איה סטרבור לש ותינכת .םימורמב תבשונה חורה ןמ תילמשח
היגרנאה תא ןסיטה לא ריבעי לבכה .לבכב עקרקל רושק היהי םהמ דחא לכ .הלאכ
תרבעהל םג שמשי לבכה ותוא .םימורמל ותוא ולעיו ועוני הלאו ויפחדמ תענהל השורדה
היגרנאה יקיפמ םינסיטה תוקהל .עקרקה לא ,ןסיטה ידיב תקפומה תילמשחה היגרנאה
.תפפועמ למשח תנחתכ השעמל ודקפתי ,וללה תילמשחה
!םכל םיכחמ םימשה ,תילמשח היגרנא תקפהל םינסיט

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק