אסטרואידים כנשק יום הדין


ןידה םוי קשנכ םידיאורטסא

המצוע יבר םיליט ומכ םתונסרהב םימיהדמו םיארונ קשנ ילכמ ונייד ונעבש רבכ
,ךכב ונל יד אל וליאכ לבא .תויניערג תוצצפו יגולויב קשנ ,םיללכושמ םיציצפמ ,םהינימל
תיפוסניאה קשנה ילכ תמישרל יארונ קשנ ילכ ףסוותי דיתעבש ןכתיש םינעוט םינעדמ
חולשל היהי ןתינ ,יוולוה לגינ ר"דו רשא דיוייד ר"ד םינעדמה תנעטל .ףלואמ דיאורטסא
וטיסיו ןמז לש םיחוורמב ורגושי הלא תוצצפ .דיאורטסא לש ותברקל תויניערג תוצצפ
יוולוהו רשא .ץראה רודכ ינפ לע תרחבנ הרטמל וליבויש יוצר לולסמל הגרדהב ותוא
אצמייש המ לכ תא דימשי אוה ,לשמל הילגנא זכרמב עגפי הזכ דיאורטסא םאש םינעוט
רטסייל ,םהגנימריב ,רטס'צנמ םירעה ללוכ ותעיגפ םוקממ םירטמוליק האמ לש קחרמב
.םדא ינב ןוילימ הרשעכ לש םתומל םורגיו םהגניטונולמע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק