לטוס על כנפי השמש


שמשה יפנכ לע סוטל

תוכרעמ ,םינובשחמ ןוגכ םינקתמו םירישכמ ןווגמל היגרנא תקפסאל םישמשמ שמש יאת
שמשה יאתב תעגופה שמשה לש הנירקה תיגרנא .םינייוולו ,העסה תונחתב הרואת
.םירישכמה וא םינקתמה תלעפהל תלצונמה ,תילמשח היגרנאל תורישי תלגלגתמ
לקשמ לק סוטמ אוה (Helios) סוילה .םיסוטמ תלעפהל שמשה יאת םימתרנ הנורחאל
םילבקמה םיילמשח םיפחדמ 14 ב דייוצמ אוה .שמש יאת תועצמאב לעפומה ,סייט אלל
לע םייוצמה םיעובר םירטמ 180 לש ללוכ חטשב שמש יאתמ םתלעפהל הייגרנאה תא
.םירטמוליק 23 לש הבוגל עיגהו יאווהב החלצהב אירמה סוילה סוטמה .סוטמה ףנכ ינפ
טנמנורייו-ורייא תרבחו (NASA) א"סאנ ,ב"הרא לש ללחה תונכוס לש ןונכת ירפ אוה סוילה
,הלילב ךא שמשה תנירקל ףושח אוה דוע לכ ריוואב עונל לגוסמ אוה .(AeroVironment)
שמשה יאת לש היגרנאה קפסה .תוללוסב שמתשהל ץלאנ אוה ,אצמנב הנניא איהשכ
םורל ועיגה רחאל ריוואב ראשהל ידכ טאוו 10 - ל קר קוקז אוה ךא טאוו 40 אוה ולש
תנש דעש םיווקמ סוילה תא וחתיפש תווצה ישנא ?ףדועה םע הרוק המו .שורדה הסיטה
היהי ןתינש ידכ הז היגרנא ףדוע רוגאל ולכויש תוללוס סוטמל ףיסוהל םדיב הלעי 2003
ךשמב ריוואב ראשהל סוטמל רשפאי הז רבד .הלילב סוטמה תענהל וב שמתשהל
.םיפוצר םישדוח
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק