אנרגיה מכל כיוון


ןוויכ לכמ היגרנא

היגרנאה לכ טעמכ ,לשמל ,ב"הראב ?שומישב םילבוקמה היגרנאה תורוקמ םהמ
ונא תובר םינש הזמ רבכ תאז תורמל .זגו טפנ ,םחפ ןוגכ םייתרוסמ תורוקממ תקפומ
םימ וליפאו חור ,שמשה תנירק םהיניבש םייפולח תורוקממ היגרנאה תקפה תא םירקוח
.םיטושפ
וינב ,לשמל .םייפולח היגרנא תורוקמב שומישב ןיינעה ב"הראב רובגל לחה הנורחאל
.שמשה ןמ תורישי ולש היגרנאה תא לבקמ (Conde Nast) טסאנ הדנוקה לדגמ ,קרוי
רזומ היגרנא רוקמ לש לוצינמ ולעפותי ריוואה גוזימ לכו הקסהה לכ ,ירוזימבש ליוויראמב
התקפה םויכ תגשגשמ םג ב"הראב .םיריזח תאוצ (ינש טבממ םג ילואו) ןושאר טבממ
.חורה ןמ תילמשח היגרנא לש
םצעב קר אל היולת םייפולח היגרנא תורוקממ היגרנא תקפה לש התחלצה םלוא
.תומייקה היגרנאה תקפה תויתשת ךותב הבלשל תלוכיב אלא וזכ הקפה לש החותיפ
.זגמ וא טפנמ היגרנא תקפהל תומאתומ ב"הראב תומייקה היגרנאה תקפה תויתשת בור
תיגרנא וא חור תיגרנא ומכ םייפולח היגרנא תורוקמ בלשל םיכרד אוצמל ךרוצ היהי
.םייקה תויתשתה ךרעמב ,שמש

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק