נוסעים על תכשירי ניקוי

יוקינ ירישכת לע םיעסונ

ונא תאז תורמל .הביבסה תא םהזמ ,םחפו טפנ ןוגכ ויגוסל יבצחמה קלדה
.דועו הרובחתב ,תילמשח הייגרנא תקפהל דאמ בחרנ ןפואב וב םישמתשמ
לבקל ןתינ ונממש רוהט ןמימב שומישל רובעל תועצה ולעוה םינש ךשמב
ןמימ ,לזמה עורל .םוהיזל תמרוג הנניאש הריעב ,ותריעב ידי לע היגרנא
.תוחיטבה ןעמל דאמ םיקזח םילכימב ונסכאל שי ןכלו ץצופתהל לולע
הרבח התוא החתיפ .יוקינ ירישכת - עיתפמ ןוויכמ האב תאז רותפל הטישה
רבודמ .(Millennium Cell Inc.) דטיירופרוקניא לס םוינלימ םשב תינקירמא
יוצמה ביכרמ אוהש ,(Borax) סקארובמ קפומה רמוח לע תססובמה הטיש לע
.קילד יתלב לזונ תרצוי םימב רמוחה תסמה .תוסבכמ לש יוקינ ירישכתב
םייוניש זרזמ וא םרוגה רמוח אוה זרז) דחוימ זרז םע עגמב אב הזשכ
זג תא .ןמימ זגו סקארוב ונממ רצונ ,(ךכמ עפשומ ומצע אוהש ילב םיימיכ
החוטב וז הטישש תנעוט הרבחה .לשמל עונמ ךותב דיימ קילדהל ןתינ ןמימה
תמירז לש הקספה.ותוא םיכירצשכ קר רצונ ןמימה זגש םושמ ןיטולחל
חוטב רמוחה,ףסונב .ןמימה זג רוציי תקספהל םג תמרוג ,זרזה ינפ לע רמוחה
תוחפ םילכימ ותועמשמש רבד ,םיינקית קלד ילכימב ןוסכיאל ויד
תינוכמה ,הרבחה ישנאמ דחא תכרעהל .םיבכרומ תוחפו םייביסמ
הייופצ ,החתופש הטישה תועצמאב ענותש הנושארה תירחסמה
.םינש עברא דע שולש דועב הנימז תויהל
.יוקינה ירישכת תא וניכה
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק