טבלת חדשות

הקספה אלל היגרנא / היגרנאה תשרב


םיאלמה תושדחה יעטק תא אורקל תנמ לע םיריצקתה לע ץחל   


2002 תושדח

ונא תאז תורמל .הביבסה תא םהזמ ,םחפו טפנ ןוגכ ויגוסל יבצחמה קלדה
.דועו הרובחתב ,תילמשח הייגרנא תקפהל דאמ בחרנ ןפואב וב םישמתשמ
לבקל ןתינ ונממש רוהט ןמימב שומישל רובעל תועצה ולעוה םינש ךשמב
ןמימ ,לזמה עורל .םוהיזל תמרוג הנניאש הריעב ,ותריעב ידי לע היגרנא
.תוחיטבה ןעמל דאמ םיקזח םילכימב ונסכאל שי ןכלו ץצופתהל לולע


2001 תושדח

וכתניי חרק תופיכו דוביאל וכלי םייפורט ןדע ןג ייא ,ץראה רודכ תוממחתה בקע םאה
לע ,רעצה הברמל ?םינש תואמ וכשמייש םיפירח םיימילקא םייונישל ךכ תובקעב ומרגיו
ךכ לע הבושתה ,הבנ'גב תודחואמה תומואה ןוגרא ידי לע שדוחה גצוהש חווידה יפ
.תיבויח תויהל הלולע


(םישנא םע ללח תוסיט) תושיואמ ללח תוסיטש םושמ ןיידע תמייק הניא ללחב תוריית
ןצמחב תושמתשמ תויללח .הסיטה תולעב רתויב בושח ביכרמ הווהמ קלדה .ידמ תורקי
תילנויצנונוק תיללח לש הלקשממ זוחא םיעשתו ללחל ןמצע תענהל קלדכ םיילזונ ןמימבו
.קלד אוה הסיט תעב


הרבח לבא ,דועו שמש יפקשמ ,היאר יפקשמ םינוש םיגוסמ םייפקשמ לע רבכ ונעמש
"תוארל" ןתינש םייפקשמ ןיטולחל הנוש גוסמ םייפקשמ הלא םימיב תחתפמ תיטירב
.תיביטקאוידר הנירק םתרזעב


םיגולואיג ?וינפ לע םייחה םויק תורשפאל םידאמ ינפ לע שעג ירה םירושק דציכ
םוחלש הנקסמל ועיגהו םידאממ םיאצממ וחתינ ב"הראבש ולאפוב תטיסרבינואמ
בכוכ ינפ לע םייח לש םתריצי תורשפאב רתויב יזכרמ קלח היה שעג ירהמ טלפנש
.תכלה


אל יאדוב ?תילמשח היגרנא תקפה לע םכתא םירבדמשכ םכיניעב רייטצמ ןקתמ הזיא
לע בר חטש תספותה הלודגו הדבכ למשח תנחת םכיניע דגנל וארתש ריבס רתוי .ןסיט
קוידב אוה תילמשח היגרנא תקפהל ןסיט לבא .ןשע תולעמ היתובוראו עקרקה ינפ
היגרנא תקפהל ינדיס ןרטסוו תטיסרבינואמ סטרבור ןאירב רוספורפ לש ןויערה
.תילמשח


המצוע יבר םיליט ומכ םתונסרהב םימיהדמו םיארונ קשנ ילכמ ונייד ונעבש רבכ
,ךכב ונל יד אל וליאכ לבא .תויניערג תוצצפו יגולויב קשנ ,םיללכושמ םיציצפמ ,םהינימל
קשנה ילכ תמישרל ףסונ יארונ קשנ ילכ ףסוותי דיתעבש ןכתיש םינעוט םינעדמ
.ףלואמ דיאורטסא - תיפוסניאה


ןיעה תטלוק ותועצמאבש קלחה והז .ןיעה לש "עקרמ"ה דיקפתב תשמשמ ןיעה תיתשר
?םסחנ תיתשרב דירו רשאכ הרוק המ .תונומתה תא


היגרנאה לכ טעמכ ,לשמל ,ב"הראב ?שומישב םילבוקמה היגרנאה תורוקמ םהמ
ונא תובר םינש הזמ רבכ תאז תורמל .זגו טפנ ,םחפ ןוגכ םייתרוסמ תורוקממ תקפומ
וליפאו חור ,שמשה תנירק םהיניבש םייפולח תורוקממ היגרנאה תקפה תא םירקוח
.םיטושפ םימ


האמה לש םיעבשה תונשב קוחרה ללחל ורגושש תויללח ןה 11 רינויפו 10 רינויפ
התוא לש םינומשה תונשב קדצ תכלה בכוכל הרגושש תיללח איה ואלילג ,םירשעה
ביבס תבבוסה תיללח איה ססילויו ,תכלה בכוכ תברקב תטיישמ ןיידע איהו האמ
.ןתטאהל םרוגה רבסומ יתלב חוכ אוה הלאה תויללחה לכל ףתושמה .שמשה


תללוכה תינסרהה תיתואירבה ותעפשהב עודי אוה ךא םוח דדובמ רמוח אוה טסבסא
םהש םירחא םירמוח ירחא שופיחל םינש הזמ תמרוג וז העפשה .ןטרס ראשה ןיב
.םוח ידדובמ


,םינובשחמ ןוגכ םינקתמו םירישכמ ןווגמל היגרנא תקפסאל םישמשמ שמש יאת
יאתב תעגופה שמשה לש הנירקה תיגרנא .םינייוולו ,העסה תונחתב הרואת תוכרעמ
וא םינקתמה תלעפהל תלצונמה ,תילמשח היגרנאל תורישי תלגלגתמ שמשה
.םירישכמה


לש הנירקה תמצוע לדגת ,םינש דראילימ דועב לבא הגאדל סנכיהל ךרוצ ןיא ןיידע עגרכ
הז רבד .םויהל האוושהב 40% ב לדגת איה םינש דראילימ 3 דועבו 10% ב שמשה
.ץראה רודכב םייחה לע ץק איבי


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק