טבלת קטעי העשרה

היגרנאב םירשעתמ / היגרנאה תשרב
רוא לש ספ ,קרבה לש המישרמה העפותה תא ריכמ אל ימ
.גזגיז יומד ביתנ םהב הוותמו םימשב עתפל קיזבמה
םיקרב ,השעמל .דימתמו זאמ םדאה ינב תא וויל םיקרבה
.םדאה תויה ינפל םינש לש םיבר םינוילימ רבכ םימייק ויהםילוע םיה ימ - םלועה יפוח בורב םויב םיימעפ הרוק הז
.דוע םילוע םניא ונממש איש הבוגל םיעיגמ םהש דע םילועו
םימה םיליחתמ הז בצממ .תואיג םשב ארקנ הז בצמ
ילמינימ הבוגל םיעיגמ םהש דע םידרויו םידרוי םה .תדרל
ךילהתה לכ .לפש ארקנ הז בצמ .דוע םידרוי םניא ונממש
תואיגה תעפות םשב עודי לפש ןכמ רחאלו תואיג לש ולוכ
.לפשהוהרקמה דיש רעיש אל לרקב ירנה יתפרצה יאקיזיפה
לש םימיה דחאב .הילע םלח אלש תילגתל ותוא ליבות
ךותב חינה ,ךרעש םייוסינ תרדס תרגסמב ,1896 תנש
ודיצלו ,רוחש ריינב ףוטע היהש םוינרוא םשב רמוח הריגמ
םוליצה טרס תא איצוה רתוי רחואמ .םוליצ טרס חנומ היה
רבדה .ריחשה אוהש ותעתפהל הליג ותוא חתיפש רחאלו
יתלב הנירק וילאמ טלופ םוינרואהש הנקסמל ותוא איבה
הנירקה התלגתנ ךכ .םיפוג ךרד תרדוחה תיארנ
.תויביטקאוידרהתוינוכמה תכלמ ורצע תחא תבב .רק ףרוח םוי הז היה
למשחה תקפסא םלועה תונידמ בורב .םלועה יבחר לכב
,היישעתה ילעפמלו רוביצה יניינבל ,םייטרפה םיתבל
יסנפ לועפל ולדח למשחה תקפסא קותינ בקעו הקספ
.לועפל וקספ םהיגוסל טפנהו למשחה םירונתה .בוחרה
.וממד תונושה לוקה תוכרעמו וידרה ,היזיוולטה יטלקמ םג
בצמ .םלועה לש ובור לע דרי טקשו איפקמ רוק ,הלפא
םלענ היה םואתפ עתפל וליא שחרתמ היה הז ינוימד
.טפנה,זאו תוכירדב םיניתממ םתא הצירה לולסמ לש והצק לע
םתא ,הצירה תלחתה תא ןמסמה תואה עמשיהב
בצממ .עונל םיליחתמו תחא תבב םכירירש תא םיררחשמ
תא םיריבגמו םיכלוה םתא ,טלחומ העונת רסוח לש
.רתוי רהמ םיענו םיכלוה ,םכתוריהמאבא ךילא הנופ , "ורקימב לכואה תא השקבב םיש"
ותוא חינמ ,רקה ךא םיעטה ןוזמה תא חקול התא .ברעב
וא ,םייתש וא הקד ךותו בוטהו רכומה לגורקימה ךותב
אבאו התאו אילפהל םח ןוזמה ,תוקד שש שמח רתויה לכל
.בר ןובאתב החוראל םישגינךכל םינווכתמ ,"םחפ ומכ רוחש" והשמ לע םירמוא רשאכ
שוגב ןיחבנ ,םחפב ןנובתנ םא ,ןכאו .דאמ רוחש אוהש
םחפה םלוא הז רוחש רמוחב דוחיי לכ ןיא הרואכל .רוחש
לש רתויב םיבושחה היגרנאה תורוקממ דחא אוה
.היגרנא תקפה ףסונב םישומיש ןווגמ וב םישענו תושונאהםייטמרדה םירשבמה דחא ,םירחא םיבר םירקמב ומכ
היה תיניערגה היגרנאה ןדיע לש ותליחת תא ןמיסש רתויב
לע הלטוה ,1945 טסוגואב 6 - ב .יתמחלמ שומיש אקווד
ריעה לע הרידא המצוע תלעב הצצפ ,ב"הרא ידי
.ןפיבש המישוריה
שמשה תנירק תא ללוכה הנירקה ןזאמ תא ונבשיח וליא
א"הדכ ינפמ תאצויה הנירקה תאו ץראה רודכב תעגופה
תעצוממה הרוטרפמטה - םיהדמ ןותנ םילגמ ונייה ,ללחל
תחתמ תולעמ 15 - כ תויהל תבייח התייה א"הדכ ינפ לע
ויה אל םתוא םיריכמ ונאש יפכ םייחה הז בצמב .ספאל
.םיירשפאםיתעל םילאוש םתא "?רחמ הרוטרפמטה היהת המ"
ומכ "?רונתה תא ןווכל הרוטרפמט וזיאל" וא ,תובורק
םג ,תוריהמו לקשמ ,הסמ ןוגכ הקיזיפב םירחא םילדגל
תלבוקמ הדיחי ,לשמל .הלשמ תודיחי שי הרוטרפמטל
תדידמל תלבוקמ הדיחי ,םרגוליקה איה הסמ תדידמל
לדוג תלאשל הבושתה .דועו העשל רטמוליק איה תוריהמ
הב הרוטרפמטה תדידמ תטישב היולת הרוטרפמטה
.םישמתשמתומכב היגרנא ךרוצה בכר ילככ וניניעב תרייטצמ תיללח
תומכב ודייצלמ סונמ ןיא ללחב ותצאה םשל רשא הרידא
,ללח תניפס םכנוימדב תולעהל וסנ לבא ,קלד לש המוצע
רואב שומיש השוע אלא ללכ קלד אלל המצע תא הציאמה
ללח תניפס ,םיהדמ ןויערהש לככ .ללחב התענהל שמשה
וזכ ללח תניפס .םינושאר חותיפ יבלשב תמייק רבכ וזכ
."שמש תישרפמ" םשב תארקנחוכב םישח םתא תבבותסמ הלסורקב םיבשוי םתאשכ
תודוה קרו ץוח יפלכ םכילע לעופ הז חוכ .םכפוג לע לעופה
תידיב םיזחוא לשמל) והשמב םיכמתנ םתאש ךכל
,ןפוא ותואב .הלסורקל ץוחמ לא םיפדהנ םכניא (הלסורקה
חוכ הילע לעופ ,לקעתמ שיבכב תעסונ תינוכמ רשאכ
שיגרהל םילוכי םתא .שיבכה ילוש לא תינוכמה ןמ ונוויכש
הדח היינפ תעצבמה תינוכמב םיעסונ םתאשכ בטיה תאז
תינוכמה ןפוד לא זא ץחלנ םכפוג .רהמ תעסונ איהש ןמזב
.בר חוכבקנע ליט לש םישרמה והארמ תא ריכמ אל ונתאמ ימ
ןכמ אירממ ליטה ?ללחה לא וכרדב הלעמ הלעמ אירממה
דיפל ,וכותמ טלפנה ,שא לש קנע דיפל לע ולש רוגישה
הצואתבו הלעמ הלעמ ותוא תאשונה ,הרידא היגרנא לעב
דאמ ץופנ ןיינע םה הלאכ םיליט .םימשה רבע לא ההובג
אשונ םקלחו תושיואמ תויללח ובג לע אשונ םקלח .ונימיב
.תושיואמ יתלב תויללח ומע


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק