יורים בעין כדי לרפאה


האפרל ידכ ןיעב םירוי

ןיעה תטלוק ותועצמאבש קלחה והז .ןיעה לש "עקרמ"ה דיקפתב תשמשמ ןיעה תיתשר
.ןורוויע תנכס תמייק הזכ הרקמב ?םסחנ תיתשרב דירו רשאכ הרוק המ .תונומתה תא
היעבה תא רותפל הטישה .הלוכ ןיעה תא ריסהל ךרוצ שיש דע רומח הכ בצמה םיתעל
הכ םה תיתשרה לש םידירוה לבא .המיסחה תא סיממה רמוח דירוה לא רידחהל איה
םיתעל לולע קויד רסוחו דאמ תנכוסמ איה סיממ רמוח םע טחמ תרדחהש דע םיקיקד
.המיסחה בקע ןיעל םרגנ רשאמ רתוי לודג קזנל םורגל
Daniel) רקנלפ לאינד ,דרופנטס תטיסרבינואמ םינעדמ ינש וחתיפ היעבה תא רותפל ידכ
לא ,המיסח תוססוממ תופורת תוריל לגוסמה ןקתמ (Dan Fletcher) רשטלפ ןדו (Palanker
תישענו תכלוהה ,רטמילימ 1.5 יבועב הלולח טחמב דיוצמ ןקתמה .תיתשרה ידירו ךות
תיפלא אוה ןורקימ) ןורקימ 50 לש יבועל הצקב העיגמ איהש דע רתויו רתוי הרצ
ילב) םוסחה דירול בורק הלולחה טחמה הצקש לכ וקתמה תא םיברקמ .(רטמילימה
ךות לא תססוממה הפורתה תא ןקתמה הרוי ,טלוו 1000 לש חתמ תועצמאב .(וב עוגנל
אפרנ ריעזה רוחה .וילא תסנכנ הפורתהו דירוב ריעז רוחל תמרוג הייריה .דירוה
.תוריהמב
תרדחה רשפאי הזה ןקתמה םאה :איהו חתפמ תלאש דוע הרתונ הזה שודיחה תורמל
?ןיעה בצמב הבטהל םורגל קיפסתש תומכב דירול סיממ רמוח
.ןכש הווקנ
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק