יוקינ ירישכת לע םיעסונ

טהלתמ ץראה רודכ

ללחל ךרדב קלדה תא ףוסאל

םידאמ לש םומיחה ירונת

ןידה םוי קשנכ םידיאורטסא

האפרל ידכ ןיעב םירוי

ןשבכ לש םוחב דמועה ,ירירווא רמוח

שמשה ןמ םיחרוב

 
םוטאה ןיערגמ תעקובה הנירקה  

רוא לע תובוכר תויללח  

םילחג לע ץראה רודכ  

םוטאה ןיערגמ היגרנא ררחשל  

ורקימב לכואה תא םיש  

הרוטרפמטה תומלוס ןיב עונל  
 
   
 
 
 

תרושקת יניוולו םיניוול

רוחשה רוחה

םיצצופתמה םיבכוכה בכוכ

םילהנמ יעוצעצו "הליבומ םואוטפרפ לע"

?ררקמה לעופ דציכ

?שערה המ לע

קדצב הרורב העיגפ

ץראה רודכ - הרטמה

הצוחה ץרופ ןודארשכ

?לזונה תפיט תרדכתמ עודמ
 
Energy Quest

Bang! Boing! Pop! Energy

Your Weight on Other Worlds

םילובב הקיזיפ

Science Explorer
 
       
למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©

היגרנאה תשרב


היגרנאב םירשעתמ
(הרשעה יעטק)


הקספה אלל היגרנא
(תושדח)


םירושיק

היגרנא םיארוק