םימשב שא לש גזגיז


םימשב שא לש גזגיז

עתפל קיזבמה רוא לש ספ ,קרבה לש המישרמה העפותה תא ריכמ אל ימ
.דימתמו זאמ םדאה ינב תא וויל םיקרבה .גזגיז יומד ביתנ םהב הוותמו םימשב
לע .םדאה תויה ינפל םינש לש םיבר םינוילימ רבכ םימייק ויה םיקרב ,השעמל
םייחה לש םתורצוויהב רתויב בושח דיקפת ףא היה םיקרבל ,תחוור הרעשה יפ
ץראה רודכב םימייק ויהש םיקרבש תסרוג וז הרעשה .ץראה רודכ ינפ לע
וקרפתה הלא תולוקלומ .ולש הרפסומטאב תולוקלומ קוריפל ומרג ,םודקה
וססומתה תובוכרתה .תוינגרוא ןקלחש תושדח תובוכרת ורצי הלאו םימוטאל
.םייחה ורצונ הנממש הביבסה תא ורציו םיסונייקואהו םימשגה ימב
יפ לע .םלועב םינוש תומוקמב ,תעה לכ ץראה רודכ ימשב םיעיפומ םיקרב
.היינש לכב םירצונ םיקרב 100 הכרעה


קרב

תנשב .תילמשח העפות הניה קרבה יכ הארהש ןושארה היה ןילקנרפ ןימ'גנב
תא רבחמה טוחה .םיקרב םירצונ ובש ןנע ךותל ןופיפע ןילקנרפ ףיעה 1752
ועקב ,קרב עיפוה רשאכ .תכתמ חתפמל רבוחמ היה ,ןילקנרפ לש ודיל ןופיפעה
.תוצוצינ חתפמה ןמ
.ןנעל ןנע ןיב וא ןנע ךותב רבוע הרידא המצועב ילמשח םרז רשאכ רצונ קרבה
רבועה םרזה ,האוושה םשל .םירפמא 10,000 - ל העיגמ םרזה תמצוע
תורשע המכ וא םירפמא המכמ רתויל עיגמ ונניא םייתיב למשח ירישכמב
רפמא 5 - 20 ותמצועש ילמשח םרז רבוע ,לשמל ,ילמשח רונתב .םירפמא
.רפמא 5 - 10 ילמשח ןקנקבו
.ריוואה לש המוצע תוממחתהל ריוואב ורבעמב םרוג רידאה ילמשחה םרזה
30,000 - ל דע ,תולעמ יפלאל העיגמ םרזה לש ורבעמ לולסמב הרוטרפמטה
ינפ תרוטרפמט) שמשה ינפ לש וזמ 5 יפ ההובגה הרוטרפמט ,סויזלצ תולעמ
בקע ריוואה לש המוצעה ותוממחתה .(סויזלצ תולעמ 6000 - כ איה שמשה
קרבה אוהש זע רוא רצונ .רבוע םרזה וב לולסמה תראהל תמרוג ,םרזה רבעמ
ריוואה ץחלב דאמ הלודג היילעל םג תמרוג תוממחתהה .וניניעל הארנה
םערה אוהש ,זע לוק לש ותורצוויהל םרוג הז ץחל .קרבה לולסמל ביבסמ
םירטמוליק תורשע דע לש קחרמל עמשהל לוכי םערה לש ולוק .ונל רכומה
.ותורצוויה םוקממ
.טאו ידראילימ 1000 - ל דע עיגמ אוה .רידא אוה קרבה לש היגרנאה קפסה
תרצוימה תילמשחה היגרנאה קפסהמ הברהב לודג הז קפסה ,השחמה םשל
.למשחה תכירצ לש אישה ינמזב הלוכ לארשי תנידמב
וננויסנמ םיעדוי ונא תאז לכב ,עגרה ותואב םירצונ םערהו קרבהש תורמל
.םערה תא המ ןמז רחאל קרו קרבה תא םיאור ונא הליחתש
?ךכל הביסה המ
וליא .המוצע תוריהמ יהוז .היינשל םירטמוליק 300,000 לש תוריהמב ענ רואה
תא הפיקמ המולאה התיה ,רוא לש המולא םע ץראה רודכ תא ףיקהל ונלוכי
לש תוריהמב ענ ,תאז תמועל ,לוקה .תחא היינשב תופקה עבשכ ץראה רודכ
המוצעה ותוריהמ בקע .רואה ןמ ןוילימ יפ יטיא ,דבלב היינשל םירטמ 300 - כ
םא וליפא ,ורצוויה עגרב דימ טעמכ קרבה לש ורוא תא םיאור ונחנא ,רואה לש
ותעגה ןמז ןיבל ותורצוויה ןיב ןמזה שרפה .םירטמוליק תורשע ונממ ונקחרמ
ורצוויה עגרב וניניעל הארנ קרבהש רמול השעמל ןתינש דע רצק הכ אוה ונילא
לש הזמ הברהב הכומנ תוריהמב ענ ,תאז תמועל ,םערה לש ולוק .םימשב
עיגמ אוהש דע הברהב בר ןמז ףלוח ,ךכ בקע .(לוקה תוריהמב) קרבה
קרבה רוא לש ועיגה רחאל בר ןמז ונילא עיגמ םערה לש ולוק ,ןכל .ונינזואל
.ונילא
םרזה רצונ דציכ םלוא ,ריוואב ילמשח םרז לש רבעמ בקע רצונ קרבה ,רומאכ
?ילמשחה
וקלחב ךלוהו לדג יבויח ילמשח ןעטמ לש ותורצוויה בקע שחרתמ הז רבד
.ןנעה לש ןותחתה וקלחב ךלוהו לדג ילילש ילמשח ןעטמו ןנעה לש ןוילעה
הלעמ יפלכ םתיילעב .הלעמ יפלכ םילוע ,חרק לש וא םימ לש םינטק םיקיקלח
.דרב יקיקלח ןוגכ רתוי םידבכ םיקיקלח םע הלאכ םיקיקלח םישגנתמ
יבויח ילמשח ןעטמב םינטקה םיקיקלחה לש םתונעטהל תמרוג תושגנתהה
םיקיקלחה .ילילש ילמשח ןעטמב םינעטנ ,רתוי םידבכה םיקיקלחה וליאו
םיקיקלחה .ןנעה תיתחת לא םיעקוש ילילש ילמשח ןעטמב םינועטה ,םידבכה
ןנעה ןעטנ ,ךכ .ןנעה לש ןוילעה וקלח לא םיעיגמ ,רתוי םילקה ,םייבויחה
יבויח ילמשח ןעטמבו ותיתחתב רתויו רתוי לודג ילילש ילמשח ןעטמב הגרדהב
ךכל םרוג ןנעה תיתחתבש ילילשה ןעטמה .ןוילעה וקלחב רתויו רתוי לודג
ךלוה אוה םגש ,יבויח ידגנ ילמשח ןעטמב תנעטנ ןנעל תחתמש עקרקהש
רשא קיטסלפ לגרס ידי לע ריינ תוכיתח לש ןתכישמל המוד הז רבד .לדגו
תוכיתחמ ןטק קחרמב ותוא םיביצמ רשאכו ןועט קיטסלפה לגרס .ותוא ופשפש
תוכשמנ ןכלו לגרסה לש ילמשחה ןעטמל דגונמ ןעטמב תונעטנ תוסיפה ,ריינה
.וילא


ןותחתה וקלח ,םייבויח םיילמשח םינעטמב ןעטנ ןנעה לש ןוילעה וקלח
.םייבויח םיילמשח םינעטמב תנעטנ עקרקה וליאו םיילילש םיילמשח םינעטמב

תיתחת ןיב ילמשח םרז לכ רבוע אל הליחתב ןכלו למשח דדובמ אוה ריוואה
םיילמשחה םינעטמה ןיבש הכישמה ,םייוסמ בלשב םלוא עקרקה ןיבל ןנעה
ךפוה ריוואהש דע ,הובג הכ ךרעל העיגמ ןנעה תיתחתבש הלא ןיבל עקרקבש
.רצונ קרבהו עקרקה ןיבל ןנעה תיתחת ןיב ילמשח םרז רבוע הז בלשב .ךילומל
ךותב רצונ רחאה םקלח .ןנעה ןיבל עקרקה ןיב םירצונ םיקרבה ןמ קלח קר
.ןוילעה וקלח ןיבל ןנעה תיתחת ןיב קרבה ענ הז הרקמב .ומצע ןנעה
םורגל םילולע םיקרב .תינלטק ףאו תינסרה תויהל הלולע קרבה לש ותעפשה
הנש ידימו םהב םיעגופ םה רשאכ םייח ילעבו םדא ינב לש תוומל ףאו העיצפל
םורגל םילולע םיקרבה יקזנ .קרב תועיגפמ םדא ינב תורשע םיגרהנ ןכא
.דועו היגרנא תקפסא תוכרעמב ,םינבמב העיגפלו תורעי תפירשל
תכתמ טומ והז .םיקרב תעיגפמ ןנוגתהל רשפאמה ןקתמ אוה קרבה אילכ
תא השעי קרבהש ךכל םרוג קרבה אילכ .הובג םוקמב ותוא םיחינמש ךראומ
קרבה לש העיגפ תענמנ הזכ ןפואב .קרבה אילכ ןיבל ןנעה ןיב ולולסמ
1749 תנשב ןילקנרפ ןימ'גנב הנושארל הגה קרבה אילכ ןויער תא .הביבסב
.1752 תנשב רבכ הקירמא ןופצבו תפרצב שומישל סנכוה אוהו
ולגתה קדצ קנעה תכלה בכוכב .ץראה רודכ לש תידעלבה ותלחנ םניא םיקרב
.הז תכל בכוכב םיקרב ר'גאיוו תיללחה התליג 1979 תנשב רבכו םיקרב
.ץראה רודכ לש רתויב םיקזחה םיקרבהמ 1000 יפ הלודג התיה םתמצוע
.ןוטפנו יאתבש ,הגונ :ןוגכ םירחא תכל יבכוכב םג םירצונ םיקרבש ןכתיי

רבחל הבתכ חלש  הספדה תסרגל

למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק