חומר אוורירי, העומד בחום של כבשן


ןשבכ לש םוחב דמועה ,ירירווא רמוח

ןיב תללוכה תינסרהה תיתואירבה ותעפשהב עודי אוה ךא םוח דדובמ רמוח אוה טסבסא
ידדובמ םהש םירחא םירמוח ירחא שופיחל םינש הזמ תמרוג וז העפשה .ןטרס ראשה
תא ופילחה הלא םיביס .םיימרק םיביס לש םתרוצב שדח רמוח אצמנ ,ותעשב .םוח
יקיקלח םהמ םג םיטלפנ ,טסבסאהמ ומכ .םייתייעב םה םגש ררבתה ךא ,טסבסאה
.םתוא םימשונ רשאכ תואירב םיעגופ הלא .טחמ תרוצכ םתרוצש קבא
ןה חוטב ףילחת הווהיש ,ןיטולחל שדח םוח דדובמ רמוח לארשיב חתופ ,התע םלואו
אוה .ןוינכטהמ רדיירג ןועדג רוספורפ ידי לע חתופ רמוחה .םיימרקה םיביסל ןהו טסבסאל
רמוחה .וחפנמ םיזוחא םיעשתמ הלעמל הווהמ ריוואה רשאכ ריוואו ימרק ףצקמ יושע
יושע ומצע ףצקה .סויזלצ תולעמ 1700 - מ הלעמל לש תורוטרפמטב דומעל לגוסמ
אוה ולש האלפומה םוחה דודיב תנוכת תא ול קינעמש המ םלוא םוינימולאה תצומחתמ
רמוחה ךותב תויוצמה ,תובר תועובב אולכ ריוואה .דאמ בוט םוח דדובמכ עודיה ,ריוואה
.חתופש
דודיב ןוגכ תורטמ ןווגמל םג שמשל יושע רמוחה ,ולש םוחה דודיב תנוכתל ףסונב
.לוק
אלא ,טחמ ייומד םניא ונממ םיטלפנה םיקיקלחהש ךכמ תעבונ רמוחה לש ותוחיטב
.הביבסב ליגר ןפואב םייוצמה םיקיקלחה תרוצל המוד םתרוצש םיקיקלחלמע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק