טבלת קישורים

םירושיק / היגרנאה תשרב
Energy Quest
היגרנא לע םירבסה ליכמה ןווגמו רישע רתא
םירבסה רתאב .הלש םיברו םינוש םיטביה לעו
היגרנא תורוקמו היגרנא תודיחי ,היגרנא יגוס לע םייללכ
תייגרנא :ןוגכ םישדחתמ היגרנא תורוקמ םהיניב ,םינוש
,ףסונב .תימרתואיג היגרנאו חורה תייגרנא ,שמשה
םוחתב םיבושח םישיא לע םירבסה רתאב םימייק
אלוקינ ,ןייטשניא טרבלא ,ןוסידא סמות :ןוגכ היגרנאה
םיניינעמה םיביכרמה דחא .לו'ג סמי'גו יריק יראמ ,הלסט
תועצה שיגמה רתא תת אוה רתאה לש םייביטקרטאהו
היגרנאה םוחתב םיטושפ םייוסינ לש ןיינעמו לודג ןווגמל
וליפאו תילמשח היגרנא תקפהל ןומילב שומיש ןוגכ
,יתוכאלמ קרב תיינב ,וז היגרנא תועצמאב ןועש תלעפה
ןקתמ תיינב ,רוטיק תועצמאב תענומה הריס תבכרה
.דועו תויקינקנ לושיבל שמשה תיגרנא תא לצנמהBang! Boing! Pop! Energy
,היגרנא אשונב המדקה גיצמה רצק רתא
.היגרנאל תונוש תואמגוד ןכו היגרנא יגוס לע רבסה
ןחוב ןכו םיחנומ ןולימ ,היגרנא קחשמ ללוכ רתאה
.םוחתב תועידיה תא קדובהYour Weight On Other Worlds
ץראה רודכ לע םכפוג לקשמ תא גיצהל ולכות הז רתאב
,םימש ימרג לש ןווגמ ינפ לע םכלקשמ היהי המ תעדלו
לש םיחריו ,וטולפ ,יאתבש ,קדצ תכלה יבכוכ :לשמל
.(קדצ לש וחרי) הפוריא ןוגכ תכל יבכוכ
.םהיניב לדבהה לעו לקשמו הסמ לע רבסה םג רתאבNewton Laws of Motion
.ןוטוינ לש םיקוחה תשולש לע םירבסה
קלוחמ םהמ דחא לכש םיקרפ העבראל קלוחמ רתאה
ןחוב לש ןושארה קוחב ןד ןושארה קרפה .םיפיעסל
.םוחתב תועידיה תא קדובה

Kinematics
.העונתה תרות ,הקיטמניק לע םירבסה
םירבסה גיצמ ןושארה .םיקרפ השישל קלוחמ רתאה
העונת לע םירבסה גיצמ ינשה ,העונת לע םיילולימ
תועצמאב םירבסה גיצמ ישילשה ,תומרגאיד תועצמאב
יעיברה ,ענה ףוגה לש ומוקימ דגנכ ןמז לש תומרגאיד
דגנכ ןמזה תא םיגיצמה םיפרג תועצמאב העונת ראתמ
הליפנ לע םירבסה גיצמ ישימחה ,ףוגה לש תוריהמה
תא ראתמ ישישה ,תישפוחה הליפנה תצואתו תישפוח
.העונתה תואוושמA Quick Virtual Power Plant Tour
היתונורתי לש האוושהו תיניערג היגרנא לע םירבסה
,םחפ :ןוגכ םירחא היגרנא תורוקמ תמועל היתונורסחו
,םייניערג םירוכ לע םירבסה רתאב . םימ ילפממ היגרנאו
ינפמ תוחיטבו תיניערג היגרנא לש תויתביבס תועפשה
אוצמל םג ולכות .םייניערג םירוכב תיביטקאוידר הנירק
םהב םייניערג םירוכ יגוס ינש תודוא םיטרופמ םירבסה
.ב"הראב שומיש השענםילובב הקיזיפ
.םילוב תועצמאב הקיזיפב םינוש םיאשונ ריבסמה רתא
םישיא לש םהייח תודלות תא םתועצמאב ראתמו אוה
.הז רתאב טלוב היגרנאה םוחת .הקיזיפה םוחתב םינוש
:ןוגכ םייטגרנא םיגשומ לע םירבסה וב םימייק
םהייח תודלות רואית ןכו ,לוק ,X ינרק ,תרשרש תבוגת
סמות ,סויזלצ סרדנא םהב היגרנאה םוחתב םישיא לש
לוב לכ דצל .יריק רייפו יראמ ,םוא ןומיס גרואיג ,ןוסידא
תודלות רואית וא קסוע אוה וב גשומה לש ורבסה גצומ
.לובב עיפומה שיאה לש וייחלמשחה רואל
וב אוצמל ןתינ .למשחה אשונב קסועה רתא
םירבסהו וב שומישה לעו למשחה לע םירבסה
תודמחנ תויצמינא םיללוכה למשחב םייוסינ לע
.םירבסהה תא תושיחממו תומיגדמהExhibits Collection-Amusment Park Physics
ידיל םיאב םהש יפכ תוחוכ לע םירבסה
םירה תבכר ,הלסורק ןוגכ םינוש םיעושעש ינקתמב יוטיב
ןהב ,תונוש תויוליעפ עיצמ רתאה .תושגנתמ תוינוכמו
ומכ .םיילקיזיפ תונורקע יפ לע םירה תבכר לש םגד תיינב
.םיחנומ ןולימ רתאב עיפומ ,ןכScience Explorer
.היגרנאה םוחתב םינווגמו םיבר םייוסינל תועצה
שרדנה דויצהו עוציבל םילק ,םיטושפ םייוסינה
םיקלוחמ םייוסינה .ןימזו יסיסב אוה םעוציבל
.םירויאב םיוולמו םגוסל םאתהב תונוש תוירוגטקל
,השדע תועצמאב תונומת תלבק :םייוסינל תואמגוד
,ריינמ טושפ רטפוקילה תריצי ,יתוכאלמ קרב תריצי
.'וכו םיסיטרכמ רשג תיינב(Israel-Electric) למשחה תרבח
םינוש םירבסה ליכמ תילארשיה למשחה תרבח רתא
םיעגונה הלאכ ןהו יגולונכט-יעדמה רושימב ןה ,למשח לע
.המצע למשחה תרבחל
תגצמ תועצמאב תרקסנ לארשיב למשחה לש הירוטסיהה
האמה ףוסמ למשחה תוחתפתה תא תוארל ןתינ הבו
תועצמאב םג גצומ למשחה .ונימי דעו הרשע עשתה
היגרנאה תכירצ תא םיגיצמה םינוש םירפסמ
,םלועב תילמשחה היגרנאה תכירצ ,לארשיב תילמשחה
םינוש תורוקמב שומישה ,לארשיב למשחה תונחת
.דועו תילמשח היגרנא תקפהל
.למשח לש םיפירעת םג םיגצומ רתאבהיגרנא תורוקמ
היגרנא תורוקמ לע תונומתו םירבסה גיצמה רתא
.םייפולח היגרנא תורוקמ ללוכ ,םינוש םיגוסמ
,שמש תיגרנא :ןוגכ היגרנא לש םינוש םיגוס םינודינ
אוצמל ןתינ .םימרוז םימ לש היגרנאו חור תיגרנא
טביה ןוגכ היגרנא תורוקמ לש םינוש םיטביהב ןויד ןאכ
םיפסונ םיביכרמ .יגולונכט-יעדמ טביהו ילכלכ-יתביבס
,היגרנא יאשונב תונוש תויוליעפ םה דיוצמ רתאה םהב
.םוחתב רזע תורפסל תוינפהו היגרנא יחנומ ןולימSolar Energy
.שמשה ןמ היגרנא תקפה לע םירבסה
תקפהל תוטיש לש םיגוס ינש םינודינ רתאב
תועצמאב היגרנא תקפה - דחאה ,שמשה ןמ היגרנא
- ינשה ,םוח תיגרנאל שמשה לש הנירקה תיגרנא לוגלג
שמשה תנירק לש רישי לוגלג תועצמאב היגרנא תקפה
.שמש יאת ידי לע תעצבתמה ,תילמשח היגרנאלAlternative Energy Sources
תורוקמ לש םינוש םיגוס תודוא םירבסה גיצמה רתא
היגרנא ,חור תיגרנא ,שמש תיגרנא - םייפולח היגרנא
.תירטקלאורדיה היגרנאו לפשו תואג תיגרנא ,תימרתואיגAtomic Archive
.תיניערגה היגרנאה לש םינוש םיטביה גיצמה רישע רתא
,יניערג גוזימו יניערג עוקיב לע םירבסה וב אוצמל ןתינ
ידיקפת ילעב םישיא לש תויפרגויב וב תועיפומ
:ןוגכ החותיפבו תיניערגה היגרנאה םוחתב חתפמ
.רנטיימ הזילו יריק יראמ ,ןייטשניא טרבלא
לשו תויניערג תוצצפ לש םימולצת םג רתאב
ךירדמ וב אוצמל ןתינ ,ןכ ומכ .םייניערג םיצוציפ
םירועיש תשגהל סחיב תועצה םירומל שיגמה ,הרומל
רתאה .םיליגרת ןכו היגרנאה םוחתב םינוש םיאשונב
.תיניערגה היגרנאה םוחתב םיחנומ ןולימב םג דיוצמElectricity/Energy
םוחתבו תילמשחה היגרנאה םוחתב םירבסהו תויוליעפ
םינוש םייוסינ ןאכ אוצמל ןתינ .ללכב היגרנאה
תיגרנא תועצמאב ףיטח תנכהו ילמשח עונמ תיינב :לשמל
:ןוגכ היגרנאה םוחתב םירבסה םינתינ .שמשה
היגרנא תורוקמ לש םינוש םיגוס ,היגרנא יהמ
.היגרנאב שומישה לש הירוטסיההוGreen Energy News
היגרנא תורוקמב שומישה םוחתב תוינכדע תושדח
.חור תיגרנאו שמש תיגרנא :ןוגכ הביבסל םייתודידי
םימדוק םידעוממ תושדחב םג ןאכ תופצל ןתינ
תורוקמב שומישה םוחתב תונותיעל תועדוהב ןכדעתהלו
.הביבסל םייתודידיה היגרנאהEPA'S GLOBAL WARMING SITE
ץראה רודכ תוממחתה םוחתב םירבסה גיצמה רתא
הרצקב םיגצומ םירבסהה .הביבסה לע התעפשהו
המבו הממח יזגב ראשה ןיב םיעגונ םהו תוריהבבו
תולולעה תונכסה תא םצמצלו עונמל ידכ םויכ השענש
ןולימ םג ליכמ רתאה .תוממחתההמ האצותכ םרגהל
עייסמו הביבסל םירושקה םיגשומ ללוכה רישע םיחנומ
אוצמל תורשפא תמייק ,ןכ ומכ .םירבסהה תא ןיבהל
תעפות אשונב תוצופנ תולאשל תובושת ףסוא
רודכ תוממחתה אשונב תושדח תוגצומ ,תוממחתהה
םיקחשמו םירבסה ליכמה םידליל ןיע ךשומ רודמ ,ץראה
.םילקאה תכרעמו ץראה רודכ תוממחתהה אשונב
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק