מקורות אנרגיה


היגרנא תורוקמ
היגרנא תורוקמ לע תונומתו םירבסה גיצמה רתא
.םייפולח היגרנא תורוקמ ללוכ ,םינוש םיגוסמ
,שמש תיגרנא :ןוגכ היגרנא לש םינוש םיגוס םינודינ
אוצמל ןתינ .םימרוז םימ לש היגרנאו חור תיגרנא
טביה ןוגכ היגרנא תורוקמ לש םינוש םיטביהב ןויד ןאכ
םיפסונ םיביכרמ .יגולונכט-יעדמ טביהו ילכלכ-יתביבס
,היגרנא יאשונב תונוש תויוליעפ םה דיוצמ רתאה םהב
.םוחתב רזע תורפסל תוינפהו היגרנא יחנומ ןולימ
http://www.aviv.org.il/energy/m1.htm

 

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק