בורחים מן השמש


שמשה ןמ םיחרוב

לש הנירקה תמצוע לדגת ,םינש דראילימ דועב לבא הגאדל סנכיהל ךרוצ ןיא ןיידע עגרכ
איבי הז רבד .םויהל האוושהב 40% ב לדגת איה םינש דראילימ 3 דועבו 10% ב שמשה
.ץראה רודכב םייחה לע ץק
םיעיצמ םה .תאז ענמיש ינכפהמ ןויער םיעיצמ ,סמדאו ןילפל ,יקסנירוק ,םינעדמ השולש
לולסמה ןמ רתוי קחורמ היהי הביבס ולולסמש ךכ ,שמשה ןמ ץראה רודכ תא קיחרהל
תתחפהל ךכ בקעו ץראה רודכב תעגופה הנירקה תנטקהל םורגי הז רבד .יוושכעה
.וינפ לע היופצה תוממחתהה
ךרואב ,טיבש וא דיאורטסא ןוגכ לודג יללח ףוג טיסהל םיעיצמ םינעדמה ,תאז תושעל ידכ
חוכב ,ףוגה .וילא ךומסב רובעיש ךכ ץראה רודכ ןוויכ לא ,םירטמוליק האמכ לש
קלח רסמית ,השעמל ,ךכ .שמשה ןמ וקיחריו ץראה רודכ תא ךושמי ,ולש היצטיברגה
קנעה תכלה בכוכ לא ותעונתב ךישמי ףוגה .ץראה רודכ לא ףוגה לש העונתה תיגרנאמ
ךומסב בוש רוזחי ףוגה .העונת תיגרנא ךכ ידכ ךות ול קינעיו וילא ותוא ךושמי הז .קדצ
גשויש דע ומצע לע רוזחי הז ךילהת .שמשה ןמ וקיחריו ותוא ךושמי בושו ץראה רודכ לא
.שמשה ןמ ץראה רודכ לש יוצרה קחרמה
הברהב ןטק ףוג .הדיצב הנכס םע לבא (הנש דראילימ דועב היחיש ימל) הרושבב רבודמ
.םירואזונידה תדמשהל םרגו םינש ידראילימ 65 ינפל ץראה רודכב עגפ ,עצומש הזמ
תא ליצהל ןוצרה ,הלילחו סחש ידכ תוריהז הנשמ רהזהל וכרטצי ,הזה ןויערה יעצבמ ,ןכל
םתדמשהל םורגי אל (תרבגתמה שמשה תנירק) עבט ןוסא בקע ץראה רודכ לע םייחה
.םדא ידי השעמ ןוסא ידי לע

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק